eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Біблія та поетика тексту Г. Сковороди: погляд на "Жінку Лотову"
(2007) Головащенко, Сергій
Звернення до теми, зазначеної у титулі статті, мало, окрім хрестоматійно відомих тверджень про вирішальне значення Біблії для становлення духовного та мисленнєвого світу Григорія Сковороди, ще кілька безпосередніх стимулів. По-перше - ознайомлення із замітками Д. Чижевського, у яких розглядалися "деякі окремі риси" сковородинівської "поетичної мови", такі, як універсалізм та антитетичність, а також її стильові особливості та випадки застосування певних образотворчих засобів (специфічно вибудуваних та структурованих епітетів; застосування антитез; рим, базованих на кореневих повторах; асонансів та алітерацій; своєрідної мовної ритміки мислителя). Пояснення цих особливостей мови та стилю Сковороди "зв’язком з поетичними традиціями бароко", "характерністю для стилю релігійної та містичної літератури бароко", вже у самого Чижевського поєднувалося з певним натяком на ширший культурний та літературний контекст: зазначені особливості сковородинівської поетики він вважав "характеристичною формою містичного думання: не лише часів бароко, а й старовини (виділено мною - Авт.) (...)"; а також: "(...) майже всі мотиви релігійної поезії Сковороди викликані традицією". По-друге, з численними вказуваннями на зв’язок сковородинівської системи мислення з біблійними джерелами сполучився мій власний невеличкий досвід впорядкування наукового та дидактичного матеріалу з біблієзнавства, зокрема з біблійної літературної критики, герменевтики та екзегетики. Це дало змогу висловити гіпотетичне припущення про реальність підстав для зіставлення поетики творів Григорія Сковороди з жанрово-стильовими формами й системою художніх прийомів та образотворчих засобів, сформованих в лоні біблійної книжності.
Item
Обличчя релігієзнавства в сучасному світі : круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів"
(2013) Антонов, Костянтин; Арінін,Євген; Головащенко, Сергій; Єленський, Віктор; Карасьова, Світлана; Кисельов, Олег; Козловський, Ігор; Костилєв, Павло; Міхельсон, Ольга; Сафронов, Роман; Смірнов, Михайло; Степанова, Олена; Стренскі, Іван; Тимощук, Олексій; Тюрін, Артем; Вітгамар, Анніка
Релігієзнавство як комплекс наукових досліджень, зосереджених на природі та формах виникнення, функціювання та взаємодії релігій у різних контекстах (в тому числі соціальному, культурному, політичному та ін.) виникло в Європі в другій половині ХІХ століття. Для наукової дисципліни це відносно молодий вік, що передбачає свої особливості, зокрема процеси становлення, інституціалізації та самовизначення. На теренах колишнього Радянського Союзу ця проблема має окрему специфіку: історичні умови ідеологічної організації соціуму залишили потужний відбиток, наслідки якого можна використовувати з різним успіхом. Звісно, нашому читачеві (щонайменш як платникові податків) більш цікаво дізнатися про "наш", наближений контекст того, чим і як саме займаються релігієзнавці та кому і для чого це потрібно. Однак для глибшого розуміння спіль ного та відмінного у релігієзнавчій традиції ми звернулися із проханням долучитися до нашого віртуального круглого столу не лише колеґ з України, Росії та Білорусі, але й представників європейського наукового співтовариства. Складаючи запитання для опитування, ми орієнтувалися на найбільш світоглядні аспекти щодо форм та механізмів функціювання релігієзнавства — в темах, проблемах та персоналіях, не уникнувши йінтересу до особистісних мотивацій та самоідентичності. Звісно, вибірка учасників не претендує на соціологічну репрезентативність, але є показовою, оскільки до дискусії долучилися не всі запрошені, а лише охочі поділитися власним, зокрема і проблемним, досвідом та взяти участь у нашому обговоренні. Відтак, тут ми маємо можливість зануритись у живий дискурс, сформований реальними особами — творцями сучасної релігієзнавчої науки. Розуміючи, що зібрати усіх цих спеціалістів в одному місці надзвичайно складно, ми скористалися здобутками сучасної цивілізації та провели подекуди віртуальне, подекуди живе, а інколи письмове опитування, результати якого навдивовижу згуртовано уклалися в один суцільний контекст, що дає доволі чітке уявлення про те, чим і як живе нинішнє релігієзнавство, які його об’єктивні та суб’єктивні проблеми, якими є вектор його розвитку і — що найважливіше для сучасного прагматичного мислення — який його прикладний сенс та реальна й бажана роль у сучасному (хоча в нашому випадку географічно обмеженому) світі. Круглий стіл наочно продемонстрував, наскільки різними є версії українських, російських та зарубіжних експертів щодо визначення проблемного поля релігієзнавства. Мабуть, єдине питання, яке в певному сенсі цілковито об’єднало аудиторію, — це визначення провідних імен, які становлять "канву" релігієзнавчого знання. Натомість відповіді на решту запитань пропонують величезну варіативність можливих думок, часом до пря мо протилежних, що становить цікавий ґрунт для роздумів та подальших дискусій, як внутрішньодисциплінарних, так і загальносуспільних.
