042: Xімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Nanoring Coding Revisited
  (2005) Kornilov, M.; Mykhailenko, A.; Isaev, Sergey
  The rules for encoding carbon nanorings have been revised as to values of corresponding code parameters. It has been shown that encoding Z-nanorings enables to distinguish their chirality that results either from initial nanotubes chirality or arises owing to twisting achiral nanotubes when closure into nanorings.
 • Item
  Особливості кінетики сорбції іонів Ni (ІІ) неорганічними іонітами на основі гідрофосфату цирконію
  (2005) Дзязько, Юлія; Рождественська, Л.; Пальчик, А; Бєляков, В.; Атаманюк, В.
  З метою розробки технології синтезу сорбентів для ефективного вилучення нікелю розбавлених розчинів гальванічних виробництв і промислових стоків вивчено внутрішньодифузійну рухливість адсо­рбованих іонів Ni (II) в об 'ємній фазі гідрофосфату цирконію різного складу. Наведено короткий опис методів синтезу гідрофосфатів цирконію із різним співвідношенням фосфору і цирконію. Розглянуто природу функціональних груп у гідрофосфаті цирконію і вивчено ступінь 'ix дисоціації Показано, що швидкість сорбції іонів Ni (II) на гідрофосфатах цирконію зумовлено структурними характеристиками цих іонітів, які, у свою чергу, залежать від умов синтезу. Найбільшу рухливість іонів нікелю знайдено для зразка, одержаного шляхом фосфатування ксерогелю оксиду цирконію.
 • Item
  Дослідження каталітичної активності вугілля КАУ в реакції окислення сірководню. Вплив стану поверхні
  (2005) Бражник, Дмитрий; Зайцев, О.; Бачерикова, І.; Зажигалов, Валерій
  Досліджено вплив якісного та кількісного складу поверхневих кисневмісних груп активованого вугіл­ля КАУ в реакції окиснення сірководню. Показано, що на поверхні КАУ каталітична реакція окиснення Η2S за участю кисню функціональних основних центрів вуглецевої поверхні проходить вже при кімнат­ній температурі. Проведення реакції при підвищеній температурі веде до регенерації активних центрів за рахунок кисню газової фази, що збільшує кількість прореагованого сірководню.
 • Item
  Стан адсорбованої води на межі розподілу фаз нанооксид - полімер - вода
  (2005) Андрійко, Л.; Зарко, В.; Гунько, Володимир
  Досліджено вплив полімеру (полівінілового спирту, ПВС) на стан води на міжфазній границі висо­кодисперсний кремнезем (ВДК) - полімер - вода. Показано, що гранична вода має різну кластерну будо­ву на міжфазних границях ВДК — вода та ПВС - вода. Встановлено, що адсорбція ПВС на поверхні ВДК змінює структури кластерів води, особливо в області, характерній для тримірних кластерів води, де з 'являється декілька «підрівнів», що вказує на утворення просторових обмежень для формування кластерів води на міжфазній границі ВДК - ПВС - вода.
 • Item
  Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів - нові твердофазні аналітичні реагенти
  (2005) Цюкало, Л.; Воловенко, О.; Запорожець, О.
  Розроблено твердофазный реагент на основі іммобілізованої на кремнеземі комплексної сполуки метилтимолового синього. Встановлено оптимальні умови застосування модифікованого сорбенту для концентрування Ві(ІІІ) та розроблено методики сорбційно-спектроскопічного і візуального тест-визначення флуориду у розчині з межею виявлення 0,1 мг/л.