eKMAIR

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

 

Recent Submissions

Item
Освоєння "чужого" сакрального простору (католицькі святі та чуда у прикладах Йоаникія Ґалятовського)
(Laurus, 2013) Яковенко, Наталя
Категорію сакрального простору, на якому оприявнюється "присутність Бога" через чуда, реліквії, чудотворні ікони, стінопис храмів, церковні піснеспіви, обрядові дійства та ін., нещодавно було доповнено поняттям "ієротопії" — напряму/підходу, що пропонує вивчати творення сакральних просторів як наслідок цілеспрямованих дій з актуалізації образів священного чи "спогадів" про нього. Дослідження застосованих при цьому прийомів/засобів дозволяє не лише розширити наші уявлення про соціокультурний поштовх до відповідних зусиль, а й щільніше вписати релігійну свідомість у поле культури як такої. Адже під цим кутом зору тлумачення правд віри постає як мінливе у часі та залежне від багатьох об’єктивних і суб’єктивних обставин достоту так само, як і решта форм людської творчості.
Item
Автоматизація інфраструктрури підприємства на GCP
(2022) Кучер, Антон
Метою цієї роботи є формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження, проведення дослідження та аналізу інформаційних систем підприємств, запропонування загальної схеми та мислення при роботі з підприємствами, при цьому враховуючи сучасні вимоги до безпеки в таких системах. Функціональним значенням системи є створення середовища для середнього підприємства в якому може проводитись аналітичний аналіз даних за допомогою машинного навчання. Також в потреби входить підтримка існуючого коду, зберігання і постійне оновлення даних. В системі присутні брокери повідомлень у вигляді Pub/Sub, які забезпечують стеження і реагування на зміни використовуючи Cloud Functions.
Item
Маловідомий "Епітафіон" Варлаамові (Ясинському) 1707 року (про самоусвідомлення київської церковної еліти початку XVIII століття)
(Laurus, 2013) Яременко, Максим
Кінець XVII та початок XVIII ст. в історії України традиційно виділяють в окремий період, що пройшов під яскравим світлом зірки гетьмана Івана Мазепи. Причому таке виокремлення менш ніж двох десятиліть стосується не лише оповідей про політичне становище Гетьманщини, а й сюжетів, пов’язаних з історією культури та Церкви. Значною мірою акцент на Мазепі, як достойнику, долученому до всіх сфер життя козацької держави, виправданий. Проте це не означає, що він диригував усім та вся. Одне з питань, яке належить порушувати: чи церковна еліта Київської митрополії, яка прославляла Мазепу та його соратників, справді лише змушена була підкорятися і служити планам та намірам гетьмана, чи, може, використовувала його, підігруючи, а то й підігріваючи амбіції Мазепи задля успішної реалізації власних цілей, чи ж, зрештою, їхні шляхи вели в одному напрямку? Гадаю, така постановка питання не позбавлена сенсу, адже українська Церква мала свої насущні проблеми, які виникли незалежно від приходу до влади Мазепи, географічно поширювалися далеко за межі Гетьманщини, але вирішення яких збіглося у часі з гетьмануванням Івана Степановича. Я маю на увазі питання, пов’язані зі зміною підпорядкування Київської митрополії, інтенсифікації зв’язків із Росією та поступовою втратою влади над вірними не лише у Речі Посполитій, а й у Гетьманщині внаслідок суперництва із Черніговом.
Item
Розробка веб-додатку з планування часу
(2022) Кучерявий, В.; Борозенний, Сергій
В процесі виконання роботи відбулося більш детальне ознайомлення із поняттям тайм-менеджменту, як він впливає на продуктивність людини, для чого він потрібен і було розроблено додаток, який допомагає користувачеві контролювати свій час, пріорітезувати задачі, слідкувати за своєю продуктивністю. Проведено аналіз сфери тайм-менеджменту в цілому, огляд існуючих аналогів на ринку та актуальність використання веб-застосунків, , на основі цих досліджень виділено сильні та слабкі сторони.
