Том 5, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Mortgage Lending as a Component of Economic Growth
  (2020) Bazilinska, Olena; Panchenko, Olena
  The purpose of the article is to reveal the role and importance of the mortgage lending development to overcome the financial and economic crisis and ensure the positive dynamics of macroeconomic indicators. The article reveals the essence of mortgage lending, substantiates the necessity of its development and improvement to create an effective mortgage lending system in Ukraine, which helps to solve the problems related to providing housing for the population and accelerating the development of not only the construction industry but also related areas of the activity. It is proven within the study that the volume and dynamics of the investment in housing has a significant impact on the macroeconomics, and therefore, by improving the mortgage lending system, it is possible to transmit positive impulses to the real sector of the economy and bring the country out of crisis. The article outlines the features of a mortgage lending which distinguish it into a separate sphere in the credit market. Based on these features, the functions of mortgage lending in modern conditions are defined, namely: investment, social, stimulating, and formation of the fictitious capital in the securities market. The research proves the importance of developing and improving mortgage lending by identifying the benefits and disadvantages of all credit entities. On the basis of statistics, the main parameters of the domestic mortgage market, which indicate a conservative approach to the formation of lending conditions and the reluctance of banking institutions to provide long-term mortgages, are determined. The main reason for this situation is the imperfect legal base of real estate lending. It has been concluded by the study results that mortgage lending is an important tool for ensuring the social and economic growth of a country, and its role and importance have increased significantly since the financial and economic crisis.
 • Item
  Cоціальна відповідальність держави та бізнесу як умова розвитку соціальної економіки
  (2020) Біла, Ірина; Шевченко, Олена
  Трансформація сучасної економічної системи висуває вимоги до гармонізації механізмів налагодження взаємодії держави та бізнесу як запоруки досягнення суспільних цілей та умови економічного зростання. Мета цієї статті – проаналізувати необхідність та особливості соціальної відповідальності держави та бізнесу як механізму поєднання їхніх інтересів та умови розвитку соціальної економіки на основі соціального партнерства. Автори доходять висновку, що взаємодія держави та бізнесу на основі соціальної відповідальності має низку вигод, серед яких називають такі: формування ефективних механізмів соціального діалогу; підвищення конкурентоспроможності бізнесу та країни; реалізація стратегій соціально-економічного розвитку шляхом консолідації спільних зусиль; отримання бізнесом гарантій щодо захисту своїх інтересів і від корупції та ін. Одним із напрямів формування системної соціальної відповідальності є соціальне партнерство, яке реалізується через такі взаємодії: держава бере на себе відповідальність за соціальні гарантії стосовно громадян, отримуючи натомість підтвердження легітимності своєї влади; підприємцям держава повинна забезпечити гарантії прав власності, сприятливий діловий клімат, а з боку бізнесу відчувати підтримку; узгодження інтересів між суспільством і бізнесом відбувається в процесі підтримки принципів соціальної відповідальності підприємцями, які, своєю чергою, відчувають підтримку своїх інтересів з боку суспільства; громадські організації в цій взаємодії виконують роль "сполучного елементу", оскільки, з одного боку, здатні бути захисником інтересів бізнесу, а з іншого – лобіювати інтереси бізнесу перед державою.
