eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Роль соціального капіталу в післявоєнному відновленні економіки України
(2024) Безрука, Соломія; Шевченко, Олена
Мета кваліфікаційної роботи: визначити роль соціального капіталу в повоєнному відновлені економіки України, надати рекомендації для його використання, як одного з ключових факторів розвитку.
Item
Конкурентна політика на ринку інформаційних технологій
(2024) Хаварівський, Назар; Уманців, Юрій
Мета роботи ‒ дослідження особливостей конкурентної політики на ринку інформаційних технологій, а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення підходів для забезпечення ефективної конкуренції.
Item
Просте доведення реалiзацiї одиничної вiдстанi при покриттi площини чотирма неперетинними множинами, де хоча б двi вимiрнi
(2024) Чаус, Д.
Доведення теореми базується на використаннi описаних лем: не втрачаючи загальностi можна розглянути 2 круги кольорiв "1" i "2", що дотикаються i тодi у кожного з них будуть областi без вiдповiдних кольорiв за лемою 1, а також в перетин цих областей можна буде вписати граф з непарною кiлькiстю вершин по аналогiї з лемою 2, який i реалiзує одиничну вiдстань.
Item
Автократичні режими і суверенний дефолт в умовах глобальної продовольчої кризи
(2024) Раєв, Вадим; Григор'єв, Геннадій
Головною метою цього дослідження є поглиблення розуміння того, як автократичні режими впорядковують економічні виклики, зокрема під час криз продовольчої безпеки та фінансових труднощів.
Item
Модель аналізу боргової стійкості як інструмент оцінки макроекономічної політики країни (на прикладі економіки України)
(2024) Тептюк, Дмитро; Григор’єв, Геннадій
Мета дослідження. Метою роботи є дослідити практичне використання моделі аналізу боргової стійкості MAC SRDSF як інструмента оцінки макроекономічної політики країни та проаналізувати економіку України за допомогою моделі, надаючи практичні рекомендації щодо доцільної макроекономічної політики.
Item
Boolean network optimization by stochastic rewiring
(2024) Cherevko, Christina
In today’s rapidly evolving technological world, the demand for smaller yet more powerful computers is escalating at an unprecedented pace, driving a significant need for research in circuit optimizations. This surge in demand underscores the critical role of logic synthesis, which lies at the heart of digital circuit design. Logic synthesis serves as a pivotal stage in converting a high-level functionality description into an efficient hardware implementation. It is key to meeting the ever-increasing demands for miniaturization and performance enhancement in modern electronics.
Item
Розвиток конкуренції у системі чинників повоєнного відновлення економіки
(2024) Мироненко, Катерина; Уманців, Юрій
Метою дослідження є аналіз динаміки розвитку конкуренції у системі чинників повоєнного відновлення економіки.
Item
Верхня оцiнка вiдновлюючого спектрального числа для графiв-кактусiв
(2024) Чернявська, Карина; Тимошкевич, Лариса
Рiзноманiтнi задачi вiдновлення для графiв посiдають значне мiсце в спектральнiй теорiї графiв. Для графiв-кактусiв розглянемо поставлену задачу i наведемо верхню оцiнку числа 𝑆𝑟𝑛. Граф-кактус — це зв’язний граф, в якому будь-якi два простi цикли мають не бiльше, нiж одну спiльну вершину. Еквiвалентно, будь- яке ребро в такому графi належить максимум одному простому циклу.
Item
Зелена модернізація економіки: суть,передумови та механізми
(2024) Медведєва, Надія; Супрун, Наталія
Мета дослідження полягає в визначенні суті та передумов зеленої модернізації економіки та аналізі ефективності задіяних механізмів зеленої модернізації. На основі аналізу визначення стратегії реалізації зеленої модернізації України.
Item
Боргова стійкість України в умовах війни
(2024) Прокоф’єв, Даррен; Григор'єв, Геннадій
Метою цього дослідження є комплексний аналіз динаміки боргу України з урахуванням впливу триваючого конфлікту на її економіку та фіскальну стабільність.
Item
Стимулювання сталого соціально-економічного розвитку сільських територій як механізм збереження сільського населення
(2024) Хоменко, Олеся; Супрун, Наталія
Метою даного дослідження є виявлення шляхів стимулювання сталого соціально-економічного розвитку сільських територій та визначення можливих рішень для збереження сільського населення.
