Лінгвостилістичні особливості перекладу українською мовою рекламних слоганів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Іванченко, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На сьогоднішній день сферу людської діяльності неможливо уявити без такого явища як реклама. Найбільш цікавим з точки зору вивчення рекламного повідомлення, є слоган. При просуванні продукту в іншій країні виникають мовностилістичні, лінгвокультурологічні, мовні та соціолінгвістичні проблеми, вирішення яких залишається за перекладачем. Відтворюючи англійські слогани українською мовою перекладач користується такими трансформаціями як лексична заміна, генералізація, експлікація, додавання, опущення.
Today, it is impossible to imagine any sphere of human activity without such phenomenon as advertising. The most interesting in terms of studying the advertising message is slogan. When promoting a product in another country, there are linguistic, linguistic and cultural, linguistic and sociolinguistic problems, the solution of which remains with the translator. Translating English slogans into Ukrainian, the translator uses such transformations as lexical replacement, generalization, explication, addition, omission.
Description
Keywords
перекладацькі трансформації, рекламний текст, слоган, контекст, експресивність, матеріали конференції, translation transformations, advertising text, slogan, context, expressiveness
Citation
Іванченко М. Ю. Лінгвостилістичні особливості перекладу українською мовою рекламних слоганів / Марія Іванченко // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 50-53.