 • Item
  Комбінаторика в управлінні інвестиційними будівельними проєктами
  (2020) Бугрова, Олена
  Предметом дослідження цієї статті є перспективи, які розкриває застосування комбінаторики в умовах будівельного інформаційного моделювання (БІМ: Building Information Modeling – BIM). Сьогоднішній світ характеризується високим ступенем непередбачуваності, що підвищує актуальність впровадження нових методів управління проєктними ризиками і можливостями. Іншою особливою рисою сучасності є дигіталізація. Ці два виклики, взяті разом у своїй взаємодії, зумовлюють необхідність наукового дослідження зазначеної теми. Проведений аналіз показав, що інструментарій комбінаторики застосовується в таких сферах, як біологія, фізика, інформаційні технології, лінгвістика. Проте в економіці і менеджменті цей корисний інструментарій ще не набув достатнього поширення. Мета статті – визначити низку чинників, завдяки яким практичне застосування прийомів комбінаторики може якісно вплинути на управління проєктами капітального будівництва. Розкрито сутність БІМ як цифрового середовища для запровадження проєктними командами (і менеджерами проєктів) прогнозування на основі карт сценаріїв розвитку подій. Iлюстрацію можливостей застосування прийомів комбінаторики наведено в таких сферах менеджменту та економіки, як інтегроване виконання проєктів (Integrated Project Delivery), побудова ланцюжків постачання (Supply Chains), заощадливе будівництво (Lean Construction) і аналіз "вигоди-витрати" (Benefit-Cost Analysis). Особливу увагу приділено питанням оцінки економічної і фінансової ефективності в контексті визначення очікуваного процесу розвитку проєкту за допомогою прикладних підходів комбінаторики. Важливою властивістю прийомів комбінаторики є те, що їх застосування є одним із засобів проактивного управління в умовах невизначеності. Комбінаторика має стати однією з необхідних компетентностей для менеджерів проєктів та фахівців з інжинірингу цінності. Наведений у статті наочний бізнес-кейс свідчить про доцільність і корисність широкого впровадження пропонованих підходів у практику здійснення проєктів капітального будівництва.
 • Item
  Financial Decentralization and Fiscal Imbalance of Local Budgets in Ukraine
  (2020) Bui, Tetiana; Kovalchuk, Oleksandra
  The purpose of the article is to identify the correspondence between the revenue and expenditure parts of local budgets, which are responsible for the significant part of state expenditure financing due to financial decentralization reform. The article provides a comparative analysis of decentralization levels of local budgets in Ukraine and European countries by revenues and expenditures, as well as analyzes the structure of revenues and expenditures of the consolidated budget which include state and local budgets. The article notes that over the past ten years, the gap between revenue and expenditure has narrowed due to decentralization reform, but fiscal balance has not been achieved. The results of the analysis demonstrate the existence of a significant vertical imbalance in the budget system of Ukraine, which consists in the insufficiency of own and fixed financial resources of local authorities to ensure their powers. In terms of income decentralization, Ukraine ranks middle among Eastern European countries, while the level of expenditure decentralization corresponds to the level of Scandinavian countries, where the state plays an active role in income redistribution and has high institutional efficiency and high social standards. The article substantiates that the vertical imbalance exist due to the inefficient structure of local budgets’ revenues, in particular the high share of transfer payments from the state budget to local budgets, as well as the low share of own revenues, namely local taxes, in tax revenues. In order to strengthen the revenue side of local budgets and reduce vertical imbalances it is proposed to increase the tax base of local taxes through development of business and welfare in the regions, to increase the share of deductions from corporate tax and personal income tax to local budgets, to improve the control over local budget revenues and to optimize local expenditures, including social protection and social security expenditures. As the practice of foreign countries with decentralized budget systems shows, the elimination of vertical imbalances leads to a significant increase in the fiscal capacity of the regions.
 • Item
  Тренди та фактори розвитку небанківського фінансового сектору в Україні
  (2020) Глущенко, Світлана; Піддубний, Ігор
  Статтю присвячено висвітленню трендів і факторів розвитку небанківського фінансового сектору в українській економіці. Автори здійснили аналіз поточного стану та динаміки розвитку ринку небанківських фінансових послуг на основі даних про кількість фінансових установ на ринку, обсяги їхніх активів та обсяги наданих ними послуг протягом 2013–2019 рр. З’ясовано, що тренд до зменшення або збільшення учасників ринку загалом не простежується, але за окремими типами установ його можна визначити. Зокрема, такі фінансові установи, як страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди та недержавні пенсійні фонди, мали спадну динаміку щодо їхньої кількості, а кількість фінансових компаній, навпаки, зросла. Визначено, що більшість активів небанківського фінансового сектору припадає на фінансові компанії, другою найбільшою частиною сектору є страховий ринок, а такі установи, як недержавні пенсійні фонди, ломбарди та кредитні спілки, мали в цей період малі частки активів серед ринку. У частині надаваних послуг небанківськими фінансовими посередниками визначено, що основна активність припадає на фінансові компанії та на їхні послуги "надання коштів у позику", що займає 51 % від усього ринку послуг. Також описано вплив макроекономічних показників в Україні (рівень ВВП, доходи населення, витрати населення, інфляція та безробіття) на тренди розвитку та зміну структури небанківських фінансових посередників у період 2013–2019 рр.