Item
Розробка Android застосунку з використанням Firebase
(2022) Левчук, В.; Борозенний, Сергій
Метою виконання курсової роботи є дослідження обраних технологій, а також поглиблення знань та навичок мобільної розробки. Якщо говорити про Android, то це перш за все повне опанування бібліотеки Compose UI, яка набагато полегшує розробку та значно покращує стабільність роботи додатків. Щодо Firebase також варто зауважити, що більшість сервісів є кросплатформовими, тож навички користування ними є корисними і при розробці для інших платформ(наприклад iOS).
Item
Розробка веб-застосунку на .NET
(2022) Мальков, Єгор; Борозенний, Сергій
У роботі розглядаються основні теоретичні відомості про платформу .NET, її особливості, переваги та недоліки. Було досліджено сферу використання технології, особливості роботи з базами даних, інструменти для веб-розробки, фреймворки для побудови застосунків. У практичній частині було розроблено веб-сайт для допомоги українцям, постраждалим в наслідок воєнних дій на території країни, використано кросплатформені фреймворки: EF Core для взаємодії з базою даних, ASP.NET Core для побудови веб-застосунку, СКБД SQL Server.
Item
Воспитанники Киево-Могилянской академии в Московском университете второй половины XVIII - первой четверти ХІХ века
(Laurus, 2013) Феофанов, Александр
Студенты Киево-Могилянской академии давно привлекали внимание исследователей. Из работ дореволюционного периода, где отведено определенное место воспитанникам Академии, которые продолжили свою деятельность вне ее стен, и конкретно в Московском университете, следует упомянуть книги В. И. Аскоченского и В. Н. Серебренникова, а из сочинений обзорного характера по истории духовного образования в России — весьма насыщенную фактологически работу П. В. Знаменского, выпущенную в Казани в 1881 г.
Item
Розробка кросплатформенного застосунку дошки оголошень
(2022) Недосєка, Д.; Борозенний, Сергій
У цій курсовій роботі описана розробка кросплатформенного застосунку дошки оголошень для мобільних платформ. Проведено аналіз предметної області та розглянуто існуючі рішення та технічні засоби, інструменти мобільної розробки.
Item
Речі та час ректора Харківського колегіуму Лаврентія Кордета
(Laurus, 2013) Посохова, Людмила
Сучасний дослідник легко знайде біографічну інформацію про ректорів Києво-Могилянської академії, Харківського, Чернігівського та Переяславського колегіумів у енциклопедичних виданнях, однак спеціальних розвідок, їм присвячених, небагато, а в тих, де йдеться про осіб, що згодом стали архиєреями, характеристиці викладацької кар’єри взагалі приділено зазвичай лише по декілька рядків. Ще більшою мірою це стосується генеалогічних і просопографічних студій про пересічних українських інтелектуалів XVIII ст., що викладали по колегіумах. Певним поясненням може служити скупість джерел особового походження та брак власних творів цих людей, але причина не тільки в цьому.
Item
3D-візуалізація об’єктів на основі медичних зображень
(2022) Першута, П.; Бучко, Олена
Метою даної курсової роботи є дослідження роботи алгоритмів побудови 3D-моделей на основі зрізів, отриманих в результаті томографії голови. Проведено аналіз актуальності теми та проаналізовано два алгоритми побудови 3D-зображень, а саме "крокуючі куби" та "крокуючі тетраедри". Також було розглянуто алгоритми сегментації для покращення вихідної моделі. Реалізовано алгоритм "крокуючі куби" для отримання 3D-моделі на мові С++ з використанням бібліотеки OpenCV.
Item
Сервіс потокової відео трансляції з рекомендаційною системою
(2022) Кучменко, Ярослав; Бабич, Трохим
У роботі розглянуто особливості розробки клієнт-серверного застосунку потокової відео трансляції з вбудованою рекомендаційною системою для медіа-контенту. Для демонстрації роботи сервісу було розроблено мобільний застосунок під керуванням ОС Android. Увагу приділено розробці системи рекомендацій, ПЗ для створення вихідних файлів сервісу, розробці мобільного застосунку з використанням DRM захисту медіа-файлів.
