Актуальні питання сучасної лінгвістики (2022)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 25 листопада 2022 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Научна терминологија и ауторски неологизми у трансхуманистичкој футурофантастици Jацека Дукаја
  (2022) Ајдачић, Дејан
  У статті досліджено лексику з роману польського письменника Яцека Дукая на трансгуманістичні теми. Проаналізовано використання кібернетичної, генетичної термінології та авторських неологізмів письменника. Звернуто увагу на семантичні особливості неологізмів у побудові образу технологічно оновленої людини майбутнього.
 • Item
  Прагмалінгвістичні особливості евфемізмів масмедійного дискурсу (на матеріалі інтернет-видання "BBC News Україна")
  (2022) Балаж, Валентина
  Досліджено вторинні евфемістичні найменування, які виокремлено із новинних статей інтернет-видання "BBC News Україна". Непоодиноке використання евфемізмів фіксуємо у різних типах дискурсів, зокрема у дискурсі масмедіа. Наведено та проаналізовано приклади, що вживалися напередодні повномасштабної війни. Досліджений матеріал свідчить про наявність у авторів намірів імплікувати інформацію з метою знизити градус напруги у суспільстві. Утверджено важливість вивчення процесу евфемізації з урахуванням прагмалінгвістичного аспекту.
 • Item
  Взаємодія мовного ландшафту й мовних особистостей героїв у романі О. Ільченка "Місто з химерами"
  (2022) Близнюк, Катерина
  У статті досліджено особливості репрезентації Києва в романі О. Ільченка "Місто з химерами". Виявлено, що багатоетнічний склад населення показано через біографії та мовні особистості персонажів, а також через специфіку мовного ландшафту міста. Автор використовує польську та російську мову для маркування представників окремих соціальних груп, українська мова може мати маркувальну функцію, але переважно використовується як нейтральна мова викладу.
 • Item
  Аналіз семантичних зв'язків між словами на позначення емоцій за допомогою графових методів
  (2022) Далебіга, Олеся
  У цій роботі використано графові методи, щоб проаналізувати, як слова на позначення емоцій пов’язані між собою, на прикладі хвилювання та семантично схожих слів. Виявлено схожості та відмінності між словами в цій групі. Також проаналізовано зв’язок цієї групи із іншими групами слів на позначення емоцій.
 • Item
  Частотність уживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" (приклад використання програми Voyant Tools)
  (2022) Дубик, Ірина
  У статті досліджено частотність вживання лексем на позначення емоцій у антивоєнному романі Е. М. Ремарка "Три товариші" з використанням програми Voyant Tools. Досліджувані лексеми були розподілені на дві тематичні групи: ті, які позначають позитивні емоції, та ті, які позначають негативні. Програма Voyant Tools дозволяє зробити аналіз частотності вживання конкретних лексем за лічені секунди. Проблема, порушена в статті, є надзвичайно актуальною на сьогодні, оскільки події російсько-української війни породили емоційні стани українців, схожі з тими, які переживають герої роману. Цим і зумовлено актуальність цієї роботи.
 • Item
  Когнітивні схеми інавгураційних промов американських президентів ХХІ століття
  (2022) Зернецький, Павло; Кучерова, Олена
  У доповіді окреслено особливості моделювання когнітивних схем інавгураційних промов президентів США початку ХХІ століття. Зосібна визначено типові когнітивні схеми та розглянуто подальші перспективи генологічних досліджень інавгураційних промов.
 • Item
  Жанрові характеристики освітніх текстів
  (2022) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  Тези оглядають жанрові особливості побудови освітніх текстів рівнів С1–С2, що відповідають просунутому та професійному рівню володіння англійською мовою. Тексти добирали з підручників відповідного рівня, що використовуються для викладання на факультеті германської філології НаУКМА на третьому році навчання згідно зі стандартами CEFR. Окрім аналізу когнітивної спрямованості дискурсів, стаття розглядає семантичну побудову текстів та визначає їхні жанрові характеристики. Автори також пропонують класифікацію освітніх текстів відповідно до їхньої когнітивно-комунікативної спрямованості.
 • Item
  Категорія роду у вимірах граматики оцінки
  (2022) Ковтун, Оксана
  У статті розглянуто особливості використання категорії роду як інструмента репрезентації аксіологічних значень, смислів в українській та англійській лінгвокультурах, що є предметом граматики оцінки. Схарактеризовано механізми моделювання відповідних граматичних значень, що мають семантичну і прагматичну природу.
 • Item
  Сигматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості
  (2022) Куранова, Світлана
  У доповіді окреслено особливості моделювання дискурс-портрета мовної особистості за сигматичною координатою та визначено параметри реконструкції особистісних смислів адресанта. Зосібна розглянуто перспективи створення узагальненого дискурс-портрета мовної особистості.
 • Item
  Слов'янські мови крізь мову українську (на матеріалі українського національного лінгвістичного корпусу)
  (2022) Лучик, Алла
  Репрезентативність, збалансованість за жанрами і функційними стилями текстів Українського національного лінгвістичного корпусу обсягом близько 20 млн, а також можливість використання повнотекстового пошукового інструментарію дозволили отримати максимально достовірні дані про особливості функціонування номінацій слов’янських мов в українській мові. За допомогою методу кількісних підрахунків описано шкалу уживаності референтів слов’янських мов в українських текстах усіх функційних стилів.
