Бюджетно-податкова політика в умовах економічних перетворень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Панченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є розкриття напрямів удосконалення бюджетно-податкової політики в умовах економічних перетворень та макроекономічних шоків. У статті обґрунтовано необхідність і значення бюджетно-податкової політики, яка є засобом мобілізації фінансових ресурсів держави і важелем впливу на розвиток економіки. Це є особливо актуальним в умовах проведення економічних перетворень та реалізації заходів щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи, спричиненої запровадженням обмежень, спрямованих на протидію пандемії. У процесі дослідження проаналізовано показники, які характеризують ефективність бюджетно-податкової політики в сучасних умовах. Динаміка обсягів доходів Зведеного бюджету України та його дефіциту свідчить про негативні тенденції протягом тривалого періоду. Розкрито особливості нормативно-правових документів, які є основою реформування системи оподаткування, та досліджено пропозиції щодо подальших змін у податковій сфері. Визначено особливості змін у бюджетно-податковій політиці в сучасних умовах, які спричинені необхідністю виділення додаткових коштів на боротьбу з поширенням COVID-19 та погіршенням прогнозних макроекономічних показників через запровадження карантину. Зазначено, що для протидії катастрофічним наслідкам кризи та для забезпечення економічної стабільності потрібно сформувати заходи, які допоможуть швидко подолати кризові явища. За результатами дослідження зроблено висновок, що головним завданням на сьогодні є підтримання національної економіки після карантину за рахунок стимулювання розвитку бізнесу та збільшення нових робочих місць через зменшення податкового навантаження та створення умов для унеможливлення корупційних дій з ухилення від оподаткування.
The purpose of the article is to reveal the directions of the improvement of fiscal policy in the conditions of economic transformations and macroeconomic shocks. The article reveals the need and importance of fiscal policy, which is a means of mobilizing the state’s financial resources and a lever for influencing economic development. This is especially true in the context of economic transformations and measures implemented to prevent negative effects of the financial crisis caused by the restrictions introduced to counteract the pandemic. In the course of the search, indicators that characterize the effectiveness of fiscal policy in the current conditions are analyzed. Dynamics of the Consolidated Budget revenues of Ukraine and its deficit indicate negative trends over a long period. The research reveals peculiarities of regulatory documents, which are the basis for tax reform and explores suggestions for further changes in the tax field. The article identifies peculiarities of changes in fiscal policy in current conditions, caused by the need to allocate additional funds to combat the spread of COVID-19 and the deterioration of macroeconomic projections through the introduction of quarantine. The article states that in order to counteract catastrophic effects of the crisis and ensure economic stability, it is necessary to create measures that will help to quickly overcome the crisis phenomena. According to the results of the study, it is concluded that the main task for today is to maintain the national economy after quarantine by stimulating business development and increasing a number of new jobs by reducing tax burden and creating the conditions for preventing corruption evasion.
Description
Keywords
бюджетно-податкова політика, Зведений бюджет, дефіцит бюджету, система оподаткування, антикризові заходи, стаття, fiscal policy, consolidated budget, budget deficit, tax system, anti-crisis measures
Citation
Панченко Н. В. Бюджетно-податкова політика в умовах економічних перетворень / Панченко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 101-106.