Соціальна відповідальність бізнесу : практичний аспект в умовах біфуркації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ігнатьєва, Ірина
Гавриленко, Тетяна
Сербенівська, Аліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено актуальному питанню для економічної діяльності промислових підприємств – корпоративній соціальній відповідальності – основі сталого розвитку національної економіки. Визначено, що продовження євроінтеграційних процесів та вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки зумовили виникнення тенденції поступового передання відповідальності за розв’язання соціальних проблем від держави до суб’єктів бізнесу. Доведено, що соціальна відповідальність бізнесу в сучасних кризових умовах є економічною діяльністю, що орієнтована на задоволення не тільки власних потреб, а й потреб суспільства. Досліджено практики соціальної відповідальності вітчизняних підприємств, основними з яких є реалізація політики поліпшення умов праці персоналу, благодійна допомога та допомога воїнам АТО. Визначено основні стимули та мотиви впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Узагальнено показники оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності бізнесу з погляду характеристики різних аспектів діяльності підприємства, що найчастіше використовуються в міжнародній практиці. Досліджено напрями соціальної відповідальності провідних компаній світу за версією Інституту репутації (Reputation Institute, RI), світового лідера з репутаційного аудиту і консалтингу. На підставі порівняння діяльності зарубіжних та вітчизняних підприємств у сфері соціальної відповідальності визначено, що заходи останніх більшою мірою спрямовані на проблеми внутрішнього середовища: поліпшення умов праці, підвищення рівня здоров’я працівників. Показано, що в сучасних кризових умовах корпоративна соціальна відповідальність є неодмінною умовою безперервності бізнесу та демонструється ініціативами компаній щодо допомоги лікарням, захисту здоров’я та безпеки своїх працівників та їхніх сімей, підтримки соціально вразливих груп населення. Проаналізовано напрями допомоги провідних компаній України та світу в боротьбі з коронавірусом. Обґрунтовано основні причини необхідності впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в діяльність вітчизняних підприємств.
The article deals with an actual issue of industrial enterprises’ economical activity – corporate social responsibility – basics of the national economy’s constant development. Continuation of European integration processes and domestic enterprises’ access to the international market have caused a tendency of gradual transfer of responsibility for solving social problems from state to business subjects. It has been proven that the business’ social responsibility in modern crisis conditions is an economic activity that is oriented to satisfaction of not only own, but social needs. The research focused on practices of domestic enterprises’ social responsibility, the main of which are implementation of improving the labor conditions policy, charity, and help to JFO soldiers. We defined the main incentives and motives of corporate social responsibility implementation in Ukrainian enterprises, the most specific value of which have moral considerations, desire for a company’s reputation improvement, and increase of the personnel’s loyalty. The author generalized the indicators of the business’ corporate social responsibility effectiveness estimation from the point of view of the enterprise’s activity aspects characterization, mostly used in international practice. We researched the ways of the international leading companies’ social responsibility by the version of Reputation Institute (RI), the world leader in reputational audit and consulting, the main focus of which is on environment protection programs, the use of ecological and natural raw materials, implementation of charity programs, and social projects. When comparing activity of Ukrainian and foreign enterprises in the sphere of social responsibility, it was determined that activities of the last mentioned are more directed to the problems of the inner environment: improvement of labor conditions, increase of the personnel’s health level. It is shown in modern crisis conditions, with the whole world in such conditions, that corporate social responsibility is approved as a necessary condition of the business’ continuity and is demonstrated with the companies’ initiations in help to hospitals, healthcare, safety of the personnel and their families, and support of socially-vulnerable groups. We have analyzed the ways to help in the fight against COVID-19 by the leading companies of Ukraine and the world and justified the main reasons of the business’ corporate social responsibility implementation necessity in the activity of domestic enterprises.
Description
Keywords
корпоративна соціальна відповідальність, соціально відповідальний бізнес, національна політика, сталий розвиток, ключові показники ефективності, соціальні проєкти, напрями соціальної відповідальності, коронавірус, стаття, corporate social responsibility, socially responsible business, national policy, constant development, key indicators of efficiency, social projects, ways of social responsibility, COVID-19
Citation
Ігнатьєва І. А. Соціальна відповідальність бізнесу : практичний аспект в умовах біфуркації / Ігнатьєва І. А., Гавриленко Т. В., Сербенівська А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 62-68.