 • Item
  Debt Resilience Dynamics : Exploring Vulnerability of Macrosystem
  (2020) Hryhoriev, Hennadii
  The article on the contemporary approach analysis of sovereign debt reveals the basic structures of national economy alternative financing. The methodology of system dynamics is applied to explain the sovereign debt burden pressure feedback process. The main effects of resilience to external shocks are explored. The problem of dynamic balancing between long-term economic development and short-term financial stability is detected. The analysis for borrowing capacity of the national economy is explored using the system dynamics methods. The resource curse "vicious cycle" should be overridden by increasing total factor productivity and decreasing sovereign debt. The main findings of the article concern the nonlinear relationships in the national economic debt system and reveal the issues of the sovereign debt trap enhanced by the resource type of economic development. The model developed in this article reflects the main role of innovations (total factor productivity growth) in coming out of the “resource curse” debt trap. The hypothesis that sovereign debt can be eliminated arises from the possibility of autonomous national economic development and endogenous business cycle stabilization. Such a point of view allows to capture the important interrelationships between the national economic development and external borrowings due to the concept of policy resistance implementation. It is indicated that the complex systems modeling likelihood to develop the sovereign debt policy for demonstration of the negative impact of debt trap on economic development. In order to achieve the results, issued in the article, a basic control loop model was developed using reference mode data with appropriate initial structure model construction.
 • Item
  Баланс кар'єри та особистого життя (на прикладі працівників закладів вищої освіти)
  (2020) Гуменна, Олександра; Гуменна, Анна; Воропай, Ольга
  Баланс між роботою та особистим життям неймовірно важливий у сучасних реаліях. Людина прагне реалізуватися у всіх сферах свого життя, а отже їй потрібно вміти балансувати. Коли кордони між роботою та особистим життям порушено, це неминуче призводить до стресу, професійного вигорання, проблем у кар’єрі і вдома. Автори статті встановили, що люди, які дотримуються традиційної сімейної моделі, менше схильні змінювати початковий вибір між офісом і особистим життям, ніж сім’ї, де працюють обоє з подружжя і порівну розподіляють обов’язки з догляду за дітьми. Перетин гендерної проблематики на ринку праці та вимог щодо конкурентоспроможного працівника актуалізує потребу психологічного супроводу розвитку кар’єри особистості з огляду на особливості її гендерної ідентичності, долаючи гендерні стереотипи та упередження. В Україні в галузі вищої освіти, в принципі, немає гендерного дисбалансу, якщо не враховувати керівних посад, на яких кількість чоловіків суттєво переважає. У процесі дослідження було проведено опитування працівників закладів вищої освіти (ЗВО) щодо їхнього задоволення станом балансу між роботою та особистим життям. Доведено, що працівники часто самі свідомо чи несвідомо сприяють своїм перепрацюванням, які є причиною багатьох проблем у подальшому, як-от: брак часу на саморозвиток, сім’ю та спорт; погіршення стану фізичного та психічного здоров’я; брак часу на відпочинок та подорожі; можливість професійного вигорання. Проте й робочі умови часто змушують людей перевищувати кількість робочих годин та займатись роботою у свій вільний час, нехтуючи сім’єю, саморозвитком, спортом, хобі, відпочинком, здоров’ям. Визначено такі основні поради працівникам: уміти відмовляти або просити допомоги, винагороджувати себе, перевіряти, чи тим вони займаються.