Item
Аналіз зображення за допомогою клітинних автоматів
(2022) Куренкова, Олена; Жежерун, Олександр
У даній курсовій роботі розглядається поняття клітинного автомату, його властивостей. Проведено огляд існуючих методів обробки зображення, зокрема алгоритмів пошуку країв та алгоритмів фільтрації шумів. Проаналізована можливість обробки зображення клітинним автоматом та наведені існуючі алгоритми. Було імплементовано алгоритм фільтрації зображення від шуму "сіль та перець" на основі WebGL та описані деталі реалізації.
Item
Розробка веб-застосунку для вивчення іноземних мов
(2022) Кузан, Олег; Борозенний, Сергій
Розглянуто існуючі рішення в сфері додатків для розширення та тренування лексикону, проаналізовано їх сильні сторони та недоліки, сформульовано концепт нового продукту, який би був більш універсальним, ніж уже існуючі.
Item
"Новоприбавочные классы": спроба світського навчального закладу у Харкові 1765-1775 років
(Laurus, 2013) Маслійчук, Володимир
Доба Просвітництва заклала підвалини сучасного суспільства, істотно змінивши практично всі сфери життя. Одним із найбільших перетворень став, як відомо, перехід від схоластичної системи освітило світської та порушення церковної монополії на навчання. Цей перехід доволі слабо вивчений на українському матеріалі, хоч, як видається, давня освітня традиція з її "латинським" колегіумським досвідом та новозапроваджене шкільництво ще довго ховали в собі суперечність між традицією і модернізацією, відлунюючи в новітніх часах, ба подеколи превалювання схоластичного начала навіть слугувало за докір українській культурі. Під цим кутом зору історія запровадження світських навчальних закладів постає як важливий ключ до розуміння змін і трансформацій кінця XVIII — початку XIX ст., що визначили не тільки майбутнє суспільних рухів, але частково й регіональний поділ українських теренів.
Item
Документы об Амвросии (Келембете), архиепископе Тобольском и Сибирском (1806-1822)
(Laurus, 2013) Фефелова, Оксана
С 1702 по 1768 г. все высшие иерархи в Сибири были воспитанииками Киево-Могилянской академии. Амвросий (Келембет) управлял Тобольской и Сибирской епархией свыше 16 лет (из его предшественников, также бывших студентов Академии, только Антоний (Стаховский), митрополит Тобольский и Сибирский, управлял дольше, с 1721 по 1740 г.). Жизнь Келембета на Украине и в епархиях европейской части Российской империи достаточно полно освещена в историографии. Сибирский же период его служения впервые был описан Николаем Абрамовым, позже более полную версию биографии преосвященного создал протоиерей Александр Сулоцкий.
Item
Розробка голосового помічника для Dynamics 365 Business Central
(2022) Кузів, Василина; Корнійчук, Максим
У цій роботі виконується розробка розширення для менеджменту(реєстрації, купівлі\продажу, оренди) транспортних засобів на базі Microsoft Dynamics 365 Business Central і проектування та розробка голосового користувацького інтерфейсу з набором команд для керування цим розширенням. Спочатку виконується ґрунтовний аналіз предметної області: дослідження ринку, збір фактів, огляд ERP-систем та голосових асистентів. Після цього здійснюється розгортання системи Business Central локально та підготовка середовища розробки. Для подальшої розробки вивчено основні аспекти мови програмування AL та структуру об’єктів у BC. Наступним етапом є розробка розширення, програмування усіх компонентів та підготовка для інтеграції з зовнішніми додатками за допомогою веб-сервісів. Останній розділ містить інформацію про створення голосових інтерфейсів, опис необхідних технологій та реалізацію на мові Python.
