eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Реалізація веб-застосунку розумних речей з використанням хмарних засобів Amazon
(2022) Забродський, Владислав; Ющенко, Юрій
Курсова робота присвячена створенню веб-застосунка розумних речей. Веб-застосунок створений для управління розумним домом і інтеграцією із ріщенням Google для розумного дому – Google Home. Для розробки веб- застосунка були використані: плата ESP8266 оснащена мікроконтролером ESP8266 з WI-FI інтерфейсом; мова програмування Java; інтегроване середовище розробки програмного забезпечення для багатьох мов програмування, зокрема Java, розроблене компанією JetBrains - IntelliJ IDEA; системної автоматичної збірки - Gradle; NoSQL база даних – mongoDB ; framework – Spring boot; бібліотеки для мови програмування Java Основні функції веб-застосунку: Надання команд платі ESP8266 за допомогою Google Home за допомогою голосу, тексту; Надання команд платі ESP8266 за допомогою HTTP[7] запитів; Авторизація і аутентифікація користувачів.
Item
Задача інвестора як задача стохастичної оптимізації
(2022) Засуха, Дар`я; Щестюк, Наталія
Ця курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі описано, що таке ймовірнісні функціонали VAR, CVAR та їхні властивості. У другому розділі розглянуто основну задачу інвестора та надано її розв’язок в термінах VAR, CVAR. У третьому розділі було розв’язано задачу інвестора на основі реальних історичних даних компанії Tesla.
Item
Дослідження моделі торгів в Apple Search Ads
(2022) Журавльова, Анастасія; Дрінь, Світлана
Мета даної роботи – дослідження моделі торгів в Apple Search Ads. Бізнес задача роботи: максимізація обсягів закупки користувачів при ROI-позитивній моделі, тобто рентабельність бюджету вище 0.
Item
Ефект посмішки волатильності у моделі Блека-Шоулза
(2022) Зубріцька, Дар’я; Щестюк, Наталія
Мета цієї роботи полягає в більш детальному вивченні моделі Блека-Шоулза, якою повсюдно користуються, її проблем та їх наслідків. І як саме використовувати цю не ідеальність у реальному житті, щоб правильно використовувати біржу та на які саме дані, що знаходяться у вільному доступі на спеціалізованих сайтах, потрібно дивитися при використанні цих самих сайтів.
Item
Порівняльний аналіз методів ранжування на основі наукометричних показників
(2022) Андрусів, Соломія; Олецький, Олексій
Основною метою роботи є аналіз головних наукометричних показників та методів формування рейтингу науковця на їх основі. У роботі буде використано такі основні метрики, як індекс Хірша та PageRank.
Item
Моделювання складних процесів за допомогою клітинних автоматів
(2022) Білокінь, Данило; Жежерун, Олександр
Дана робота присвячена вивченню поняття клітинного автомату, розгляд його можливостей з метою моделювання складних процесів та систем. Для дослідження було використано методи науково-методологічного аналізу підручників, наукових статей, монографій; синтез; порівняння та узагальнення теоретичних положень. У роботі аналізується сучасний стан питання, пояснюються основні теоретичні відомості клітинних автоматів, підходи, їхня класифікація та детально описується на прикладі Гра Життя, аналізуються проблеми та їхнє вирішення за допомогою моделювання складних процесів та використання клітинних автоматів.
Item
Класифікація та вдосконалення багатопотокових моделей патернів проектування
(2022) Божко, Владислав; Бублик, Володимир
Мета курсової роботи – виявити особливості механізмів синхронізації, наданих у стандартній бібліотеці C++ та вдосконалити з їх допомогою багатопотокові моделі взірців проектування.
Item
Огляд та дослідження засобів побудови застосунку з мікросервісною архітектурою на основі можливостей Spring Boot та Spring Cloud
(2022) Чернова, Тетяна; Франчук, Олег
Дана курсова робота присвячена огляду та дослідженню мікросервісного підходу при побудові веб-застосунків на базі технологій Spring Boot та Spring Cloud. В теоретичній частині роботи розглянено основні переваги та проблематику мікросервісного підходу, найпоширеніші проблеми, що зустрічаються при побудові застосунків з мікросервісною архітектурою та відомі шляхи їх вирішення, реалізація цих рішень в Spring Cloud. В практичній частині роботи було використано найбільш відомі мікросервісні патерни та наведені інструкції щодо їх впровадження до застосунку на основі фреймворку Spring.
