Актуальні питання сучасної лінгвістики (2021)

Permanent URI for this collection

Тези доповідей Міжнародної наукової конференції "Актуальні питання сучасної лінгвістики", що пройшла в м. Київ, 2 березня 2021 р. Збірник присвячено проблемам слов’янського, загального і зіставного мовознавства.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Глобалізаційні англіцизми (aнглобалізми) в сербскій мові
  (2021) Ајдачић, Дејан
  Англійські слова, запозичені до інших мов у процесі глобалізації, автор пропонує називати "англобалізмами". Вказується на джерела неологізмів англійського походження у сербській неолексикографії, зокрема в лексиконах та словниках. Наводяться приклади англобалізмів у сербській мові та приклади англокалізмів – адаптованих (тобто локалізованих) англобалізмів із семантичним відхиленням по відношенню до англійського слова. Автор уважає перспективним порівнняльні дослідження англокалізмів.
 • Item
  Структурна і семантична специфіка польських прийменникових еквівалентів слова
  (2021) Антонова, Ольга
  У статті аналізуються граматичні параметри польських прийменникових еквівалентів слова структурного типу "w stosunku do", з’ясовується взаємодія формальних характеристик із семантичними особливостями трикомпонентних прийменникових єдностей. Окреслено перспективи параметризації трикомпонентних еквівалентів слова у сфері лінгвістичної аналітики та цифрової лексикографії.
 • Item
  Одиниці негативної семантики у структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism"
  (2021) Близнюк, Катерина
  У статті досліджено особливості функціонування лексем із негативною семантикою в лексико-семантичних полях "патріотизм". Виявлено їхню належність до мікрополів "націоналізм". Проаналізовано склад і семантику цих мікрополів, визначено спільне й відмінне в українській, польській та англійській мовах.
 • Item
  Представлення дискурсивних одиниць у словниках
  (2021) Вербиненко, Юлія
  На прикладі ДО "загалом, в цілому / в целом / generally" у словниках української, російської та англійської мов показано, як у традиційних словниках відображаються дискурсивні значення.
 • Item
  Вивчення власних назв крізь призму етносоціоономастики: теоретичні аспекти
  (2021) Голотова, Ірина
  У статті проаналізовано основні підходи до вивчення власних назв, зосереджено увагу на специфічних рисах різних парадигм розгляду онімної лексики,запропоновано новий підхід до вивчення ономастичної системи з погляду етнічної маркованості онімних одиниць та визначено його основні теоретичні засади.
 • Item
  Формальна модель тлумачного тримовного термінологічного словника
  (2021) Дорожинська, Альона
  У статті окреслено коло завдань, підходів і етапів перетворення паперовогословника в онлайн-продукт, засноване на дослідженні "Словника української біологічної термінології". Серед усього словникового розмаїття була обрана ця праця тому, що цей авторитетний академічний "Словник" є першою в україністиці лексикографічною працею нового покоління, що охоплює найуживанішу біологічну термінологію української, російської та англійської мов. У процесі роботи була побудована модель лексикографічної системи, яка покладена в основу XML.
 • Item
  Лексикографія прийменника: моделювання семантики
  (2021) Загнітко, Анатолій
  Cхарактеризовано основні підходи до тлумачення прийменника з визначенням еволюції його лексичного, граматичного аналітико-функційного розгляду в лінгвістичних теоріях. Скваліфіковано лексикографічне структурування прийменникової семантики та визначено співвідносність інваріантної семантики в основних моделях зі встановленням значеннєвих варіантів, можливістю внутрішньословникового перехресного покликання на граматизовані моделі, розширенням наповнення статті прийменниковими еквівалентами, аналогами, оказіональними утвореннями.
 • Item
  Ортографічні консонантні варіанти іншомовних слів з ф/т
  (2021) Зарінова, Марія
  У статті розглянуто принципи і засади ортографічної адаптації іншомовних слів зі звуками f, θ . Висвітлено основні теоретичні настанови мовознавців щодо стандартизації правопису в історії української мови. Подано практичні рекомендації написання іншомовних слів.
 • Item
  Смислові особливості українського та австралійського політичного інтернет дискурсу: порівняльний аспект
  (2021) Зернецький, Павло; Кучерова, Олена
  У статті розглянуто прагма-семантичну структуру політичного інтернет дискурсу на матеріалі сайтів провідних австралійських (Національної та Ліберальної) і українських ("Європейська Солідарність" і "Голос") політичних партій. Результати дослідження свідчать, що сайти правоцентристських партій України та Австралії мають різний семантичний і прагматичний статус.
 • Item
  Лінгвостилістичні особливості перекладу українською мовою рекламних слоганів
  (2021) Іванченко, Марія
  На сьогоднішній день сферу людської діяльності неможливо уявити без такого явища як реклама. Найбільш цікавим з точки зору вивчення рекламного повідомлення, є слоган. При просуванні продукту в іншій країні виникають мовностилістичні, лінгвокультурологічні, мовні та соціолінгвістичні проблеми, вирішення яких залишається за перекладачем. Відтворюючи англійські слогани українською мовою перекладач користується такими трансформаціями як лексична заміна, генералізація, експлікація, додавання, опущення.