Item
Матеріали до історії євангельсько-баптистського руху в Україні
(1996) Головащенко, Сергій; Косуха, Петро
Доповідь грунтується на перших результатах дослідження "Історія Євангельських християн-баптистів в Україні", здійснюваного у 1994-1996 рр. спільними зусиллями співробітників Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України та Одеської Богословської Семінарії Євангельських християн-баптистів. Широкомасштабний опис та дослідження архівних джерел з історії євангельських рухів в нашій країні дали перший досвід плідної співпраці світських та церковних дослідників.
Item
Древнееврейский язык в КДА как язык Библии: культурно-конфессиональные и идеологические обстоятельства изучения и преподавания
(2011) Головащенко, Сергей
Рассматривая специфически культурологические факторы развития отечественной библеистики, не лишним было бы обратиться к обстоятельствам изучения и преподавания оригинальных языков Библии киевской духовно-академической школой в XIX ст. Тут следовало бы принять во внимание текстуальную базу, создаваемую на протяжении предшествующего периода существования Киевской академии; рассмотреть идейные и методологические основания усилий, в свое время направленных на актуализацию вопроса об оригинальных библейских языках в преимущественно православной культурно-конфессиональной среде Российской империи (где прочтение Священного Писания традиционно основывалось прежде всего на традиции греческого текста Септуагинты и на церковнославянской, "кирилло-мефодиевской" традиции); а также обратить внимание на некоторые, на наш взгляд, примечательные моменты в эволюции статуса некоторых "библейских" языков (у нас речь пойдет, прежде всего, о древнееврейском) в киевской духовно-академической культуре.
Item
Библия и библиологическая литература в Киево-Могилянской академии конца XVIII - начала XIX в.: тексты, жанры, традиции (из опытов реконструкции духовно-интеллектуального наследия КДА)
(2011) Головащенко, Сергей
Вопрос о том, как и в какой мере богословская и интеллектуальная культура Киево-Могилянской академии может рассматриваться как наследие для Киевской духовной академии ХІХ – начала ХХ ст., достаточно непрост и требует широкого и комплексного решения. Ясно, что весьма односторонним упрощением является привычка рассматривать традицию "могилянской" эпохи в терминах, подобных понятию "псевдоморфоза" у о. Г. Флоровского. Особенно это касается необходимости разобраться с причинами, источниками и мотивами достаточно мощного развития во времена уже реформированной КДА традиции изучения и преподавания Библии. Поэтому в данной статье мы и проанализируем один из мощных библеистических ресурсов "старой" Киево-Могилянской академии с точек зрения его жанрового наполнения и идейно-методологического содержания.
Item
Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського
(2016) Лютий, Тарас
Сергій Борисович Кримський народився 2 червня 1930 року в містечку Бахмут. Своє походження він пов’язував з євреями-кримчаками, які в ХVII сторіччі міґрували до Західної України. Його родинні корені сягають містечка Броди, де народився батько, по лінії якого він мав спорідненість із видатним українським істориком і літератором Агатангелом Кримським, кілька приїздів якого запам’яталися малому Сергієві назавжди. Ще одним уславленим, але далеким родичем, і вже по матері, був інший уродженець Бродів — австрійський письменник Йозеф Рот.
Item
Фонова культура модерну як фактор моральних перетворень епохи
(2022) Рогожа, Марія
У статті увага сфокусована на дослідженні безпосередньої суспільної практики Модерну, що породжувала специфічну духовну налаштованість епохи, яка акумулювалася у просвітницьких програмах і водночас зазнавала впливу й корегувань від останніх. Теоретичною основою дослідження стало поняття Дж. Ролза "фонова культура". У статті фонова культура доби Модерну осмислюється як безпосередній іманентний соціальний досвід громадянського суспільства, зумовлений соціальними інституціями, що формувалися в добу Модерну, включення індивіда в який уможливлювало сприйняття ним базових соціально-моральних цінностей як таких, що спрямовані на оптимізацію суспільної взаємодії. Складовими фонової культури є Великі географічні відкриття, розвиток індустріальної економіки, релігійні війни часів Реформації, ранні буржуазні революції, формування національних конституційних урядів. Ціннісними детермінантами фонової культури визначено фронтирність, індивідуалізм, штучну солідарність, толерантність, законослухняність.