 • Item
  Cутність і сучасні тенденції формування та використання золотовалютних резервів України
  (2020) Дяковський, Дмитро
  У статті здійснено аналіз сутності золотовалютних резервів та їхнього призначення в сучасних умовах в Україні і світі. Метою статті є виділення основних тенденцій формування й використання офіційних резервів і розроблення пропозицій щодо оптимізації їхньої структури та механізму управління ними. Виокремлено деякі загальносвітові та вітчизняні тенденції формування і використання, проаналізовано статистичні дані по Україні щодо золотовалютних резервів. Акцентовано увагу на тенденціях у сфері золотовалютних резервів України у 2014–2020 рр. Зроблено висновок, що значні втрати резервів на початку цього періоду пояснюються нападом Росії на Україну, через що було втрачено частину виробничого потенціалу країни і НБУ був змушений в умовах фіксованого валютного курсу використовувати значний обсяг резервів на інтервенції з метою підтримання курсу гривні. З 2015 р. завдяки переходу до плаваючого курсу, таргетуванню інфляції та валютній лібералізації сформувалась тенденція до зростання міжнародних резервів і їхній рівень вдалося відновити. Проте цей рівень, хоч і відповідає деяким традиційним критеріям достатності, все ж не дає змоги убезпечити фінансову систему України від впливу зовнішніх шоків. До того ж, незважаючи на необхідність нарощування резервів для забезпечення монетарної і фінансової стабільності, Україна не має достатніх можливостей для цього через несприятливу економічну кон’юнктуру і низку політичних чинників. У подальшому результати дослідження буде використано для формулювання пропозицій щодо удосконалення механізму формування і використання міжнародних резервів України.
 • Item
  Розроблення технологій безперервного контролю фінансово-облікової інформації
  (2020) Івахненков, Сергій
  Швидке удосконалення апаратних і програмних технологій зробило можливим і доступним електронне звітування в режимі реального часу. Таке звітування потребує безперервного контролю і забезпечення впевненості в підсумковій інформації її користувачів. Отже, аудиторська перевірка також повинна бути постійною або здійснюватись з дуже коротким інтервалом. Мова йде про технології, за допомогою яких перевіряють операції під час їхнього здійснення в процесі бізнесу. Мета статті ‒ розроблення методик такого безперервного аудиту. В ідеалі всі підозрілі операції мали б відстежуватись тим програмним забезпеченням, за допомогою якого їх обліковують, тобто комп’ютерними інформаційними системами підприємств. Теоретично такий підхід можливий. У реальності він є дещо небезпечним, оскільки програмні процедури в складних комп’ютерних системах впливають на сотні інших процедур, і є великий ризик у разі змін зупинити основні системи оброблення операцій. Альтернативою вбудованим контрольним модулям є компромісний підхід, за якого операції періодично (наприклад, щоночі) вивантажуються та переносяться в окреме сховище даних, а згодом аналізуються за допомогою спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення. Фактично, пропонується шлях "постійного" аудиту, коли аудитори зможуть забезпечити майже безперервне (з мінімальними часовими інтервалами) надання впевненості щодо інформації, незалежно від того, наскільки ефективними є ручні та комп’ютерні контрольні технології, запроваджені управлінцями. Вважаємо, що концепція постійного аудиту є особливо корисною в умовах України, де спостерігається доволі низький рівень практики та культури щодо налагодження процесів управління підприємствами загалом, а не лише внутрішніх контрольних процедур та технологій.
 • Item
  Соціальна відповідальність бізнесу : практичний аспект в умовах біфуркації
  (2020) Ігнатьєва, Ірина; Гавриленко, Тетяна; Сербенівська, Аліна
  Статтю присвячено актуальному питанню для економічної діяльності промислових підприємств – корпоративній соціальній відповідальності – основі сталого розвитку національної економіки. Визначено, що продовження євроінтеграційних процесів та вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки зумовили виникнення тенденції поступового передання відповідальності за розв’язання соціальних проблем від держави до суб’єктів бізнесу. Доведено, що соціальна відповідальність бізнесу в сучасних кризових умовах є економічною діяльністю, що орієнтована на задоволення не тільки власних потреб, а й потреб суспільства. Досліджено практики соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, основними з яких є реалізація політики поліпшення умов праці персоналу, благодійна допомога та допомога воїнам АТО. Визначено основні стимули та мотиви впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Узагальнено показники оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності бізнесу з погляду характеристики різних аспектів діяльності підприємства, що найчастіше використовуються в міжнародній практиці. Досліджено напрями соціальної відповідальності провідних компаній світу за версією Інституту репутації (Reputation Institute, RI), світового лідера з репутаційного аудиту і консалтингу. На підставі порівняння діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств у сфері соціальної відповідальності визначено, що заходи останніх більшою мірою спрямовані на проблеми внутрішнього середовища: поліпшення умов праці, підвищення рівня здоров’я працівників. Показано, що в сучасних кризових умовах корпоративна соціальна відповідальність є неодмінною умовою безперервності бізнесу та демонструється ініціативами компаній щодо допомоги лікарням, захисту здоров’я та безпеки своїх працівників та їхніх сімей, підтримки соціально вразливих груп населення. Проаналізовано напрями допомоги провідних компаній України та світу в боротьбі з коронавірусом. Обґрунтовано основні причини необхідності впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в діяльність вітчизняних підприємств.