Item
Автоматизація розгортання сервісу за допомогою Vagrant
(2022) Іщенко, І.; Черкасов, Дмитро
Результатом курсової роботи є розроблена тестова версія онлайн блогу для обміну знаннями в організаціях невеликого розміру, яка може розгортатись на віртуальну машину для тестування. Застосунок використовує Sql Server для роботи з базами даних та Vagrant для автоматичного налаштування робочої інфраструктури. За допомогою Vagrant можливо автоматично розгортати та копіювати тестові середовища для максимальної імітації робочої інфраструктури. За допомогою логування можна відстежувати помилки, які стаються під час виконання. Було використано велику кількість технологій для розробки : ASP.NET Web App, Razor Pages, Entity Framework Core, Sql Server, Bootstrap, Dependency Injection. А також було використано інструменти та сервіси для автоматизації розгортання застосунку : Vagrant, Virtual Box, Visual Studio File Share, Shell, Apache. В рамках цієї роботи було розглянуто велику кількість сервісів, які можуть додатково покращити автоматизацію розгортання як на локальну віртуальну машину, так і в хмарне середовище, такі як : Chef, Puppet, Ansible. Робочий прототип онлайн блогу демонструє властивості сучасного підходу до розробки веб-застосунків а також тестування правильної роботи до потрапляння в робоче середовище. Застосунок складається з 2х робочих частин, кожна з яких розгортається на віртуальній машині та дозволяє в повній мірі перевірити роботу рішення.
Item
Розробка архітектури високонавантажених сервісів у сфері HEALTHCARE
(2022) Мирошник, Д.; Глибовець, Андрій
У даній роботі було проведено огляд та аналіз найпоширеніших застосунків, що допомагають користувачам відслідковувати персональні медичні дані, да дані про здоров’я. Було розглянуто основні проблеми, визначення терміну високого навантаження, та що потребується для реалізації високонавантаженої системи. Було сформульовано вимоги до нашої системи та архітектури. Також були спроектовані основна та альтернативна архітектура для реалізації застосунку. Були обрані та порівняні інструменти для реалізації цієї архітектури. Розглянуто формування аналітики на базі отриманих даних, та приведено приклад реалізації для обробки отриманих даних.
Item
Розробка веб-застосунку з використанням мікросервісної архітектури та Docker Compose
(2022) Осадчук, Володимир; Франчук, Олег
Роботу присвячено мікросервісній архітектурі. Було проведено роботу з сервісами в C#.NET, фронтенд фреймоворком Angular, базою даних MS SQL Server, Docker-ом та іншими бібліотеками в середовищі .NET. На основі створеного веб-застосунку, були запропоновані варіанти його розширення та проведено порівняння такого архітектурного підходу з монолітом.
Item
Застосування Docker контейнерів для виконання системних програм
(2022) Папроцький, Ігор; Черкасов, Дмитро
У роботі розглянуті деякі аспекти використання платформи Docker, її архітектури, концепцій віртуалізації і контейнеризації. Основна увага зосереджена на огляді платформи з точки зору зручності платформи для використання при розробці програмного забезпечення. Практична частина роботи зосереджена на розробці практичних прикладів способів використання контейнеризації для розгортання локальної версії бази даних та виконання міграцій схеми БД за допомогою допоміжних інструментів. В результаті теоретичних та практичних частин курсової роботи проаналізовано переваги використання Docker у робочому процесі інженерів з розробки програмного забезпечення, а також у інших сценаріях його використання.
Item
Розробка навчальної системи для підготовки учнів до ЗНО
(2022) Ревков, Євгеній; Жежерун, Олександр
Метою даної курсової роботи є створення сайту, який поліпшить вивчення нового матеріалу та підготовку до ЗНО для учнів старших класів навчальних закладів.
