042: Xімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Nanoring Coding Revisited
  (2005) Kornilov, M.; Mykhailenko, A.; Isaev, Sergey
  The rules for encoding carbon nanorings have been revised as to values of corresponding code parameters. It has been shown that encoding Z-nanorings enables to distinguish their chirality that results either from initial nanotubes chirality or arises owing to twisting achiral nanotubes when closure into nanorings.
 • Item
  Особливості кінетики сорбції іонів Ni (ІІ) неорганічними іонітами на основі гідрофосфату цирконію
  (2005) Дзязько, Юлія; Рождественська, Л.; Пальчик, А; Бєляков, В.; Атаманюк, В.
  З метою розробки технології синтезу сорбентів для ефективного вилучення нікелю розбавлених розчинів гальванічних виробництв і промислових стоків вивчено внутрішньодифузійну рухливість адсо­рбованих іонів Ni (II) в об 'ємній фазі гідрофосфату цирконію різного складу. Наведено короткий опис методів синтезу гідрофосфатів цирконію із різним співвідношенням фосфору і цирконію. Розглянуто природу функціональних груп у гідрофосфаті цирконію і вивчено ступінь 'ix дисоціації Показано, що швидкість сорбції іонів Ni (II) на гідрофосфатах цирконію зумовлено структурними характеристиками цих іонітів, які, у свою чергу, залежать від умов синтезу. Найбільшу рухливість іонів нікелю знайдено для зразка, одержаного шляхом фосфатування ксерогелю оксиду цирконію.
 • Item
  Дослідження каталітичної активності вугілля КАУ в реакції окислення сірководню. Вплив стану поверхні
  (2005) Бражник, Дмитрий; Зайцев, О.; Бачерикова, І.; Зажигалов, Валерій
  Досліджено вплив якісного та кількісного складу поверхневих кисневмісних груп активованого вугіл­ля КАУ в реакції окиснення сірководню. Показано, що на поверхні КАУ каталітична реакція окиснення Η2S за участю кисню функціональних основних центрів вуглецевої поверхні проходить вже при кімнат­ній температурі. Проведення реакції при підвищеній температурі веде до регенерації активних центрів за рахунок кисню газової фази, що збільшує кількість прореагованого сірководню.
 • Item
  Стан адсорбованої води на межі розподілу фаз нанооксид - полімер - вода
  (2005) Андрійко, Л.; Зарко, В.; Гунько, Володимир
  Досліджено вплив полімеру (полівінілового спирту, ПВС) на стан води на міжфазній границі висо­кодисперсний кремнезем (ВДК) - полімер - вода. Показано, що гранична вода має різну кластерну будо­ву на міжфазних границях ВДК — вода та ПВС - вода. Встановлено, що адсорбція ПВС на поверхні ВДК змінює структури кластерів води, особливо в області, характерній для тримірних кластерів води, де з 'являється декілька «підрівнів», що вказує на утворення просторових обмежень для формування кластерів води на міжфазній границі ВДК - ПВС - вода.
 • Item
  Іммобілізовані на кремнеземі хелати фталексонів - нові твердофазні аналітичні реагенти
  (2005) Цюкало, Л.; Воловенко, О.; Запорожець, О.
  Розроблено твердофазный реагент на основі іммобілізованої на кремнеземі комплексної сполуки метилтимолового синього. Встановлено оптимальні умови застосування модифікованого сорбенту для концентрування Ві(ІІІ) та розроблено методики сорбційно-спектроскопічного і візуального тест-визначення флуориду у розчині з межею виявлення 0,1 мг/л.
 • Item
  Сорбційне концентрування сполук йоду та урану на модифікованому силікагелі
  (2005) Ярмоленко, С.; Турчин, В.; Запорожець, О.; Сухан, Василь; Верба, В.
  Вивчено комплексу уранілу з арсеназо І з іммобілізованим на взаємодію перйодат-іонів та аніонного силікагелі тринонілоктадецшамонію хлоридом
 • Item
  Синтез та властивості сорбентів на основі сполук цирконію
  (2005) Мелешевич, І.; Каніболоцький, В.; Яковлев, В.; Стрелко, В.
  Вивчено вплив ряду комплексоутворювачів органічної і неорганічної природи, температури, концен­трації та співвідношення компонентів у водних розчинах на тривалість переходу золів фосфату та гідратованого діоксиду цирконію в гелі. Розроблено нові підходи при синтезі гідрогелів цирконіивмісних сорбентів при кімнатній температурі змішуваних розчинів та досліджено їх порувату структуру і сорбційні властивості щодо важких металів (Cu + Zn +) та фосфат-аніону.
