Переклад англійською мовою фатичних мовленнєвих актів у творі "Фата Моргана" М. Коцюбинського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Степанюк, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Представлена публікація актуалізує питання перекладу культурно-специфічної лексики в різних мовах, зокрема в перекладах українською та англійською. Зростання наукового інтересу зумовило актуальність дослідження, а саме обґрунтування у сучасному українському перекладознавстві комунікативно-прагматичних стратегій відтворення репертуару образно-стилістичних та прагматичних засобів в ідіостилі певного автора. Останні виявляються суттєвими для реконструкції його художньої, семіотичної та культурної рецепції, психології художнього мислення та авторського осмислення художньої картини світу. Метою статті є виявлення, аналіз та опис методів відтворення стилістичних засобів, а саме фатичних мовленнєвих актів, як у тексті-оригіналі, так і тексті – перекладі художнього твору. Дослідження та безпосередньо аналіз проводились на матеріалі повісті Михайла Коцюбинського "Fata Morgana" і його перекладі англійською мовою, здійсненим видавництвом "Dnipro publishers" у 1980 році. У ході аналізу фактичного матеріалу були застосовані такі методи: метод структурних трансформацій, зіставний та описовий методи, контекстуального та компонентного аналізу, елементи комунікативно-прагматичного та контекстуального аналізів.
The presented publication updates the issue of culturally specific vocabulary translation in different languages, in particular in Ukrainian and English translations. The growth of scientific interest determined the relevance of the research, namely the justification in modern Ukrainian translation studies of communicative and pragmatic strategies of reproducing the repertoire figuratively and stylistically and pragmatic means in the diostyle of a certain author. The latter are essential for the reconstruction of his artistic, semiotic and cultural reception, the psychology of artistic thinking and the author’s understanding of the artistic picture of the world. The purpose of the article is to identify, analyze and describe stylistic devices reproduction methods, namely phatic speech acts, both in the original text and in the translated text of an artistic work. Research and direct analysis were conducted on the material of Mykhailo Kotsiubynsky’s story "Fata Morgana" and its translation into English by the publishing house Dnipro publishers in 1980. During the analysis of the actual material, the following methods were applied: the method of structural transformations, comparative and descriptive methods, contextual and component analysis, elements of communicative-pragmatic and contextual analyses.
Description
Keywords
мовленнєвий акт, переклад художньої літератури, етикетний мовленнєвий акт привітання, мовленнєвий акт побажання, етикетний мовленнєвий акт вибачення, емотивна лексика, тези конференції, speech act, translation of fiction, etiquette speech act of greeting, etiquette speech act of apology, emotional vocabulary
Citation
Степанюк М. Переклад англійською мовою фатичних мовленнєвих актів у творі "Фата Моргана" М. Коцюбинського / Марина Степанюк // Актуальні питання сучасної лінгвістики : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 листопада 2022 р. / [упоряд.: Балаж В. О. ; орг. ком.: Куранова С. І. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2022. - C. 73-77.