Item
Макроекономіка : конспект лекцій : навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: [препринт]
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2024) Бажал, Юрій
Навчальний посібник містить конспект лекцій оглядового курсу з дисципліни "Макроекономіка", зміст якого відповідає структурі розділу 2 Програми предметного тесту з економіки та міжнародної економіки єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2022 р. №153). За цією програмою проводилось ЄФВВ у 2023 році згідно з Наказом МОН України від 15.03.2023 р. № 276. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 "Економіка". У цьому посібнику висвітлюються концептуальна та практична функції макроекономічної теорії‚ її категорійний та понятійний апарат‚ сутність основних макроекономічних індикаторів‚ а також їхні взаємозв’язки в базових макроекономічних моделях‚ які застосовуються при формуванні принципів, цілей та інструментів макроекономічної політики.
Item
Розробка смарт-контракту в мережі Ethereum для продажу елементів NFT- колекцій
(2022) Скрипнік, Андрій; Франчук, Олег
Роботу присвячено теоретичному огляду технології блокчейн та деяких її витоків, таких як смарт-контракти, NFT, а також, практичній імплементації смарт-контракту для продажу елементів NFT-колекцій. Практичним результатом роботи є розроблений в тестовому блокчейні Ethereum смарт-контракт за стандартом ERC-721, написаний з використанням мови програмування Solidity.
Item
Використання механізмів клітинних автоматів для моделювання складних систем
(2022) Войцеховський, Євгеній; Жежерун, Олександр
Ця робота досліджує базові характеристики класичного клітинного автомата (КА) та як ці механізми впливають на поведінку моделей, що побудовані на основі КА. У першому розділі розглянуті характеристики решітки КА, та як моделі змінюють параметри решітки для власних потреб. У другому розділі розглянуті характеристики агентів КА, та як моделі використовують, додають або змінюють ці характеристики.
Item
Побудова багаторівневого веб-застосування з високою доступністю на платформі Google Cloud Platform (GCP)
(2022) Возбранний, Роман; Черкасов, Дмитро
В роботі проаналізовано процес розробки, розгортання та підтримки багаторівневих застосунків. Також, описуються особливості налаштування проектів для розгортання в Google Cloud Platform. В результаті, розроблено інструкції та проаналізовано готові рішення для розробки, розгортання та підтримки застосунків.
Item
Архітектура системи захисту рухомих об'єктів
(2022) Алєксєєв, Антон; Гороховський, Семен
Робота розглядає проблему захисту значної частини рухомих транспортних засобів, що потребують охорони – велосипедів, самокатів, гіроскутерів, скейтбордів, автомобілів (за потреби у системі захисту). Наведено порівняння та основні особливості вже створених систем захисту, виділено переваги та виявлено недоліки. В рамках виконання роботи, спроектовано архітектуру системи захисту транспортних засобів, розроблено бекенд та фронтент частину. Оскільки засоби пересування мають різну форму, функціонал та розміри, отримана система є універсальною та гнучкою для використання. Розроблена система може використовуватися для будь-якого виду велосипедів, самокатів (електро чи звичайних), а також інших засобів, які набули популярності на сучасному ринку. Система дає змогу відслідковувати стан об'єкту захисту, знаходячись на будь-якій відстані від нього, за наявності підключення до мережі. Крім того застосунок має можливість повідомляти про будь-яку спробу пограбування.
Item
Розробка інформаційної системи розрахунку кредитоспроможності фізичної особи
(2022) Чумаченко, Олександра; Нагірна, Алла
У даній роботі розглядається методика розрахування кредитоспроможності фізичної особи та описується розробка інформаційної системи оцінювання кредитоспроможності фізичної особи. Результатом роботи є функціонуюча інформаційна система, яка дозволяє розрахувати кредитоспроможність особи використовуючи методику кредитного скорингу.
Item
Розробка сервісу для оцифрування документів методом глибинного навчання
(2022) Дубчак, Олександр; Ющенко, Юрій
Результатом роботи є програмний продукт, що може розпізнавати дані на зображенні згідно із шаблоном, у якому вказані потрібні для користувача поля, а також зв’язки між ними. Під час його написання було отримано значний досвід у роботі нейронних мереж, що розпізнають об’єкти на зображенні, у роботі систем, що розпізнають текст на зображенні, а також досвід проектування та взаємодії з графовими структурами даних.