Розроблення технологій безперервного контролю фінансово-облікової інформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Івахненков, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Швидке удосконалення апаратних і програмних технологій зробило можливим і доступним електронне звітування в режимі реального часу. Таке звітування потребує безперервного контролю і забезпечення впевненості в підсумковій інформації її користувачів. Отже, аудиторська перевірка також повинна бути постійною або здійснюватись з дуже коротким інтервалом. Мова йде про технології, за допомогою яких перевіряють операції під час їхнього здійснення в процесі бізнесу. Мета статті ‒ розроблення методик такого безперервного аудиту. В ідеалі всі підозрілі операції мали б відстежуватись тим програмним забезпеченням, за допомогою якого їх обліковують, тобто комп’ютерними інформаційними системами підприємств. Теоретично такий підхід можливий. У реальності він є дещо небезпечним, оскільки програмні процедури в складних комп’ютерних системах впливають на сотні інших процедур, і є великий ризик у разі змін зупинити основні системи оброблення операцій. Альтернативою вбудованим контрольним модулям є компромісний підхід, за якого операції періодично (наприклад, щоночі) вивантажуються та переносяться в окреме сховище даних, а згодом аналізуються за допомогою спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення. Фактично, пропонується шлях "постійного" аудиту, коли аудитори зможуть забезпечити майже безперервне (з мінімальними часовими інтервалами) надання впевненості щодо інформації, незалежно від того, наскільки ефективними є ручні та комп’ютерні контрольні технології, запроваджені управлінцями. Вважаємо, що концепція постійного аудиту є особливо корисною в умовах України, де спостерігається доволі низький рівень практики та культури щодо налагодження процесів управління підприємствами загалом, а не лише внутрішніх контрольних процедур та технологій.
The rapid development of hardware and software technologies has made real-time electronic reporting possible and accessible. However, continuous reporting (both daily and monthly) requires continuous monitoring of such reporting and assurance of the overall information of its users. Thus, the audit should also be continuous. Ideally, all suspicions and transactions should be tracked by the software that records them, that is, the enterprise computer information systems. While this approach is theoretically possible, in practice it is risky. The reason is that software procedures in complex computer systems tend to affect hundreds of other procedures, and there is a great risk of changing any component to stop the major processing systems. An alternative to the built-in control modules is a compromise approach, in which transactions are periodically (eg, nightly) uploaded and transferred to a separate data warehouse and subsequently analyzed by using specialized audit software. Factually, there is a way in which both internal and external auditors will be able to provide near-continuous (at minimum time intervals) assurance about the information generated under the information systems applications, regardless of effectiveness of manual and computer control technologies that are implemented by managers. We propose to call the implementation of economic control at enterprises in this way "periodic audit". The concept of the continuous audit is particularly useful in the context of Ukraine, where there is a generally low level of practice and culture regarding the process of enterprise management as a whole, not only the internal control procedures and technologies.
Description
Keywords
фінансове звітування, XBRL, фінансово-облікові системи, системи планування ресурсів ERP, аудит, безперервний аудит, постійний аудит, стаття, financial sound, XBRL, financial and accounting systems, Enterprise Resource Planning Systems (ERP), audit, continuous audits, periodic audits
Citation
Івахненков С. В. Розроблення технологій безперервного контролю фінансово-облікової інформації / Івахненков С. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 55-61.