 • Item
  Online Payday Lending : System Dynamics Modelling
  (2020) Kaminskyi, Andrii; Petrovskyi, Oleksii
  The purpose of the article is to model the payday lenders activity, which carries out crediting on-line in the segment of subprime small-dollar credits (payday loans). The relevance of the research in this segment is stipulated by its dynamic developing in the latest decade. This is explained by intensive implementation of on-line technologies into the lending processes. The segment has distinctive features of credit activity, the analysis of which is presented in the article. Such basic features are a high risk, a highly competitive environment, and a high interest rate. Similar features generate the importance of the strategy of the company development, because a wrongly formed strategy generates a high enough risk of bankruptcy. The system dynamic application is presented for modelling of the credit activity of such companies. This approach allowed to model the influence of change of one element on another and on the system of payday lending as a whole. The built model includes four main ‘cornerstones’ of the system. Namely: the investor’s capital flow, the process of attracting borrowers, the dynamics of the transition of borrowers in the loan portfolio from one type to another, and the rigidity of credit risk management. The investor’s capital flow is a J-curve. The process of attracting borrowers is structured in the attracting of new borrowers and repeat borrowers. A feature of the payday loan market is the decreasing of borrower’s quality over time. The model presents the division of borrowers into five types depending on the revenues they generate for the lender. For each type, the model presents what profit/loss can be expected from customers of this type. The model takes into account such important relationships as the impact of interest rates on the deterioration rate of the borrower’s financial condition (transition between types of borrowers) and the impact of attracting new borrowers on their quality (distribution of borrowers by type), taking into account that borrowers leave the company. This model was illustrated using a simulation analysis, which allows to find the optimal lending parameters in relation to the amount of the lender’s initial capital.
 • Item
  Австрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свобод
  (2020) Кузьменко, Валерій
  У статті викладено історію виникнення та розвитку австрійської школи політичної економії, яка стояла біля джерел створення теорій маржиналізму та інноваційного економічного розвитку. Але акцент у роботі, в контексті подолання перманентної глобальної фінансової та соціально-економічної кризи 2008–2020 рр., наприкінці якої різко посилились її негативні наслідки через пандемію коронавірусу, зроблено на оcнові системної теорії праксеології із захистом економічних інтересів і свобод, фундаментальне обґрунтування якої здійснили видатні австрійські економісти Людвіг фон Мізес та Фрідріх фон Гаєк, які передбачили Велику депресію за кілька років до її початку. Автор зробив порівняльний аналіз довгострокових глобальних соціально-економічних криз, виконаний на основі системної теорії різноманітних циклів, що створена протягом двох століть. Надано комплексну оцінку процесів трансформації регіональних фінансових криз у світову фінансову та соціально-економічну кризу 2008 –2020 рр., фази якої склали дві хвилі з піками 2008–2009 і 2019–2020 рр., що спостерігались і в часи Великої депресії 1929–1939 рр. з піками 1933–1934 і 1937–1938 рр. Наслідком суперечностей, накопичених останньою, відповідно до Кондратьєвської теорії довгих хвиль, у 1939–1945 рр. стала Друга світова війна. На тлі війни Росії з Україною нині тут теж є загроза світових конфліктів. Тому й виконано системний аналіз прагматичних теорій інноваційного розвитку та праксеологїі інтересів і свобод, котрі актуалізувались у перманентно кризовий 20-річний період ХХІ ст.
