eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Агітатори-атеїсти в роки хрущовської антирелігійної кампанії: професійна діяльність та образ у пропаганді
(2024) Біла, Аліна; Шліхта, Наталя
Кваліфікаційна робота є першим комплексним дослідженням професійної діяльності лекторів-атеїстів Товариства "Знання" УРСР у період хрущовської антирелігійної кампанії 1958–1964 років. Ця праця має на меті дослідити роботу членів Товариства "Знання", які займалися пропагандою атеїзму, а також проаналізувати той образ агітаторів, що був сформований у радянській пропаганді. Для розкриття теми було залучено архівні матеріали із фондів ЦДАГО України та ЦДАВО України, які стосуються функціонування Товариства "Знання" УРСР. Також у якості джерел було проаналізовано статті із журналу "Войовничий атеїст", які дозволяють реконструювати образ агітатора-атеїста, що його формувала пропаганда.
Item
Механiчний змiст геодезичних лiнiй
(2024) Мирошнiченко, Д.
Аналiтична геометрiя робить вагомий внесок в розв’язок типових задач механiки та фiзики. Так, наприклад, диференцiальна геометрiя є потужним iнструментом у моделюваннi фiзичних процесiв: вона широко застосовуються для обчислення траєкторiй руху частинок чи матерiальних точок. Одним з основних елементiв диференцiальної геометрiї є крива. Криву на поверхнi характеризують двi компоненти її кривини – нормальна та геодезична.
Item
Дискретнi розподiли нескiнченних згорток Бернуллi з щiльним в деякiй континуальнiй множинi спектром
(2024) Москалько, Максим
Розподiл випадкової величини 𝜉 називають дискретним, якщо вiн зосереджений на скiнченнiй або злiченнiй множинi, тобто випадкова величина 𝜉 набуває не бiльш нiж злiченну множину значень.Дискретнi розподiли, якi фiгурують в навчальнiй лiтературi в переважнiй бiльшостi мають або скiнченнi спектри, або спектри, переважна бiльшiсть точок яких є iзольованими. В науковiй лiтературi дискретним розподiлам з всюди щiльним у деякому вiдрiзку спектром придiлено небагато уваги.
Item
Один континуальний клас фрактальних функцiй, означених в термiнах 𝑄3-зображення чисел
(2024) Назарчук, Валентина; Працьовитий, Микола
У доповiдi будуть представленi результати дослiдження структурних, тополого-метричних, фрактальних та диференцiальних властивостей функцiй класу 𝐹 в залежностi вiд значень параметрiв 𝑐𝑛.
Item
Один континуальний клас фрактальних функцiй, означених в термiнах ланцюгового 𝐴2-зображення чисел
(2024) Нiкорак, О.; Ратушняк, Софія
У доповiдi пропонуються результати застосування ланцюгових зображень чисел до задання та дослiдження iнших функцiй зi складними структурними властивостями.
Item
Множина значень однiєї комплекснозначної функцiї
(2024) Парипса, В.; Працьовитий, М.
Розклад числа 𝑥 у вiсiмковий ряд називається вiсiмковим представленням числа, а скороченний запис Δ8 𝛼1𝛼2...𝛼𝑛... — його вiсiмковим зображенням. Iснують числа, що мають два вiсiмкових зображення (вiсiмково- рацiональнi). Це числа виду Δ8 𝛼1...𝛼𝑛−1𝛼𝑛(0) = Δ8 𝛼1...𝛼𝑛−1[𝛼𝑛−1](8). Решта чисел мають єдине зображення (вiсiмково-iррацiональнi.) Продуктивним поняття в геометрiї чисел є оператори правостороннього i лiвостороннього зсувiв.
Item
Тактика проведення процесуального інтерв'ю
(2024) Шкелебей, Вікторія
Тези виступу на Всеукраїнській науково-практичної конференції "Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку". (Київ, 2 травня 2024 року)
Item
Фрактальнi функцiї з двома змiнними
(2024) Плакида, Віктор; Лисенко, Ірина
Двiйкове зображення аргумента 𝑥 породжене послiдовнiстю (𝛼𝑛) нулiв та одиниць, якi визначають число 𝑧 через послiдовнiсть (𝛼𝑛) i 𝑄2-зображення чисел з параметром 𝑦. Незважаючи на те, що злiченна множина чисел має два рiзних зображення, те ж саме стосується i 𝑄2-зображення, функцiя 𝑓(𝑥, 𝑦) є коректно означеною.
