Тренди та фактори розвитку небанківського фінансового сектору в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Глущенко, Світлана
Піддубний, Ігор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено висвітленню трендів і факторів розвитку небанківського фінансового сектору в українській економіці. Автори здійснили аналіз поточного стану та динаміки розвитку ринку небанківських фінансових послуг на основі даних про кількість фінансових установ на ринку, обсяги їхніх активів та обсяги наданих ними послуг протягом 2013–2019 рр. З’ясовано, що тренд до зменшення або збільшення учасників ринку загалом не простежується, але за окремими типами установ його можна визначити. Зокрема, такі фінансові установи, як страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди та недержавні пенсійні фонди, мали спадну динаміку щодо їхньої кількості, а кількість фінансових компаній, навпаки, зросла. Визначено, що більшість активів небанківського фінансового сектору припадає на фінансові компанії, другою найбільшою частиною сектору є страховий ринок, а такі установи, як недержавні пенсійні фонди, ломбарди та кредитні спілки, мали в цей період малі частки активів серед ринку. У частині надаваних послуг небанківськими фінансовими посередниками визначено, що основна активність припадає на фінансові компанії та на їхні послуги "надання коштів у позику", що займає 51 % від усього ринку послуг. Також описано вплив макроекономічних показників в Україні (рівень ВВП, доходи населення, витрати населення, інфляція та безробіття) на тренди розвитку та зміну структури небанківських фінансових посередників у період 2013–2019 рр.
The article describes the trends and factors of development of non-banking financial institutions in the Ukrainian economy. The authors analyze the current state and dynamics of the market development of the non-banking financial sectors on the basis of data on the number of financial institutions in the market, the volume of their assets, and the volume of services provided by them during 2013–2019. The article determines that the trend of decreasing or increasing the market participants is not generally traced, but it can be determined by individual types of institutions. In particular, financial institutions such as insurance companies, credit unions, pawnshops, and non-state pension funds had a declining trend in terms of the number, but the number of financial companies, on the contrary, increased. The article determines that most of the assets of the non-banking financial sector belong to financial companies, the second largest part of the sector is the insurance market, and institutions such as non-state pension funds, pawnshops and credit unions had small shares of the market assets during this period. With regard to services provided by non-banking financial institutions, it is determined that the main activity is attributable to financial companies and their services of "non-bank loans (micro loans)", which occupies 51 % of the total market of services. The authors also describe the impact of macroeconomic indicators in Ukraine (GDP – gross domestic product, population income, public expenditure, inflation and unemployment) on trends and changes in the structure of non-bank financial intermediaries in the period of 2013–2019.
Description
Keywords
небанківські фінансові посередники, фінансові компанії, страхові компанії, фінансові послуги, небанківські позики (мікрокредити), стаття, non-banking financial institutions, financial companies, insurance companies, financial services
Citation
Глущенко С. В. Тренди та фактори розвитку небанківського фінансового сектору в Україні / Глущенко С. В., Піддубний І. Д. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 27-34.