 • Item
  Inflation Expectations Modeling: The Application of Markov Switching Autoregression
  (2020) Lukianenko, Iryna; Nasachenko, Mariia
  The shift of the monetary policy framework in Ukraine has led to the transformation of the power of the key transmission channels. Inflation targeting (IT) assumes the interest rates channel as the main one; besides that, since the exchange rate is floating, the influence from the key policy rate change on it is stronger and more effective. Implementation of the IT at the end of 2016 significantly affected the prices; in particular, the inflation has slowed down from almost 60 % in the corresponding month of the previous year to 2.3 % in 2020. Specifically, the interaction between the key policy rate, which is the main monetary policy instrument under the IT, consumer prices, and economic growth has changed. One of the important channels is the inflation expectations channel that became influential after IT has started. Consequently, the article is aimed to investigate how inflation expectations are dependent on the inflation dynamics, the key policy rate changes, and the index of the real wage fluctuations applying Markov switching autoregression model with two regimes, which is widely used to estimate the effects of economic crisis, break of the trend, and instability. The developed model consists of two equations, one of which defines a regime with the high volatility, and the other with the low. The obtained results show the dominance of the high volatility regime during almost all the research period because of essential inflation uncertainty and the overall unstable situation in the country caused by the crisis. Additionally, probability to stay in the first regime is much higher than in the second and is equal to 91 %. Outcomes from the modelling allow to judge about the future inflation and inflation expectations dynamics based on discovered new features. The further steps in the evaluation of effects of monetary policy regimes shift are expansion of the model to three- or four-regime switch (high, low, moderate volatility, etc.), the use of additional independent variables, experiments with the key policy rate, and inflation as dependent variables.
 • Item
  Аграрне землекористування України : стан і напрями модернізації
  (2020) Мірошниченко, Вікторія; Тьорло, Володимир
  У статті досліджено особливості сучасного аграрного землекористування в Україні, висвітлено його проблеми, визначено можливі шляхи їх розв’язання. Проаналізовано фактичну величину посівних площ, валових зборів та врожайності основних сільгоспкультур у регіонах України, проведено групування областей за вказаними характеристиками, здійснено порівняння врожайності в Україні з показниками ТОП-20 країн Європи. Окреслено основні екологічні проблеми, зумовлені аграрним землекористуванням, зокрема масштаби ерозійних процесів і втрат гумусу в орних землях України, та запропоновано першочергові заходи щодо їх подолання. Охарактеризовано в розрізі областей рівень нормативно-грошової оцінки сільгоспугідь за видами, показано ступінь відставання вартості орних земель України порівняно з державами Західної Європи та європейських країн із перехідною економікою, висвітлено різницю в обмеженнях на придбання сільгоспземель як у цих групах, так і в окремих країнах. Обґрунтовано доцільність та заходи, завдяки яким можливе зростання вартості угідь, зокрема через прискорення дії ринкових чинників та модернізацію механізму державного регулювання на всіх етапах реформування земельних відносин. Запропоновано, зважаючи на важкі екологічні наслідки аграрного землекористування в Україні, групування сільськогосподарських культур з огляду на їхній вплив на ґрунтотвірні процеси, а в методології визначення ефективності сільського господарства враховувати обсяги витрат, необхідні для подолання суб’єктами землекористування негативних наслідків вирощування рослинницької продукції та відтворення родючості ґрунтових ресурсів.
