Financial Decentralization and Fiscal Imbalance of Local Budgets in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Bui, Tetiana
Kovalchuk, Oleksandra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of the article is to identify the correspondence between the revenue and expenditure parts of local budgets, which are responsible for the significant part of state expenditure financing due to financial decentralization reform. The article provides a comparative analysis of decentralization levels of local budgets in Ukraine and European countries by revenues and expenditures, as well as analyzes the structure of revenues and expenditures of the consolidated budget which include state and local budgets. The article notes that over the past ten years, the gap between revenue and expenditure has narrowed due to decentralization reform, but fiscal balance has not been achieved. The results of the analysis demonstrate the existence of a significant vertical imbalance in the budget system of Ukraine, which consists in the insufficiency of own and fixed financial resources of local authorities to ensure their powers. In terms of income decentralization, Ukraine ranks middle among Eastern European countries, while the level of expenditure decentralization corresponds to the level of Scandinavian countries, where the state plays an active role in income redistribution and has high institutional efficiency and high social standards. The article substantiates that the vertical imbalance exist due to the inefficient structure of local budgets’ revenues, in particular the high share of transfer payments from the state budget to local budgets, as well as the low share of own revenues, namely local taxes, in tax revenues. In order to strengthen the revenue side of local budgets and reduce vertical imbalances it is proposed to increase the tax base of local taxes through development of business and welfare in the regions, to increase the share of deductions from corporate tax and personal income tax to local budgets, to improve the control over local budget revenues and to optimize local expenditures, including social protection and social security expenditures. As the practice of foreign countries with decentralized budget systems shows, the elimination of vertical imbalances leads to a significant increase in the fiscal capacity of the regions.
Метою статті є виявлення відповідності між дохідною та видатковою частинами місцевих бюджетів, яким у процесі фінансової децентралізації було передано значні повноваження на виконання загальнодержавних функцій. Проведено порівняльний аналіз рівнів децентралізації за доходами та видатками місцевих бюджетів в Україні та країнах Європи, а також проаналізовано структуру доходів і видатків зведеного бюджету в розрізі державного та місцевого рівнів. Зазначено, що протягом останніх десяти років розрив між дохідною та видатковою частинами скоротився завдяки реформі децентралізації, проте фіскального балансу досягнуто не було. Результати аналізу демонструють наявність значного вертикального дисбалансу в бюджетній системі України, який полягає в недостатності власних та закріплених фінансових ресурсів місцевої влади для забезпечення покладених на них повноважень. За рівнем децентралізації доходів Україна посідає середню позицію поміж країн Східної Європи, тоді як рівень децентралізації за видатками відповідає рівню країн Скандинавії, в яких держава відіграє активну роль у перерозподілі доходів і має високу інституційну ефективність та високі соціальні стандарти. У статті обґрунтовано, що вертикальна диспропорція зумовлена неефективною структурою надходжень до місцевих бюджетів, зокрема надто високою часткою трансфертних платежів із державного бюджету до місцевих бюджетів, а також надто низькою часткою власних доходів, зокрема місцевих податків, у податкових надходженнях. Для зміцнення дохідної частини місцевих бюджетів та зменшення вертикального дисбалансу запропоновано збільшити податкову базу місцевих податків шляхом розвитку бізнесу та зростання добробуту в регіонах, підвищити частку відрахувань від податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, підвищити ефективність контролю за надходженнями до місцевих бюджетів та оптимізувати місцеві видатки, зокрема видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення. Як свідчить практика зарубіжних країн із децентралізованими бюджетними системами, усунення вертикального дисбалансу сприяє значному підвищенню фіскальної спроможності регіонів.
Description
Keywords
financial decentralization, local budget, vertical fiscal imbalance, budget transfers, local taxes, budget revenues, tax revenues, budget expenditures, article, фінансова децентралізація, місцевий бюджет, вертикальний фіскальний дисбаланс, міжбюджетні трансферти, місцеві податки, бюджетні доходи, податки, бюджетні видатки
Citation
Bui T. Financial Decentralization and Fiscal Imbalance of Local Budgets in Ukraine / T. Bui, O. Kovalchuk // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 21-26.