eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах
(2013) Проценко, Діана
Ця стаття присвячена проблемі підвищення ефективності врегулювання цивільних, господарських і трудових спорів, з огляду на сьогодення судового вирішення спорів й відсутність нормативного акта, що вввів би в правове поле України поняття медіації.
Item
Міжстильові прислівникові еквіваленти слова сучасної української мови
(2023) Суховець, Юлія
Останнім часом у славістиці велику увагу присвячують нарізно оформленим сполученням, що перебувають на межі між словом і фразеологізмом. Найчастіше такі сполучення називають еквівалентами слова. Попри те, що досліджено семантику, форму вираження та деякі аспекти функційно-стилістичних властивостей цих одиниць на матеріалі різностильових текстів, водночас не обстежено міжстильового функціонування еквівалентів слова. Авторка статті встановлює склад прислівникових еквівалентів слова, найчастіше вживаних в усіх або більшості функційних стилів сучасної української мови. У дослідженні застосовано метод суцільної вибірки, дистрибутивного аналізу, компонентного аналізу, контекстуального аналізу, функційного та стилістичного аналізу, а також матричний метод, метод опозиційних відношень та метод кількісних підрахунків. Джерелами дослідницького матеріалу стали опубліковані протягом 2010–2021 років тексти, зокрема перекладні, шести функційних стилів сучасної української мови — конфесійного, наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, розмовного й художнього. Міжстильовий характер найчастіше мають прислівникові еквіваленти слова з узагальненою семантикою часу та способу дії. Найчастотнішими серед них виявилися сполучення так само, все (усе) одно, час від (од) часу, весь час, з (із) часом, на сьогодні. Наразі не спостерігається чіткої закономірності у вживанні прислівникових еквівалентів слова в конкретному функційному стилі української мови. Послуговування ними в тому чи тому тексті, тому чи тому акті мовлення залежить лише від мовних уподобань чи інтенцій мовця, автора тексту. Однак водночас суттєво відмінний у цьому аспекті офіційно-діловий стиль, який найпослідовніше зберігає власну традицію подання інформації. Вивчення одиниць, уживаних у різних функційних стилях, дасть змогу простежити, наскільки змінюються межі цих стилів, а також визначити роль нарізно оформлених, але цілісних за семантикою лексичних елементів на сучасному етапі розвитку системи української мови.
Item
Осмислення історії та спроба прогнозу (Центр кінематографічних студій НаУКМА)
(2008)
Упродовж 2007 року співробітники ЦКС Національного університету "Києво-Могилянська Академія" вели роботу в трьох напрямках: 1) організовували наукові конференції й круглі столи, брали участь у конференціях, проведених іншими інституціями. 2) опонували у захисті дисертації та керували дипломними роботами. 3) випустили монографію, збірник наукових статей, шість номерів журналу "Кіно-Театр".
Item
Проект "Україна ХХ століття в документальному кіно"
(2008)
Мета і завдання цього проекту, який має втілюватися продовж 2008 року, - зібрати і дослідити надбання української та зарубіжної документалістики в освоєнні історії України ХХ століття, інтерпретувати документальні фільми останніх 20 років, у яких показано драматичну і трагічну історію України, її події та постаті, охоплено інформацію, заборонену в тоталітарні часи. Впродовж року будуть переглядатися фільми, проводитися конференції і круглі столи.
Item
Христология Петра Могилы в контексте реформ в Киевской митрополии (30-40-е гг. XVII в.)
(Индрик, 2012) Головащенко, Сергей
Обращение к творчеству святителя Петра Могилы (1596-1647) — архимандрита Киево-Печерской лавры (с 1627), митрополита Киевского (с 1633), выдающегося церковного, политического и культурного деятеля, богослова, литургиста, моралиста и проповедника, одаренного литератора — происходит и доныне, принимая во внимание важность исследования особенностей культурно-религиозного, философского и богословского наследия первой половины XVII в. как узлового периода в развитии отечественной культуры в ее европейском измерении. Привлекает особенное внимание творчество Петра Могилы, явленное в сложных и противоречивых условиях возрождения Православной церкви и русько-украинской народности накануне освободительного движения середины столетия.