 • Item
  Undeclared Work in Ukraine: Evidence from the 2020 Student Survey
  (2020) Nezhyvenko, Oksana
  This paper presents the results of the first of its kind survey on the undeclared work in Ukraine, performed by the students of the National University of Kyiv-Mohyla Academy. This is a pilot study based on 133 observations collected in March-April of 2020 in Ukraine. The sample mostly consists of young individuals residing in urban areas, single, without children, and more females as compared to males. To work undeclared means to have any paid activities that are lawful but not declared to the public authorities. The paper discusses who works undeclared in Ukraine, the educational attainment, the employment status and the economic activity of undeclared workers. Almost half of the respondents estimate the share of the population of Ukraine who perform undeclared work at the level of 43 per cent. Almost all admit knowing other undeclared workers. The risk of being detected for undeclared work is perceived to be low by almost half of the interviewees. The most popular undeclared activities are tutoring, sales, marketing, working as a waiter/waitress, an analyst, an employee in consultancy and construction. The income from formal work is observed to be lower than from undeclared work. The mean net income for formal work is under UAH 5,000 per month, while the mean net income for undeclared work is between UAH 5,000-10,000. The most common reasons for performing undeclared work are willingness to earn more, easiness to find a job, and avoiding paying taxes. Finally, the paper presents the list of recommendations to tackle the undeclared work in Ukraine, the most popular of which were as follow: to reduce the income tax, to increase fines for undeclared work, to introduce penalties for undeclared work not only for employers but also to employees, to strengthen administrative responsibility of employers, and to ease the tax system.
 • Item
  Бюджетно-податкова політика в умовах економічних перетворень
  (2020) Панченко, Наталія
  Метою статті є розкриття напрямів удосконалення бюджетно-податкової політики в умовах економічних перетворень та макроекономічних шоків. У статті обґрунтовано необхідність і значення бюджетно-податкової політики, яка є засобом мобілізації фінансових ресурсів держави і важелем впливу на розвиток економіки. Це є особливо актуальним в умовах проведення економічних перетворень та реалізації заходів щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи, спричиненої запровадженням обмежень, спрямованих на протидію пандемії. У процесі дослідження проаналізовано показники, які характеризують ефективність бюджетно-податкової політики в сучасних умовах. Динаміка обсягів доходів Зведеного бюджету України та його дефіциту свідчить про негативні тенденції протягом тривалого періоду. Розкрито особливості нормативно-правових документів, які є основою реформування системи оподаткування, та досліджено пропозиції щодо подальших змін у податковій сфері. Визначено особливості змін у бюджетно-податковій політиці в сучасних умовах, які спричинені необхідністю виділення додаткових коштів на боротьбу з поширенням COVID-19 та погіршенням прогнозних макроекономічних показників через запровадження карантину. Зазначено, що для протидії катастрофічним наслідкам кризи та для забезпечення економічної стабільності потрібно сформувати заходи, які допоможуть швидко подолати кризові явища. За результатами дослідження зроблено висновок, що головним завданням на сьогодні є підтримання національної економіки після карантину за рахунок стимулювання розвитку бізнесу та збільшення нових робочих місць через зменшення податкового навантаження та створення умов для унеможливлення корупційних дій з ухилення від оподаткування.
 • Item
  Особливості digital-стратегії міжнародної компанії на ринку активної косметики
  (2020) Романченко, Наталія
  У статті розглянуто необхідність розроблення digital-стратегії міжнародної компанії, а також її адаптацію до особливостей національного ринку. У процесі написання статті використано загальнонаукові методи дослідження: аналіз і синтез, абстрагування, індукція. Застосування системного підходу для визначення напрямів підвищення ефективності цифрових комунікацій компанії "La Roche-Posay" обумовило цілісність і логічність виконаного дослідження та обґрунтова- ність отриманих висновків. З метою визначення рівня ефективності використання ресурсів компанії "La Roche-Posay" у сфері цифрового маркетингу було застосовано метод порівняльного аналізу digital-стратегій компаній-лідерів ринку дерматопродукції в Україні. Встановлено, що факторами відставання від конкурентів є недостатньо активне використання медійних кампаній під час створення попиту, контекстної реклами для генерування потоку зацікавлених споживачів, а також інструментів digital-стратегії з формування лояльності споживачів і стимулювання повторних покупок. Завданнями дослідження споживачів було визначення мети використання дерматокосметичних засобів; способів розв’язання ними проблеми зі шкірою обличчя та ефективність самостійного підходу до вибору продуктів. Опитування цільової аудиторії та порівняння результатів з гіпотезами, закладеними регіоноцентричною стратегією маркетингу компанії "La Roche-Posay", дало можливість визначити відмінності української моделі прийняття рішення цільовим споживачем від моделі, що відповідає регіональному маркетинговому підходу компанії. Виявлено можливість формування додаткового попиту на продукти компанії як високоефективні засоби для повсякденного догляду за шкірою обличчя. Потрібно провести подальші дослідження шляху споживача для виявлених способів придбання продукту, визначити канали залучення та розробити план продажів для кожного з них. У статті наведено склад інструментів digital-стратегії, який відповідає етапам прийняття рішення споживачем активної косметики в Україні.