Item
Стратегії збереження місць пам'яті в контексті досліджень культурної спадщини
(2022) Рогожа, Марія
Зроблено аналіз стратегій збереження місць пам'яті у світлі зміни режиму темпоральності в сучасному світі. Визначено, яким чином новий режим темпоральності було спричинено трагічним досвідом людства, пережитим під час Другої світової війни. Сьогодні режим сприйняття часу через культивування теперішнього минулого визначає нову форму усвідомлення культури пам'яті, яка, на відміну від модерної форми, що працювала з текстом, звертається до просторових артефактів. Місця пам'яті можуть виступати як особливе, через яке переломлюється всезагальне в новому режимі темпоральності. Доведено, що інтелектуальні пошуки на перетині історії, філософії і культурології фіксують новий режим темпоральності з теперішнього майбутнього на теперішнє минуле. Теперішнє минуле актуалізує генетичний зв'язок з давно минулим , осягнувши яке, можливо зрозуміти себе теперішніх. У новому режимі темпоральності акценти зміщуються з історії величних звершень на історію повсякденності й акцентується увага на індивідуальних людських травмах і душевних ранах. Відтак на авансцену історичних студій виходить історія пам'яті з апеляцією до особистісних, психологічних аспектів. У новому режимі темпоральності культури минуле задано у вигляді культурної спадщини. Місця пам'яті є просторовим артефактом зміни режиму темпоральності. Бабин Яр – місце пам'яті, яке уможливило репрезентацію особливого, у якому переломлюється всезагальне нового режиму темпоральності.
Item
Те, що залишається за текстами: люди і долі
(2022) Левчук, Лариса; Рогожа, Марія
Ідея цієї розмови виникла, коли мені доручили підготувати доповідь про розвиток етичної думки на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після опрацювання текстів фахівців-етиків, які викладали в університеті, стали цікавими їхні образи, характери, долі – особистісний вимір ними зробленого, переломлення текстів і доль у житті кафедри, з якою я пов'язана вже чверть століття. Мемуарної літератури на цю тематику практично немає. Окремі наукові дослідження лише опосередковано виходять на питання, які мене зацікавили. Монографія про Київську світоглядно-гносеологічну школу [Губерський, Кремень… 2019] дає загальну ідейну картину розвитку нашої кафедри. У недавньому інтерв'ю відомий український етик Віктор Аронович Малахов [Малахов… 2021] побіжно згадує середовище етиків на кафедрі часів свого студентства і далі називає фахівців, які працювали в етиці. Викладачі-етики, які стояли біля витоків кафедри, переважно вже відійшли у засвіти. Мало хто може розказати про них, окрім їхніх текстів статей, монографій, навчальних програм викладання етики. А інтерес до їхніх персоналій – більше, ніж моя особиста допитливість. Сучасність актуалізує такий модус культури пам'яті, коли "динаміка пригадування і забуття" [Assmann 2006: 52] зумовлює ретроспективну увагу до індивідуальних людських доль із їхніми злетами і падіннями, до особистісного начала. Ідеться про образи, враження, які вони залишили по собі. Те, що залишається за текстами, але важливе для розуміння текстів. Тому й відбулася ця розмова з Ларисою Тимофіївною Левчук, доктором філософських наук, професором, усе життя якої було пов'язане з університетом. Після закінчення навчання на історико-філософському факультеті університету (відділення філософії) у 1962 р. вона пропрацювала більше п'ятдесяти років на нашій кафедрі (до 2015), з них двадцять сім із половиною років (1976–2002) очолювала її. Первинно розмова планувалася тематично вузькою, концентрованою на етиці та етиках кафедри. Однак знаний фахівець з естетики, Лариса Тимофіївна не могла залишити поза увагою ту галузь, якій присвятила все своє творче життя. Тому інтерв'ю охопило широкий спектр питань життя кафедри минулого століття.