Item
Фрактальнi властивостi одного класу функцiй
(2024) Продан, I.
Множина 𝑄2-бiнарних чисел є злiченною. Решта чисел вiдрiзка [0; 1] мають єдине зображення (𝑄2-унарнi). Далi розглядаються лише тi 𝑄2-зображення чисел, якi мiстять нескiнченну кiлькiсть одиниць. Згiдно з цiєю домовленiстю кожне 𝑄2-бiнарне число має єдине зображення.
Item
Фрактальнi властивостi iнверсора цифр марковського зображення чисел
(2024) Сергiйко, Д.
Розклад числа 𝑥 в ряд називається марковським представленням, а скорочений запис Δ𝛼1𝛼2...𝛼𝑛... — марковським зображенням цього числа. Якщо 𝑞𝑖 = 𝑞𝑖𝑗 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴, то мар- ковське зображення збiгається з 𝑄3-зображенням, якщо ж 𝑞𝑖 = 𝑞𝑖𝑗 = 1/3 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐴, то збiгається з класичним трiйковим зображенням.
Item
Геометрiя чисел i системи кодування дiйсних чисел з ненульовою надлишковiстю
(2024) Симоненко, Ю.
Зазначимо в такiй системi зображення iснують числа, що мають континуальну кiлькiсть рiзних зображень. Далi ми зосереджуємо свою увагу на системi зображення чисел з надлишковим алфавiтом у випадку 𝑠 = 3.
Item
𝛼-зображення Люрота та множини чисел, заданi обмеженнями на символи цього зображення
(2024) Соколова, К.
Майже для всiх 𝑥 найбiльшi цифри 𝑥 наближаються до нескiнченностi з лiнiйною швидкiстю. 3 iншого боку, iснують точки, цифри яких можуть бути довiльно великими. Це призводить до питання, чи можливо, що для якоїсь точки 𝑥, 𝐿𝑛(𝑥) може наближатися до нескiнченностi з iншою швидкiстю.
Item
Асимптотичнi властивостi моментiв одного розподiлу з незалежними 𝑄2-символами
(2024) Халецький, Б.; Макарчук, Олег
Нехай 𝑞0 = 1/3 , 𝑞1 = 2/3 , 𝛽0 = 0, 𝛽1 = 𝑞0. Добре вiдомо [1], що для кожного 𝑥 ∈ [0; 1] iснує послiдовнiсть (𝛼𝑛) кожний елемент якої рiвний 0 або 1 така, що 𝑥 = 𝛽𝛼1 + +∞Σ︁ 𝑘=2 𝛽𝛼𝑘 𝑘−1/П/𝑗=1 𝑞𝛼𝑗. Нехай (𝜉𝑘) — послiдовнiсть незалежних випадкових величин, якi набувають значень 0, 1 з ймовiрностями 2/3 , 1/3 вiдповiдно. Розглянемо випадкову величину 𝜉 =∞Σ︁ 𝑘=1 Δ𝑄2 𝜉1𝜉2...𝜉𝑛....
Item
Властивостi одного класу функцiй типу Серпiнського, пов’язаних з рядами Кантора
(2024) Черчук, Надія; Василенко, Наталія
Класична неперервна нiде не диференцiйовна функцiя Серпiнського є одним з найпростiших (з точки зору задання) прикладiв функцiй з локальними особливостями, для задання якої використовуються п’ятiркова та трiйкова системи зображення дiйсних чисел. Наявний розвинутий апарат ефективних засобiв побудови та дослiдження функцiй з локальними особливостями дозволяє розширити класи таких функцiй та вивчати iншi їх властивостi та застосування. Саме одному з таких класiв функцiй, побудова якого мiстить конструкцiю функцiї Серпiнського, але використовує для задання канторiвську систему зображення дiйсних чисел i полiосновне 𝑄3 -зображення, присвячена дана доповiдь.
