Лексико-семантичні особливості фразеологізмів з метронімним компонентом в українській, французькій та англійській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Попко, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження присвячене вивченню лінгвокультурологічних характеристик семантики фразеологізмів з компонентами-назвами метрологічних одиниць в англійській, французькій та українських мовах і засоби їх перекладу українською мовою. Вивчення фразеологічних одиниць є одним з основних кроків до розуміння специфіки певної мови, особливостей менталітету представників певної лінгвоспільноти. Особливо актуальним видається дослідження фразеологізмів з метронімним компонентом у кількох мовах, їх порівняння, способи перекладу образності та виявлення аналогів в інших мовах. Дослідження одиниць виміру у трьох мовах різних мовних груп має особливе теоретичне значення та практичну цінність, зокрема для теорії і практики перекладу фразем, стійких порівнянь, прислів’їв, приказок та ін..
The research is devoted to the study of linguistic and cultural characteristics of the phraseology semantics with components-names of metrological units in English, French and Ukrainian languages and means of their translation into Ukrainian. The study of phraseological units is one of the main steps to understanding the specifics of a particular language, the peculiarities of the mentality of members of a particular linguistic community. Especially relevant is the study of phraseology with a metronymic component in several languages, their comparison, methods of translating imagery and identifying analogues in other languages. The study of units of measurement in three languages of different language groups has a special theoretical significance and practical value, in particular for the theory and practice of translation of phrases, stable comparisons, proverbs, sayings, etc.
Description
Keywords
метафоричне значення, метрологія, метронімний компонент, мовна модель світу, соматичне походження, метрична система вимірювань, номінації посуду та вмістилищ, матеріали конференції, metaphorical meaning, metrology, metronym component, language world model, somatic origin, system of measurements, metric measurements, nominations of utensils and containers
Citation
Попко І. А. Лексико-семантичні особливості фразеологізмів з метронімним компонентом в українській, французькій та англійській мовах / Ірина Попко // Актуальні питання сучасної лінгвістики : [тези доповідей Міжнародної наукової конференції] (м. Київ, 2 березня 2021 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А., Близнюк К. Р. та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, НаУКМА, Кафедра загального і слов’янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2021. - С. 85-88.