Item
Роль використання корпусних технологій при перекладі науково-популярного тексту
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Александрова, Софія
Теза полягає в тому, що використання корпусних технологій є важливим для розвитку компетентності в перекладі науково-популярного тексту. Використання корпусів текстів як зразків норм англійської та української мов допомагає формувати білінгвальну компетенцію, а їх жанрове й тематичне наповнення сприяє розвитку текстотипологічної та екстралінгвістичної компетенцій.
Item
Христиане в Римской империи: методическая модель преподавания и усвоения первоисточников по истории раннего христианства : опыт проведения ролевой игры
(Ивановский государственный университет, 2011) Головащенко, Сергей
В этой публикации представляем методические рекомендации по проведению практического занятия по истории раннего христианства. Кратко описаны цели, задачи, круг технических и методических средств. В качестве иллюстрации приведен опыт проведения ролевой игры по истории христианства на тему: "Первые христиане глазами римлян".
Item
Особливості порушення норм літературної мови у романі "Мур" А. Любки
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балабаш, Анастасія
У статті проаналізовано порушення мовних норм у творі А. Любки "МУР". Розглянуто вживання нецензурної лексики, фемінітивів, варваризмів і вульгаризмів на прикладі мовлення головних персонажів. Досліджено функції вживання обсценної лексики у тексті.
Item
О возможности реализации междисциплинарного подхода к освоению архивных материалов по церковной истории
(Ивановский государственный университет, 2011) Головащенко, Сергей
Возможность, указанная в названии этой статьи, будет продемонстрирована на примере одной из наших лекций на тему "Поиски вероисповедной идентичности среди новых протестантских групп юга Российской империи конца XIX в. (по материалам официального опроса 1986 г.)" путем междисциплинарной проблематизации ее материала на основе сопоставления религиоведческого, культурологического и историко-социологического подходов. Рассмотрение этой темы - как одной из тем курса по истории христианских конфессий и религиозной мысли в Украине - именно на основе междисциплинарности как принципа освоения эмпирического материала и методологии построения объяснительных стратегий (моделей) в области религиозной истории приобретает новое звучание, отличное от преподавания простого учебного курса.
Item
Імплікатури мовленнєвого спілкування в українських телеграм-каналах
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Балаж, Валентина
Досліджено імплікатури мовленнєвого спілкування, виокремлені з популярного в Україні новинного блогу STERNENKO. Їхній аналіз засвідчує, що найбільш продуктивним у контексті творення імплікатур є порушення максим кількості та якості принципу кооперації Г. П. Грайса. Використання імплікатур в обраному дискурсі найчастіше зумовлене бажанням урізноманітнити фрагменти повідомлення та іронізувати над обговорюваними подіями.
Item
Київський митрополит Арсеній Могилянський: суспільні погляди за доби політичних змін (1760-ті рр.)
(2010) Надтока, Олександр
Обрані постать і епоха являють інтерес як відображення періоду співіснування залишків старосвітської шляхетсько-козацької України з Україною новою, яка, будучи співтворцем імперії, піддавалась асиміляційним впливам з боку самої ж української еліти, захопленої утопічними ідеями формування великого і єдиного руського простору. Київський митрополит Арсеній Могилянський (1704-1770) ще належав до старого київського осереддя духовної освіти і благочестя - українець з м. Решетилівки Полтавського полку, навчався в Київській академії та Харківському колегіумі, входив до особливого кола українських ієрархів руської православної церкви, яке і в другій половині XVIII ст. мало вагомий вплив у церковному середовищі. Зароки управління київською митрополичою кафедрою (1757-1770 рр.) в різний час інші українські ієрархи керували Московською єпархією (митрополит Тимофій Щербацький), здійснювали єпископське служіння в Санкт-Петербурзі (архієпископ Гавриїл Кременецький), Ростові (митрополит Арсеній Мацієвич), Білгороді (єпископ Самуїл Мисливський), Нижньому Новгороді (єпископ Феофан Чарнуцький), Тобольську (єпископ Павло Конюскевич). Єпископську кафедру в Могильові з титулом єпископа Білоруського посідав також відомий представник української духовної еліти Георгій Кониський, навіть духівником імператриці був виходець з України — Феодор Дубянський.