Item
Арифметична сума числових множин i канторвали
(2024) Шпитюк, Дарина
Арифметична сума числових множин це бiнарна алгебраїчна операцiя, яка двом числовим множинам 𝐴 i 𝐵 ставить у вiдповiднiсть числову множину 𝐶, таку що 𝐶 = 𝐴 ⊕ 𝐵 = {𝑥 : 𝑥 = 𝑎 + 𝑏, 𝑎 ∈ 𝐴, 𝑏 ∈ 𝐵}. У доповiдi будуть представленi результати дослiдження властивостей арифметичних сум множин канторiвського типу, зокрема таких, що є множинами неповних сум додатних рядiв.
Item
Вiдновлююче спектральне число графа 𝐾4
(2024) Аверкiн, Олександр; Тимошкевич, Лариса
Розглянемо наступну задачу вiдновлення для зважених графiв: нехай ми маємо граф 𝐺, нашою метою є однозначне вiдновлення вагової функцiї 𝑤 зваженого графа 𝐺 = (𝐺,𝑤) за спектрами певних його iндукованих пiдграфiв. Тобто нас цiкавить можливiсть визначення ваг на ребрах вихiдного графа за значеннями спектрiв цих пiдграфiв. Спектр пiдграфа будемо називати пiдспектром. Мiнiмальну кiлькiсть таких пiдспектрiв, за якими можна однозначно вiдновити вагову функцiю, будемо позначати як вiдновлююче спектральне число графа 𝐺, тобто 𝑆𝑟𝑛(𝐺). Кожен граф 𝐺 породжує двi задачi: наведення прикладiв пiдспектрiв, за якими можливе вiдновлення, та знаходження вiдновлюю- чого спектрального числа.
Item
Про блоки у графах iз парними та непарними вiдстанями мiж не точками з’єднання
(2024) Антошина, Катерина; Козеренко, Сергій
Вершина графа називається точкою з’єднання, якщо її видалення збiльшує кiлькiсть компонент зв’язностi. Наприклад, для зв’язного графа 𝐺 вершина 𝑢 ∈ 𝑉 (𝐺) є точкою з’єднання, якщо граф 𝐺 − 𝑢 незв’язний. Дерево – це зв’язний ациклiчний граф. Легко бачити, що не точками з’єднання дерева є в точностi вершини степеня 1, якi називаються висячими. У роботi [3] дослiджувався спецiальний клас графiв пiд назвою сильно унiкально незалежнi графи. Це такi графи 𝐺, в яких iснує єдина максимальна незалежна множина вершин 𝐴 ⊂ 𝑉 (𝐺), що її доповнення 𝑉 (𝐺)∖𝐴 теж незалежна в 𝐺. Зокрема, було показано, що сильно унiкально незалежнi дерева (надалi просто SUIT) характеризуються як дерева iз парними вiдстанями мiж їхнiми висячими вершинами. Узагальнюючи цей клас дерев, у роботi було розглянуто зв’язнi графи iз парними вiд- станями мiж їхнiми не точками з’єднання (NCE-графи) та графи з цими непарними вiдстанями (NCO-графи).
Item
Число загального положення для all-path опуклостi та новий алгоритм
(2024) Гапоненко, Владислав; Козеренко, Сергій
Застосування абстрактної теорiї опуклостi в теорiї графiв зробило значний внесок у вирiшення задач комп’ютерного зору та актуальних задач пов’язаних iз поширенням iнфекцiї. За допомогою концепцiй з теорiї опуклостi був представлений спосiб вiдновлення графа, який може бути використаним для застосувань пов’язаних зi збереженням даних.
Item
Еколого-економічний стан регіонів України в умовах агресії рф
(2024) Черкашин, Микита; Мірошниченко, Вікторія
Мета дослідження полягає в аналізі наслідків агресії РФ на екологічний та економічний стан регіонів України, ідентифікувати основні проблеми та визначити можливі стратегії відновлення стійкості та забезпечення сталого розвитку в умовах конфлікту.
Item
Зелений банкінг: світові тенденції та розвиток в Україні
(2024) Оленіч, Валерія; Шевченко, Олена
Мета дослідження- дослідити потенціал зеленого банкінгу як стратегічно важливого інструменту забезпечення сталого розвитку та збереження екологічної рівноваги на території України в умовах повномасштабної війни та блек-аутів.