 • Item
  The Competitive Position of the Company : The Contradictions of Essence and New Approaches
  (2020) Synytsya, Maksym
  This paper analyses some key definitions and ideas of brand positioning among scientists for the recent 40 years. There are a lot of contradictions in the meaning of this concept that complicates the development of the firms’ full-scope positioning strategy and creates confusions in scientific studies. The paper attempts to describe the importance of a complex approach to competitive positioning of the enterprise which relies not only on marketing positioning of its products or itself but also on positioning relative to competitors and current (or possible) employees. It is also shown that behavioral factors (including cultural variations) should be considered in the positioning strategy. The article proposes a comprehensive approach to the classification of positioning strategies based on the systematization of criteria for creating excellent characteristics of a product, brand, and enterprise. The paper concludes with several suggestions on the modern view of the competitive positioning concept, where the subject of competitive positioning was not only the product but also the enterprise that produces it. As a result of this research, it is proposed to join competitors and employees of the company to the objects of competitive positioning, which would result in the emergence of the concept of behavioral competitive positioning.
 • Item
  Теоретичні аспекти взаємозв’язку між монетарними індикаторами і показниками фондового ринку
  (2020) Сова, Євгеній
  Метою дослідження є системний теоретико-методологічний аналіз взаємозв’язку між монетарними показниками й індексами фондових ринків та опис підходів до його емпіричного оцінювання. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи системного аналізу та синтезу, методи узагальнення, систематизації, а також методи абстрагування і конкретизації. На основі проведеного системного теоретико-методологічного аналізу було обґрунтовано зв’язок між заходами монетарної політики та розвитком фондового ринку і виявлено ключові фактори, від яких залежить сила та спрямованість впливу монетарної політики на динаміку фондових індексів. Окрім цього, було узагальнено та систематизовано основні емпіричні підходи, які українські та іноземні вчені використовували для аналізу взаємозв’язку між монетарними індикаторами та показниками фондового ринку. Результати дослідження можна використовувати для подальшої емпіричної перевірки взаємозв’язку між монетарними індикаторами й показниками фондового ринку для різних типів економік за допомогою економіко-математичного моделювання, а також під час розроблення ефективної монетарної політики, спрямованої на стимулювання розвитку фондових ринків. За результатами проведеного дослідження було підтверджено існування зв’язку між заходами монетарної політики та показниками фондових ринків, передусім у країнах із розвиненою інфраструктурою фондових ринків та ефективною монетарною політикою центрального банку. У роботі узагальнено основні фактори, що впливають на ефективність монетарної політики та чутливість фінансових активів до заходів центрального банку, зокрема тип монетарної політики, рівень ринкової капіталізації, структура та обсяги фінансування, галузеві та індивідуальні особливості фірми, тип ринкової кон’юнктури. Визначено, що на практиці для дослідження взаємозв’язку між монетарними індикаторами і фондовими індексами найчастіше використовують векторні авторегресійні моделі (зокрема моделі коригування помилки).
 • Item
  Digital Economy : Impact on the Socio-economic Transformation in Ukraine
  (2020) Chala, Nina; Poplavska, Oksana
  Having studied the subject matter of Digital economy as a phenomenon, the authors came to the conclusion that it should be considered as a manufacturing and economic system; it is implemented in conditions of redundancy and availability of information, possessing the features of the knowledge economy. Having identified the key role of the state – improving the quality of human resources and increasing the social responsibility of business and society, the authors recommend estimating the impact of Digital economy on the labor market and socio-labor relations in terms of maintaining social security and meeting the development criteria of Economy 4.0. The suggested criteria include economic viability; involvement in the digital economy and knowledge economy; social security; transparency; sustainability. Having identified and estimated the social challenges, the authors noted the most acute, among them, the lack of staff with necessary expertise.