Австрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свобод

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Кузьменко, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладено історію виникнення та розвитку австрійської школи політичної економії, яка стояла біля джерел створення теорій маржиналізму та інноваційного економічного розвитку. Але акцент у роботі, в контексті подолання перманентної глобальної фінансової та соціально-економічної кризи 2008–2020 рр., наприкінці якої різко посилились її негативні наслідки через пандемію коронавірусу, зроблено на оcнові системної теорії праксеології із захистом економічних інтересів і свобод, фундаментальне обґрунтування якої здійснили видатні австрійські економісти Людвіг фон Мізес та Фрідріх фон Гаєк, які передбачили Велику депресію за кілька років до її початку. Автор зробив порівняльний аналіз довгострокових глобальних соціально-економічних криз, виконаний на основі системної теорії різноманітних циклів, що створена протягом двох століть. Надано комплексну оцінку процесів трансформації регіональних фінансових криз у світову фінансову та соціально-економічну кризу 2008 –2020 рр., фази якої склали дві хвилі з піками 2008–2009 і 2019–2020 рр., що спостерігались і в часи Великої депресії 1929–1939 рр. з піками 1933–1934 і 1937–1938 рр. Наслідком суперечностей, накопичених останньою, відповідно до Кондратьєвської теорії довгих хвиль, у 1939–1945 рр. стала Друга світова війна. На тлі війни Росії з Україною нині тут теж є загроза світових конфліктів. Тому й виконано системний аналіз прагматичних теорій інноваційного розвитку та праксеологїі інтересів і свобод, котрі актуалізувались у перманентно кризовий 20-річний період ХХІ ст.
The article presents the history of the emergence and development of the Austrian School of Political Economy, which stood at the origin of the creation of theories of marginalism and innovative economic development. However, in the context of overcoming the permanent global financial and socio-economic crisis of 2008–2020, at the end of which its negative effects due to the coronavirus pandemic sharply increased, the emphasis in the work was made on the systematic theory of praxeology with the protection of economic interests and freedoms, with the fundamental justification by Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek, who had predicted the Great Depression a few years before it began. The author makes a comparative analysis of long-term global socio-economic crises, based on the systematic theory of various cycles created over two centuries. The paper gives a comprehensive assessment of the processes of transformation of regional financial crises into the global financial and socio-economic crisis of 2008–2020, the phases of which were two waves with peaks in 2008–2009 and 2019–2020, which were also observed during the Great Depression of 1929–1939 from the peaks of 1933–1934 and 1937–1938. As a result of the contradictions accumulated by the latter one, according to Kondratiev’s theory of long waves, in the years of 1939–1945 was the Second World War. Against the background of Russia’s war with Ukraine, there is now a threat of the world conflict. That is why a systematic analysis of pragmatic theories of innovative development and praxeology of interests and freedoms, which were actualized in the permanent crisis of the 20-year period of the 21st century, was performed.
Description
Keywords
соціально-економічні цикли і кризи, антикризовий інструментарій, австрійська школа, інноваційний розвиток, глобалізація, економічний інтерес, праксеологія, свобода, геополітика та геоекономіка, стаття, socio-economic cycles and crises, anti-crisis instruments, Austrian school, innovative development, globalization, economic interest, praxeology, freedom, geopolitics and geoeconomics
Citation
Кузьменко В. П. Австрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свобод / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 76-81.