 • Item
  Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини
  (2005) Ніколайчук, А.; Картель, Микола; Купчик, Л.; Денисович, В.
  Розроблено технологію одержання сорбенту медичного і ветеринарного призначення шляхом хіміч­ного модифікування лігнінвмісних відходів. Як рослинну сировину пропонується використовувати багатотоннажні та дешеві відходи харчової та переробної промисловості, а саме: шкаралупу горіхів, фрук­тові кісточки, лушпиння гречки і соняшника.
 • Item
  Можливості створення і перспективи використання біосорбентів для очищення промислових стічних вод від іонів важких металів
  (2005) Швець, Г.; Антонюк, Наталя; Сосіна, М.; Опенько, Н.; Щеголева, Г.; Галушка, Т.
  Досліджено можливість створення і перспективи використання біосорбентів для очищення проми­слових стічних вод від іонів важких металів.
 • Item
  Видалення міді із водних розчинів методом комплексоутворення- ультрафільтрації
  (2005) Вербич, Світлана; Брик, Михайло; Чорнокур, Г.
  Досліджено ефективність видалення іонів міді з водних розчинів методом ультрафільтрації, поси­леної хітозаном. Визначено коефіцієнт затримки Си(П) в розчинах, які містять іони одного та бага­тьох металів, у присутності біополімеру хітозану. Досліджено вплив різних експериментальних пара­метрів, таких як час взаємодії полімеру з металом, початкова концентрація іонів металу, концентра­ція фонового електроліту та рН на кінетику видалення іонів міді. Ступінь затримки хітозану збільшу­ється зі зростанням рН через зміну конформації молекул полімеру. Залучення іонів важких металів до комплексоутворення з хітозаном призводить до ефективного видалення іонів металу з розчину. Згідно з феноменом комплексоутворення ступінь затримки іонів металу збільшується зі збільшенням співвід­ношення хітозану до іонів металу. Було знайдено умови ефективної затримки міді за збереження висо­кої швидкості потоку пермеату крізь ацетатцелюлозну мембрану.
 • Item
  Бактерицидна активність олігоуретансемикарбазидів
  (2005) Протасова, H.; Бурбан, Анатолій; Брик, Михайло; Вортман, Марина; Вакулюк, Поліна; Клименко, Н. С.; Шевченко, Валерій
  У статті проаналізовано використання олігоуретансемикарбазидів як бактерицидних агентів щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій. Розглянуто бактерицидну активність різноманіт­них катіоноактивних олігомерів.
 • Item
  Модифікація ацетатцелюлозних мембран полігексаметиленгуанідинхлоридом та їх властивості
  (2005) Побігай, Ганна; Коновалова, Вікторія; Брик, Михайло; Бурбан, Анатолій; Солодка, Лідія
  Розроблено метод формування ацетатцелюлозних мембран із бактерицидними властивостями шляхом введення в них біоцидного полімерного препарату полігексаметиленгуанідинхлориду. Дослідже­но вплив різних кількостей ПГМГ-хлориду, введених у формувальний розчин, на розділювальні характе­ристики та бактерицидні властивості отриманих мембран. Показано, що збільшення концентрації біоцидної добавки в формувальному розчині до 3 мас. % зменшує продуктивність та збільшує коефі­цієнт затримки мембран. Зшивання ПГМГ-хлориду з матеріалом мембрани подсилює ці ефекти. Вста­новлено, що мембрани, сформовані з розчину, який містив 3 % ПГМГ-хлориду, характеризуються 100 %-ою бактерицидністю протягом 33 діб.
 • Item
  Формування та характеристики композиційних хітозан-целюлозних ультрафільтраційних мембран
  (2005) Вербич, Світлана; Зайченко, М.; Брик, Михайло; Глевацька, К.
  Досліджено процес модифікування целюлозних ультрафільтраційних мембран шляхом адсорбції хітозану в умовах природної конвекції розчину. Проаналізовано вплив параметрів модифікування на функ­ціональні характеристики мембран у процесі ультрафільтрації одно- та двозарядних електролітів. Встановлено, що швидкість потоку пермеату знижується при зростанні концентрації хітозану у мо­дифікуючому розчині за тисків, більших 0,25 МПа, і не змінюється в діапазоні високих концентрацій полімеру (до 1 %) за рахунок формування щільного гелевого шару на поверхні мембрани. Характерис­тики модифікованих мембран залежать як від концентрації хітозану, так і від природи розчинника. Показано, що фільтрування електроліту крізь мембрану, модифіковану в хлороводневій кислоті, дозволяє затримати на 20 % більше іонів міді, ніж: при застосуванні композитної мембрани з оцтової кислоти.