Item
Розробка мобільного додатку під iOS з використанням технології доповненої реальності
(2022) Ландяк, Андрій; Борозенний, Сергій
Мета даної роботи полягає у створенні зручного та комфортного інструментарію для навчання – мобільний застосунок з використанням технології доповненої реальності, який би ніс освітню ціль для визначеної аудиторії.
Item
Вихованці і викладачі Київської духовної академії у складі єпископату православних церков
(Laurus, 2013) Ткачук, Марина
Попри значні зрушення у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819—1924) [далі — КДА], здійснені впродовж двох останніх десятиліть, до сьогодні майже незаторкнутою залишається тема, що має лежати, здавалося б, на поверхні дослідницьких зацікавлень, адже вона стосується головного і безпосереднього аспекту діяльності православних духовних академій Російської імперії. Сутність цієї діяльності гранично чітко висловлена в останньому духовно-академічному статуті передреволюційних часів (1910 р.): духовні академії є "закритими вищими церковними училищами, що через християнське виховання і вищу православно-богословську науку готують християнськи просвічених діячів для служіння святій Православній Церкві, передусім у царині церковно-пастирській, а потому й на інших поприщах церковної діяльності, переважно у священному сані". Справді, впродовж усієї своєї історії XIX — початку XX ст. православні духовні академії залишалися не тільки флагманом богословської науки, а й, так би мовити, "кузнею кадрів" для православних церков. Інша річ, що усвідомлення цього у сучасній вітчизняній історіографії, яка перебуває лише на початку свого «антропологічного повороту» з його виразним прагненням до розкриття й осягнення людського виміру історії, є вкрай недостатнім. До такого висновку спонукає досвід роботи над енциклопедичним виданням "Київська духовна академія в іменах", що її було розпочато влітку 2012 р. в Національному університеті "Києво-Моги- лянська академія". Задум цього масштабного проекту, приуроченого до 400-річного ювілею Київської Академії (1915 р.), полягає у висвітленні місця та ролі КДА в історії освіти, науки, культури і, безумовно, історії православних церков крізь призму аналізу біографій і творчого доробку її видатних вихованців та викладачів.
Item
Обчислення оберненої матриці на суперкомп’ютері
(2022) Молодцов, Філліп; Сідько, Алла
У данній роботі розглядається алгоритм обчислення приєднаної матриці для знаходження оберненої матриці. Найбільше уваги приділено розробці багатопроцесорної програми з метою вирішення даної задачі, на основі блочного алгоритму. Результатом роботи є імплементація вищезгаданого алгоритму за допомогою засобів стандартної бібліотеки Java та в системі динамічного децентралізованого управління завданнями DAP. Були проведені експерименти та зроблено висновки щодо роботи програми та майбутніх вдосконалень.
Item
Интеллектуальный выбор России второй половины XVII - начала XVIII века: от древнерусской книжкости к еврейской учености (М.: Прогресс-Традиция, 2012. 471 с.) : [рецензія]
(Laurus, 2013) Маркер, Гарі
Рецензія на книгу Кисельової Марини "Интеллектуальный выбор России второй половины XVII - начала XVIII века: от древнерусской книжкости к еврейской учености. - Москва : Прогресс-Традиция, 2012. - 471 с." У своїй великій та амбітній книжці московська дослідниця Марина Кисельова порушує вкрай важливі питання російської інтелектуальної історії ранньомодерного періоду (пізня Московія та початок Імперії), зокрема про місце та характер у ній релігійного дискурсу на прикладі проповідей. Кисельова, авторка кількох досліджень літературної і релігійної культури кінця XVII ст., починає з того, що висуває кілька головних тез стосовно текстів та авторів кінця XVII — початку XVIII століття. Вона ефективно і переконливо уміщає їх у контекст Бароко, поділяючи думку найвпливовіших знавців цієї ділянки — Лідії Сазонової, Олександра Панченка, Віктора Живова та інших, які наполягали на тому, що поняття "московське Бароко" відповідає придворній культурі кінця XVII ст.