Item
Перенесення адаптивної аномiнiзацiї у контекстi класифiкацiї зображень
(2024) Абашкiн, Олександр
Дана робота присвячується явищу таргетованого перенесення змагальних атак та перетину цього явища з задачею адаптивної анонiмiзацiї в контекстi класифiкацiї зображень.
Item
Прогнозна цiноутворююча модель для товарiв з холодним стартом
(2024) Величко, Ростислав; Дрiнь, Світлана
В данiй роботi була розроблена цiноутворююча модель для товарiв з холодним стартом за допомогою моделей градiєнтного бустингу. Метод градiєнтного бустiнгу (Gradient Boosting Decision Trees, GBDT)- це ансамблевий метод машинного навчання, який використовується для вирiшення завдань регресiї, класифiкацiї та iнших задач. Даний метод вперше був запропонований Джеромом Фрiдманом в 1999 роцi. Дана модель може бути корисним iнструментом для вирiшення задач цiноутворення та прогнозування попиту на товари.
Item
Фіскальна політика уряду України під час воєнного стану
(2024) Іщенко, Володимир; Григор'єв, Геннадій
Мета дослідження. Сформувати концепцію проведення фіскальної політики від її фінансування до її виконання в Україні під час воєнного стану.
Item
Конкуренція на внутрішньому ринку роздрібних банківських послуг
(2024) Загородня, Дарина; Уманців, Юрій
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичні, методичні та практичних аспектів конкуренції на внутрішньому ринку роздрібних банківських послуг.
Item
Типи вищого порядку у мовi програмування Java
(2024) Заколенко, Роман
Мова програмування Java є однiєю з найпоширенiших мов у свiтi розробки програмного забезпечення, завдяки своїй надiйностi, незалежностi вiд платформи та комплекснiй екосистемi. Узагальнення в Java надають можливiсть класу, iнтерфейсу або методу працювати з довiльним типом, зберiгаючи вiдповiдний механiзм безпеки на етапi компiляцiї. Введенi у Java 5, узагальнення були спрямованi на усунення помилок типiв пiд час компiляцiї, тим самим пiдвищуючи безпеку, можливiсть повторного використання та читабельнiсть коду. Конструктор типiв - це властивiсть типiзованої формальної мови, яка слугує для створення нових типiв на базi iнших.
Item
Макроекономічні ефекти післявоєнної зеленої трансформації економіки України
(2024) Ковбасюк, Андрій; Григор'єв, Геннадій
Метою дипломної роботи є теоретичний аналіз зеленої трансформації України та синтез рекомендацій щодо її змін з урахуванням макроекономічного впливу стану навколишнього середовища на економічну діяльність суб’єктів і екологічних наслідків війни Росії проти України.
Item
Використання суфiксних дерев для покращення операцiй пошуку в системах управлiння баз даних
(2024) Зважiй, Дмитро
Сучаснi системи управлiння базами даних (СУБД) вимагають високої швидкостi операцiй пошуку для ефективного виконання бiзнес-задач. Традицiйнi пiдходи iндексацiї, такi як B-дерева та хеш-таблицi, можуть бути недостатньо ефективними для певного набору запитiв. У цiй доповiдi буде розглянуто альтернативний пiдхiд iз використанням суфiксних дерев, якi можуть значно покращити швидкiсть пошукових операцій.
Item
Побудова фракталiв Серпiнського методом "Гра Хаосу"
(2024) Лобанцов, Олексій; Чуйков, Артем
Нами створений вiзуальний застосунок для створення фракталiв за алгоритмом "Гра Хаосу", який дозволяє створювати простi фрактали у двовимiрному (трикутник, килим та многокутник Серпiнського) та тривимiрному (тетраедр та куб Серпiнського) просторах. У доповiдi будуть представленi результати роботи цiєї програми.
Item
Використання алгоритмiв мурашиної колонiї для визначення маршруту БПЛА
(2024) Мерещенко, Данило
Сфера використання алгоритмiв мурашиної колонiї є достатньо широкою. Зокрема, цi алгоритми допомагають при визначеннi маршрутiв лiтакiв та БПЛА. В роботi був розглянутий базовий мурашиний алгоритм, але для реального планування маршрутiв застосовується полiпшений max-min метод, що додатково враховує "зони небезпеки" та допомагає їх уникати. Застосування цих алгоритмiв допомагає швидко вирiшити, описану мною задачу, не звiвши її до субоптимального рiшення, чого не пропонують iншi методи. Актуальнiсть цiєї теми привертає увагу все бiльшої кiлькостi дiячiв науки, що забезпечує їй розвиток на подальшi роки.