 • Item
  Структурно-семантичні особливості термінів тактичної медицини в англійській та українській мовах
  (2022) Маланюк, Марія
  У статті досліджено структурні особливості термінології тактичної медицини, а саме численні методи, за допомогою яких вони формуються. Доведено структурні, словотвірні особливості сучасної медичної термінології. Визначено найбільш ефективні методи творення тактико-медичних термінологічних одиниць, окреслено особливості процесів деривації професійної лексики. Продемонстровано семантико-тематичні категорії термінів.
 • Item
  Методи цифрових лінгвістичних досліджень: корпусні технології та штучний інтелект
  (2022) Надутенко, Маргарита; Надутенко, Максим
  Обґрунтовано тезу про основні методи цифрових лінгвістичних досліджень, які доцільно використовувати для дослідження мовного матеріалу. У групі презентованих методів виділено основні: статистичний, корпусний, лексикографічний метод дослідження, в основі якого теорія лексикографічних систем, та метод штучного інтелекту: машинне навчання, глибоке навчання, нейромережі.
 • Item
  Формульна репрезентація семантики образного порівняння
  (2022) Оленяк, Мар'яна
  Пропонується універсальна формула образного порівняння, яка репрезентує семантичну модель останнього на глибинному рівні і є застосовною до будь-якого з його типів. Незалежно від мови дослідження, вона виказує кількісно-якісне співвідношення складників образного порівняння із зазначенням природи відношень між предметом та еталоном порівняння.
 • Item
  Лінгвокультурна семантика прізвиськ у народній мовi
  (2022) Пальчевська, Олександра
  У пропонованій розвідці йдеться про особливості лінгвокультурної семантики прізвиськ у народній мові. Прізвиська – це імена, які надаються членам певної родини, товаришам по грі, друзям і колегам та виконують важливі соціальну та лінгвокультурну функції. Нами виокремлено такі лексико-семантичні групи прізвиськ: зовнішні риси людини, риси характеру, розум/дурість, віднесеність людини до певної соціальної групи, соціальний статус, територіальна локалізація.
 • Item
  Переклад англійською мовою фатичних мовленнєвих актів у творі "Фата Моргана" М. Коцюбинського
  (2022) Степанюк, Марина
  Представлена публікація актуалізує питання перекладу культурно-специфічної лексики в різних мовах, зокрема в перекладах українською та англійською. Зростання наукового інтересу зумовило актуальність дослідження, а саме обґрунтування у сучасному українському перекладознавстві комунікативно-прагматичних стратегій відтворення репертуару образно-стилістичних та прагматичних засобів в ідіостилі певного автора. Останні виявляються суттєвими для реконструкції його художньої, семіотичної та культурної рецепції, психології художнього мислення та авторського осмислення художньої картини світу. Метою статті є виявлення, аналіз та опис методів відтворення стилістичних засобів, а саме фатичних мовленнєвих актів, як у тексті-оригіналі, так і тексті – перекладі художнього твору. Дослідження та безпосередньо аналіз проводились на матеріалі повісті Михайла Коцюбинського "Fata Morgana" і його перекладі англійською мовою, здійсненим видавництвом "Dnipro publishers" у 1980 році. У ході аналізу фактичного матеріалу були застосовані такі методи: метод структурних трансформацій, зіставний та описовий методи, контекстуального та компонентного аналізу, елементи комунікативно-прагматичного та контекстуального аналізів.
 • Item
  Однослівні англомовні написи на одязі: граматична категоризація
  (2022) Стрюк, Наталя
  У дослідженні на матеріалі англійської мови проаналізовано структурно-граматичні особливості написів на одязі, представлених словоформою. Виділено основні підгрупи однослівних англомовних написів, з’ясовано, що особливості структури текстових принтів на рівні слова відображають реалізацію потреби носія вбрання в самопрезентації.
 • Item
  Зауваги щодо класифікаційних критеріїв прислівникових еквівалентів слова
  (2022) Суховець, Юлія
  Окреслено основні шляхи визначення класифікаційних критеріїв прислівникових еквівалентів слова – нарізнооформлених зв’язаних сполук, співвідносних за значенням і функцією із власне-прислівниками. Серед таких критеріїв: орфографічний, морфологічний, формальний та семантичний. Запропоновано засадничий критерій для розмежування прислівникового еквівалента слова та фразеологізму, а саме: образний.
 • Item
  Мовні засоби впливу на слухача у проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" П. Могили
  (2022) Тома, Наталія
  Метою цієї розвідки є спроба здійснити аналіз проповіді "Крестъ Христа Спасителя и кождого человька" як комунікативного явища, враховуючи мовні засоби впливу на слухача, структуру тексту й виражальні засоби, ужиті проповідником з урахуванням особливостей психологічного сприйняття.
 • Item
  Ретроспекція та проспекція українського бити в етимологічному словнику
  (2022) Ярун, Галина
  Українське бити є давньою за походженням багатозначною мовною одиницею. Її розвиток та функціонування в сучасній мові забезпечує кореляція генетично усталених форми і змісту, яку підтримують відносно зовнішні процеси структурно-системної організації в розвитку інших одиниць.