Item
Від історії моральнісної культури до прикладної етики: етичні дослідження Т. Г. Аболіної в Київському університеті
(2022) Панченко, Валентина; Рогожа, Марія
У статті розглядається творча спадщина доктора філософських наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяни Георгіївни Аболіної (1950–2015). Етика складно торувала шлях у вітчизняному академічному середовищі середини минулого століття, трансформуючись із марксистсько-ленінської пропаганди у моральну теорію. Спроможність фахівця-етика знайти свій шлях у галузі і створити власну інтелектуальну нішу для занять наукою засвідчувала появу на горизонті цікавого теоретика. Саме так спалахнула зірка Т. Г. Аболіної, яка за 37 років роботи на кафедрі університету пройшла шлях від марксистсько-ленінської етики через дослідження моральнісної культури в контексті соціокультурної динаміки до теорії прикладної етики й етичної експертизи конкретних сфер суспільної життєдіяльності. У статті висвітлюються віхи на цьому шляху, аналізується її одноосібна монографія, кандидатська і докторська дисертації, спецкурси, які вона читала на філософському факультеті.
Item
Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020 : [рецензія]
(Редакція журналу "Кіно-Театр", Видавничий дім "Освіта України", 2022) Швець, Юлій
Рецензія на книгу "Енергія відродження. Українське кіно 2014-2020".
Item
Distance learning as a tool for enhancing university academic management processes during the war
(2023) Kuzheliev, Mykhailo; Zherlitsyn, Dmytro; Nechyporenko, Alina; Lutkovska, Svitlana; Mazur, Hennadii
The ongoing war in Ukraine has posed unprecedented challenges to traditional education systems, disrupting learning and affecting education quality. As universities adapt to these challenges, the growing reliance on distance learning strategies becomes crucial for maintaining academic management processes. This paper investigates the role of distance learning tools in addressing wartime challenges and enhancing university academic management. Utilizing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of student performance with qualitative insights from educators and students affected by the war. The results prove the effectiveness of distance learning tools in maintaining education quality during the war while also addressing the unique challenges faced by universities in conflict areas. The findings reveal that distance learning tools serve as a valuable resource for universities to mitigate the negative impact of the war on education quality as part of academic management processes. However, specific challenges such as developing digital competencies, ensuring access to technology, and designing effective distance learning materials must be addressed in war-related disruptions. The quantitative analysis of student performance data highlights the potential of innovative distance learning tools in maintaining education quality during crises and wars. However, the efficiency of their use during the large-scale war in Ukraine has shown a decline and thus necessitates further research. Nevertheless, these insights provide valuable guidance for educators and academician managers to support students and educators during challenging times.
Item
Варварство русского міра: знищені музеї України
(Олді+, 2023) Бажан, Олег; Михайлуца, Микола
Десять років назад, у квітні 2013 р., один із найвідоміших фахівців музейної справи в Європі Ганс Мартін Хінц, в своїй лекції в Києві, намагався запропонувати українцям німецький варіант сприйняття музею, а саме, як різновид інструмента для кращого розуміння сучасного світу, визначивши йому роль місця примирення конфліктних сторін. Тоді європейський музеєзнавець не міг передбачити масштабів злочину проти людської цивілізації, проти історії, культури, мови, способу мислення тощо. Путінська терористична країна, нав’язавши Україні й цивілізованому Світу жахливу війну, порушила міжнародні принципи недоторканності кордонів та суверенності країни, що майже вісім десятиліть по завершенні Другої світової війни залишались фундаментальною основою світового устрою.
Item
"Щоденник" Мирона Кордуби як історичне джерело
(Видавництво Українського католицького університету, 2021) Гнатюк, Оля; Чех, Мирослав
"Щоденник" Мирона Кордуби за 1918-1925 роки знайдено понад чверть століття тому. Відтоді записки декана філософського факультету Українського таємного університету не раз використовували як допоміжне джерело біографи, дослідники спадщини автора та історії Галичини 1918-1923 років. Щоденник Мирона Кордуби є цінністю самою в собі; хоч еґо-документів того часу залишилося досить багато, проте щоденникові записи є серед них рідкістю. Особливе значення цей щоденник має з огляду на нову інформацію та фактаж, а ця обставина змушує заново поглянути на усталені в історіографії факти й події політичної історії Галичини 1920-1925 років: загалом на феномен "держави в державі" та її складових — політичного керівництва (зокрема, Колегія референтів Львівської делегації Української національної ради та Виділ одинадцятьох Народного комітету УНТП), Українського таємного університету, початків Української військової організації, невідомих сторінок біографії Євгена Коновальця тощо. Більшою мірою вичерпне трактування цього еґо-документа як унікального джерела подає Мирослав Чех в окремій розвідці, яка буде надрукована у видавничій серії "Україна. Європа: 1921-1939".
Item
Академічна доброчесність: відображення в етичному кодексі університетської спільноти КНУТШ
(Київський національний університет культури і мистецтв, 2022) Рогожа, Марія
Матеріали доповіді учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції "Трансформаційні процеси соціальної культури в Україні", м. Київ, 22–23 березня 2022 року.
