Лексикографія прийменника: моделювання семантики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Загнітко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cхарактеризовано основні підходи до тлумачення прийменника з визначенням еволюції його лексичного, граматичного аналітико-функційного розгляду в лінгвістичних теоріях. Скваліфіковано лексикографічне структурування прийменникової семантики та визначено співвідносність інваріантної семантики в основних моделях зі встановленням значеннєвих варіантів, можливістю внутрішньословникового перехресного покликання на граматизовані моделі, розширенням наповнення статті прийменниковими еквівалентами, аналогами, оказіональними утвореннями.
The main approaches to the interpretation of a preposition with the definition of the evolution of its lexical, grammatical analytical and functional consideration in linguistic theories are described. Lexicographic structuring of prepositional semantics is qualified and the correlation of invariant semantics in the main models with the establishment of semantic variants, the possibility of intra-verbal cross-calling to grammatized models, the expansion of filling the article with prepositional equivalents, analogues, and random formations is determined.
Description
Keywords
прийменник, прийменникова семантика, інваріантна семантика, синтаксична аналітична морфема, лексикографічна семантика, матеріали конференції, preposition, prepositional semantics, invariant semantics, syntactic analytical morpheme, lexicographic semantics
Citation
Загнітко А. П. Лексикографія прийменника: моделювання семантики / Анатолій Загнітко // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 36-41.