Item
Визначення поняття "емоційний концепт" у сучасній лінгвістиці
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Барнякова, Владислава
Статтю присвячено проблемі дослідження емоцій у контексті сучасної лінгвістичної парадигми. Емотивність репрезентовано як лінгвістичну складову емоційності, що зводиться до семантичного тлумачення емоцій. У роботі висвітлено актуальні питання лінгвістики емоцій як одного з провідних напрямів у сьогочасному мовознавстві, а також розглянуто особливості дослідження та репрезентації емоційних концептів.
Item
Черты криптопротестантизма в покаянной поэзии Лазаря Барановича
(Индрик, 2012) Довга, Лариса
"Будемо розкаюватися, якщо книга про покаяння не буде видана. Тепер у Ізраїлі не багато учителів" — писав архієпископ Лазар (Баранович) у листі до Києво-Печерського архімандрита Інокентія (Гізеля) стосовно трактату "Мир з Богом чоловіку", який саме тоді готовився до друку. Усвідомлюючи покладену на ієрарха відповідальність за спасіння душ пастви преосвященний Лазар уділяв велику увагу вихованню конфесійної свідомості мирян і вважав, шо друковане слово може справити Церкві неоціненну послугу, коли мова йде про розповсюдження правд християнського вчення про принципи поведінки у миру, про гріхи та доброчинності, про те, як у реальному житті обійти усі спокуси і не втратити надії на спасіння "будучого віку". Сам Баранович також викладав на письмі власне вчення про гріх і цноту, надавши своїм роздумам не тільки строгої форми полемічного твору чи проповіді, але и звертаючись до художнього слова поезії.
Item
Лексико-семантичні особливості дискурсу українських футбольних фанів
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Басалига, Мар’яна
Мова — це ідентифікатор нації. Футбольні клуби представляють нашу країну на світовій арені, а фанати вірно підтримують команду за кордоном, демонструючи всім красу своєї мови, отже й красу своєї держави. Особливе мовлення вболівальників визначає їхню належність до колективу, ідентифікує мовця як вірного фаната, допомагає підтримувати статус самостійної спільноти.
Item
Концепти біженець/refugee в англійському та українському публіцистичних дискурсах
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Богуцька, Христина
У науковому дослідженні подано інтерпретацію терміна "біженець", досліджено походження лексем цього визначення, а також розглянуто концепт біженця в англо- та україномовновному дискурсах. У процесі роботи було виявлено словотворчі процеси в обох мовах, проаналізовано шляхи розширення словникового складу цієї терміно-структури і, власне, здійснено оцінку способу словотвору та компаративний аналіз терміна "біженець" в українській та англійській мовах.
Item
The mineral composition of potatoes and its influence on the darkening of tubers pulp
(2023) Gunko, S.; Vakuliuk, Polina; Naumenko, О.; Bober, А.; Boroday, V.; Nasikovskyi, V.; Muliar, О.
Potato tubers are one of the most widespread and valuable food products in the world. An important component of their nutrients are minerals. Significant part of them is presented in potatoes in the form of mineral salts that are easily soluble in water. The total quantity of minerals in potato tubers is about 0.4–1.9% of the total weight and includes more than 30 elements. The objects of the study were five varieties of potato tubers that according of the length of the growing season belong to two ripeness groups: medium-early (Satina – control, Red Lady, Mozart) and medium-ripe (Aroza – control, Sifra). The quantitative composition of macro- and microelements (K, Ca, Mg, Na, Al, Fe, Mn, Ni and Cr), content of heavy metals (Cu, Zn, Pb and Cd) was determined and influence of some mineral substances (K, Fe and Cu) on the resistance of raw and cooked potato tubers to different types of darkening was assessed. Mineral substances were determining by corpuscule-emission spectrometry with inductively-linked plasma. Potassium had the highest quantity among macronutrients. Its amount changed from 5860 mg in the Sifra variety to 3740 mg in the Satina. Magnesium content was averaged 200 mg, and calcium ranged from 68 mg in Red Lady to 159 mg in Cifra. The main quantity of microelements was represented by aluminum and iron. The content of heavy metals in potato tubers did not exceed the permissible concentrations, and in some cases it was lower: lead was found in the traces quantities, zinc was almost twice less and copper was in five times lower than the maximum permissible concentration. Direct relationship between the amount of potassium and the degree of darkening of cooked tubers was revealed: if its amount in the tubers increased therefore resistance to darkening of potato increased too. It was established that iron and copper can also affecting on the processes of darkening in potato tubers, although a clear relationship between their quantity and the depth of these processes was not found. The reason may be the imperfection of the visual method of detecting of degree of darkening and the possible formation of complex compounds with these minerals, as a result of which they become unavailable for the reaction.
