Cутність і сучасні тенденції формування та використання золотовалютних резервів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Дяковський, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено аналіз сутності золотовалютних резервів та їхнього призначення в сучасних умовах в Україні і світі. Метою статті є виділення основних тенденцій формування й використання офіційних резервів і розроблення пропозицій щодо оптимізації їхньої структури та механізму управління ними. Виокремлено деякі загальносвітові та вітчизняні тенденції формування і використання, проаналізовано статистичні дані по Україні щодо золотовалютних резервів. Акцентовано увагу на тенденціях у сфері золотовалютних резервів України у 2014–2020 рр. Зроблено висновок, що значні втрати резервів на початку цього періоду пояснюються нападом Росії на Україну, через що було втрачено частину виробничого потенціалу країни і НБУ був змушений в умовах фіксованого валютного курсу використовувати значний обсяг резервів на інтервенції з метою підтримання курсу гривні. З 2015 р. завдяки переходу до плаваючого курсу, таргетуванню інфляції та валютній лібералізації сформувалась тенденція до зростання міжнародних резервів і їхній рівень вдалося відновити. Проте цей рівень, хоч і відповідає деяким традиційним критеріям достатності, все ж не дає змоги убезпечити фінансову систему України від впливу зовнішніх шоків. До того ж, незважаючи на необхідність нарощування резервів для забезпечення монетарної і фінансової стабільності, Україна не має достатніх можливостей для цього через несприятливу економічну кон’юнктуру і низку політичних чинників. У подальшому результати дослідження буде використано для формулювання пропозицій щодо удосконалення механізму формування і використання міжнародних резервів України.
This article discusses the essence of gold and foreign exchange reserves and their purpose and use in the current conditions in Ukraine and in the world. The purpose of this article is to highlight the main trends in the formation and use of official reserves and to develop proposals to optimize their structure and the mechanism for managing them. The paper analyzes the world and national tendencies of formation and use and the statistics on Ukraine on gold and foreign exchange reserves. The focus is on the study of trends in the field of foreign exchange reserves of Ukraine in 2014–2020. The results of the research show that significant losses of foreign exchange reserves at the beginning of this period can be explained by Russia’s attack on Ukraine, which resulted in the loss of part of the country’s production potential, and the NBU was allowed to use a considerable amount of reserves for interventions in order to maintain the hryvnia against a fixed exchange rate. It is also noted that since 2015, due to the transition to a floating exchange rate, inflation targeting and currency liberalization, there has been a tendency to increase the foreign exchange reserves of Ukraine, and their level has recovered. The conclusion can be made that their level, while meeting some of the traditional criteria of sufficiency, still does not allow one to avoid the impact of external shocks on Ukraine’s financial system. It is noted that despite the need to increase them to ensure the monetary and financial stability, Ukraine does not have a sufficient capacity to do so, given the adverse economic environment and a number of political factors. In the future, the results of this study will be used to formulate proposals for improving the mechanism of formation and use of Ukraine’s international reserves.
Description
Keywords
золотовалютні резерви, міжнародні резерви, Національний банк України, валютні відносини, золотий запас, резервна валюта, стаття, foreign exchange reserves, international reserves, National Bank of Ukraine, foreign exchange relations, gold stock, reserve currency
Citation
Дяковський Д. А. Cутність і сучасні тенденції формування та використання золотовалютних резервів України / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 48-54.