 • Item
  Мовна особистість: психолінгвістичний аспект
  (2021) Куранова, Світлана
  В доповіді окреслено основні напрями дослідження мовної особистості у психолінгвістиці — вікову психолінгвістику, патопсихолінгвістику, створення типології мовних спільнот і особистостей, вивчення комунікативної поведінки особистості. Зосібна розглянуто перспективи доповнення зазначених підходів комунікативно-функційним.
 • Item
  Тривимірний простір компаративістики у працях Василя Лучика
  (2021) Лучик, Алла
  Проблема виокремлення сучасних галузей компаративістики і досі лишається актуальною у вітчизняному мовознавстві. Наукові студії Василя Лучика значною мірою проливають світло на розподіл напрямків цієї пошукової діяльності. Обстеження праць ученого дозволяє висновковувати про обстоювання ним як діахронічних, так і синхронічних досліджень, що повинні бути рівномірно представлені трьома аспектами компаративістики: порівняльно-історичне, зіставне та зіставно-типологічне мовознавство.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості канадійських топонімів українського походження
  (2021) Маланюк, Марія
  У статті йдеться про дослідження топонімів Канади українського походження та особливостей виявлення їхньої лінгвокультурної специфіки. Актуальність такої розвідки визначається відсутністю комплексних дослідженнь топонімікону Канади, а також у потребі в окресленні творення та походження таких найменувань.
 • Item
  Методи ономастичного дослідження з використанням сучасних лінгвістичних технологій
  (2021) Надутенко, Маргарита
  Обґрунтовано тезу про цифрові методи лінгвістичного дослідження онімного матеріалу як необхідну складову сучасного ономастичного дослідження. У структурі методу виділено основні компоненти цифрової обробки та презентації онімного матеріалу: віртуальні лабораторії з ономастики, бази даних для обробки великих масивів інформації, онотологічні екскурсії 3D панорамою віртуального музею, відеословник.
 • Item
  Засоби символізації та стереотипізації у творенні мовних образів квітів у польській мові й культурі
  (2021) Непоп-Айдачич, Лідія
  У цій праці автор аналізує польські номінації квітів (гвоздика, конвалія, незабудка, братки) як засоби символізації та стереотипізації їхніх рис. Розглядається, які стереотипні риси мовно-культурного образу відповідних квітів, відображені у загальнопольській та діалектних назвах, зазнали символізації, а які ні. Виявляються мотиваційні моделі виникнення християнських і польських народних символічних значень. Автор виконує дослідження, спираючись на засади когнітивної етнолінгвістики.
 • Item
  Когнітивний синтаксис: становлення і перспективи розвитку
  (2021) Палатовська, Олена
  У доповіді розглянуті етапи становлення когнітивної лінгвістики та методологійні засади когнітивного підходу до вивчення синтаксичних одиниць. Представлено ключові положення сучасних досліджень у царині когнітивного синтаксису, які сприятимуть створенню "природної моделі" мови; сформульовано вихідні положення для подальших досліджень одиниць синтаксису в когнітивно-дискурсивній парадигмі.
 • Item
  Лінгвокультурні особливості народної метереологічної лексики та фразеології
  (2021) Пальчевська, Олександра
  У розвідці йдеться про особливості народного маркування метеорологічної лексики та фразеології англійської, української та французької мов. Основні концепти, які втілюються в мові є етно- та культурно- маркованими. Будучи об’єктом нашого дослідження, концептуальні утворення у царині традиційної народної метереології (ментальні проекції або стереотипи) визначають специфіку етнічної картини світу.
 • Item
  Лексико-семантичні особливості фразеологізмів з метронімним компонентом в українській, французькій та англійській мовах
  (2021) Попко, Ірина
  Дослідження присвячене вивченню лінгвокультурологічних характеристик семантики фразеологізмів з компонентами-назвами метрологічних одиниць в англійській, французькій та українських мовах і засоби їх перекладу українською мовою. Вивчення фразеологічних одиниць є одним з основних кроків до розуміння специфіки певної мови, особливостей менталітету представників певної лінгвоспільноти. Особливо актуальним видається дослідження фразеологізмів з метронімним компонентом у кількох мовах, їх порівняння, способи перекладу образності та виявлення аналогів в інших мовах. Дослідження одиниць виміру у трьох мовах різних мовних груп має особливе теоретичне значення та практичну цінність, зокрема для теорії і практики перекладу фразем, стійких порівнянь, прислів’їв, приказок та ін..
 • Item
  Зіставний аналіз етноботанічних номенів в англійській і українській мовах
  (2021) Свидницька-Ільків, Наталя
  У статті йдеться про структуро-семантичні особливості в термінологічній лексиці народної ботаніки. Ботанічна лексика, що належить до найбагатших тематичних груп будь-якої мови, становить значний інтерес для науки як з огляду на її велику кількість, давність її походження, різноманітність шляхів формування, специфічне місце у системі національної мови. Актуальність роботи визначається браком порівнянь англійських та українських етноботанічних номенів, та способи творення та мотивацію їх творення.
 • Item
  Моделювання як ефективний спосіб пізнання формально-структурної організації прислівникових еквівалентів слова
  (2021) Суховець, Юлія
  Представлено найпотужніші моделі прислівникових еквівалентів слова сучасної української мови з віялоподібним розщепленням на першому кроці формування структури, які розкривають формально-структурну організацію зазначених одиниць. Побудовані моделі дозволяють зробити висновок, що еквіваленти слова, зокрема прислівникові, не випадкове, а системне явище української мови.