Item
Representations of solutions of Lamé system with real coefficients via monogenic functions in the biharmonic algebra
(2023) Gryshchuk, Serhii
New representations of solutions of Lamé system with real coefficients via monogenic functions in the biharmonic algebra are found.
Item
Experience with the Implementation of Continuous Medical Education among Mother-and-Child Healthcare Providers in Ukraine: A Case Study Based on Two International Collaboration Initiatives
(2023) Chernysh, Tetiana; Opitz, Lucas; Riabtseva, Nataliia; Raab, Martin; Pavlova, Milena
Healthcare labor market shortages due to migration, inadequate investments, and lack of continuous training are essential concerns in the Eastern European region. This article aims to describe and reflect on the experience with the implementation of continuous medical education among mother-and-child healthcare providers in Ukraine, including achievements, challenges, and barriers. We analyze this case based on two international collaboration initiatives: the Swiss–Ukrainian program in mother-and-child health that ran from 2000 to 2015, supplemented by the recent Ukrainian–Swiss project "Medical education development" in 2018–2023. Methods: We use a case study approach as the methodology for our study. We collected data from documents (project reports reviews) and in-depth interviews with stakeholders. We apply the method of directed qualitative content analysis. Results: As a result of the Swiss–Ukrainian collaborations, the knowledge and awareness of medical personnel were greatly improved. Modern clinical concepts not well understood at the outset became commonplace and were incorporated into clinical activities. Nevertheless, obstacles to the implementation and rapid uptake of changes were found in the lack of knowledge of the English language among medical doctors, the fear of changes, and the lack of openness and readiness for novel evidence-based clinical practices. However, primary healthcare practitioners in this new project seem to be more inclined to change. Conclusions: A modernized continuous medical education which is based on the values of openness, respect, dialogue, and professionalism can be implemented with the input of an international assistance program despite the resistance of the system towards change.
Item
Варіянтність мовної норми в газетах часів Другої світової війни
(Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Бордовська, Анна
У цій розвідці проведено аналіз варіянтности правопису слів у газетах різного політичного спрямування часів Другої світової війни у Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови та простежено вплив ідеології на формування мовної норми. Виявлено, що німецькі окупаційні газети тяжіють до Правопису 1928 року, хоч простежується варіянтність, а радянські — до Правопису 1933 року. Встановлено, що вибір того чи того правописного варіянта залежав від політичної орієнтації видання.
Item
Influence of Leadership Potential on the Effectiveness of Managerial Change
(2023) Ignatieva, Iryna; Serbenivska, Alina; Babina, Elena
The current article puts forward the following hypothesis: leadership potential is the key to the effectiveness of changes taking place within business structures to ensure their functioning in the markets. In this context, the authors conducted research on leadership potential of the business structures operating in Ukraine. The following objectives have been specified: 1) to analyze and evaluate the development of leadership potential at Ukrainian enterprises and develop its regulation; 2) to provide tools for the enterprise change assessment in the dynamics by means of leadership potential. Fifteen enterprises of the textile industry of Ukraine have been involved in the research. Analysis is based on a random sample of 300 respondents. The analysis of the dominance of the activated change management system conducted on the basis of resultant leadership has revealed that leadership potential is the key factor for change.