Item
Socio-Economic Dimensions of the Pandemic: a Philosophical Analysis
(2022) Morozov, Andrii; Shust, Nataliia; Rohozha, Mariya; Kulagin, Yuri
The current global crisis caused by the coronavirus pandemic has already become a challenge for individual national economies, as well as the global world system as a whole. The eminent English historian Toynbee (1987) wrote that the viability of a civilization depends on the extent to which its elite ("the creative minority") can mobilize its intellectual, moral, and physical strength to respond adequately to the challenges. Therefore, challenges are necessary for humanity since without them one would deal with spiritual and intellectual stagnation. Indeed, that which does not kill us makes us stronger. This aphorism becomes especially relevant in present times when the world is concerned with what the "post-covid" world will be, what transformations the values and worldview of individuals will undergo. The coronavirus pandemic acts in this case as a catalyst and accelerator for change and forces one to pay attention to them. As Toffler (1971) once pointed out, "The inhabitants of the earth are divided not only by race, nation, religion or ideology, but also, in a sense, by their position in time". The future is rapidly coming, although only a few per cent of the entire human population "live" in the future, that is, are psychologically ready for it. The vast majority of people (more than 70 per cent of the population) live with old ideas, stereotypes, and norms of past generations. This does not mean that one should break "the link of times" and recklessly erase the historical past. However, one cannot ignore the fact that a new era is being replaced by a new one.
Item
Дослідження блага. Частина І, глава 1
(2022) Нісіда, Кітаро
Одна з найяскравіших і найдраматичніших сторінок в історії рецепції західних ідей у Японії – це становлення сучасної японської філософії. Цей процес почався категоричним запереченням традиційної думки – не лише японської, а й китайської – у заявах Нісі Амане (西 周, 1829–1897) та Накае Цьоміна (中江兆民, 1847–1901), що, мовляв, у Японії філософії немає і ніколи не було; після цього відбулося жадібне й некритичне запозичення модних європейських та американських ідей, потім перші еклектичні спроби поєднати їх з конфуціанством або буддизмом. Врешті, у цілковитій згоді із законами діалектики, процес завершився синтезом традицій філософування Заходу і Сходу (у цьому разі – Східної Азії). Зрілу стадію цього синтезу і знаменував вихід у 1911 р. невеликої книжечки під назвою "Дослідження блага" (善の研究 Дзен-но кенкю). Цю подію вважають народженням нової японської філософії [Blocker, Starling 2000, 2]. Невдовзі книга стала бестселером [Yusa 2002, 129–130].
Item
Interventional Strategies in the Ukrainian Dubbing of The Simpsons Movie (2007)
(2022) Weston, Olena
This article analyses the interventional translation strategies employed in the Ukrainian dubbing of The Simpsons Movie (2007). Based on a parallel corpus of the English original and the Ukrainian dubbing, this paper argues that film translation frequently requires lexical adjustments by the translator in order to maintain the original context or to establish the desired emotional connection with the audience. The interventional strategies chosen for this paper and applied to detected Ukrainian fragments are generalisation, substitution and omission, which are elements of domestication strategies; and specification, which is an element of foreignization strategies. In the process of analysing the parallel corpus for The Simpsons Movie, an additional type of interventional strategy was detected and added as a fifth category: lexical domestication. This strategy relates to elements that have been deliberately created with the aim of introducing foreign replicas closer to the target language.
Item
Dialects in the Current Sociolinguistic Situation in Ukraine
(2022) Bidnoshyia, Yuri; Dyka, Liudmyla
The article attempts to consider Ukrainian dialects from a sociolinguistic perspective. In particular, the article describes the factors which influence attitudes to dialects and determine its level of prestige. The main factors described are Ukraine’s language policy and teachers’ approaches to students’ language competence. The article gives examples of statements by scholars, writers, and dialect speakers about the place of dialect in literary language and in everyday communication, as well as the phenomenon of switching codes from dialect to literary language or from dialect to another language, which often causes discomfort for dialect speakers and provokes intolerance in their peers. Ways to form a positive image of dialects are proposed, which could help improve the image of the Ukrainian language. Important measures which could be taken to achieve this aim are an increase interest in the publication of dialect texts and the creation of literary works in dialect.
Item
Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємства
(ФОП Шпак В. Б., 2022) Волошин, Андрій; Бураковський, Ігор
Матеріали доповіді учасників Міжнародної наукової інтернет-конференції "Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки", 27-28 вересня 2022 р., Львів, Україна – Переворськ, Польща.