018: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Перспективи застосування імунотропних препаратів в екологічно несприятливих умовах
  (2000) Нарбут, А.; Бичкова, Н.; Вишневський, О.; Марушко, Ю.
  Клінічне застосування імунокоригую чих препара тів різного походження не завжди призводить до очікуваних результатів (змін в імунній системі). З метою виявлення причин такого явища були проведені дослідження вибірковості позитивних реакцій та рівня чутливості імунокомпетентних клітин периферійної крові хворих in vitro до імунокоригуючих препаратів різного походження.
 • Item
  Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії
  (2000) Чекман, І.; Французова, С.; Горчакова, Н.; Антоненко, Л.; Ткаченко, О.; Олійник, С.; Ніженковська, І.
  Порівнювали вплив нового неглікозидного кардіотоніка з кардіопротекторними властивостями суфану при сублінгвальному та внутрішньовенному введенні в дозі 50мг/кг на кардіогемодина-міку інтактних кролів та кролів з гемічною гіпоксією. Встановлено, що в обох випадках препарат викликає помірну активацію скорочувальної активності міокарду як у інтактних кролів, так і з гемічною гіпоксією. В умовах гемічної гіпоксії суфан покращує показники гемодинаміки, не порушує ритму серцевих скорочень, вибірково поліпшує розслаблення міокардіальних волокон. Зіставлення дії суфану при внутрішньовенному та сублінгвальному введеннях свідчить про ідентичність ефекту як за силою прояву, так за часом виникнення. Отримані дані доводять перспективність суб-лінгвального застосування суфану для корекції кардіогемодинамічних порушень при гіпоксичних станах.
 • Item
  Вміст Fe, Cu та Zn У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства
  (2000) Романюк, В.
  У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства встановлено зміну концентрації мікроелементів в організмі: меншою мірою Fe, більшою — Zn та Cu (гіпокупремію), що певним чином характеризує функціональні ресурси організму при розвитку тиреоїдної патології на тлі вірогідного порушення геохімічної та екологічної рівноваги біогеоценозів.
 • Item
  Кількісна оцінка міграції стирену у воду з полістиренового посуду
  (2000) Ісаєв, Сергій; Плугатир, А.; Ісаєва, С. С.; Кульомін, Г.; Харченко, Т.
  З використанням методу рівноважної парової фази у поєднанні з газорідинною хроматографією доведено, що з полістиренового стакана, виготовленого фірмою "Nov Chemical" (США), при 24-годинній експозиції і темпера турі 100 °С—20 °С у воду виділяється стирен у концентрації 0,006 Ѓ} Ѓ} 0,0006 мг/дм3, що майже вдвічі нижче ГДК стирену у воді (0,01 мг/дм3). Згідно зі стандартами України про допустиму кількість міграції стирену у воду даний посуд є безпечним і може бути використаний за призначенням.
 • Item
  Досвід сортування твердих побутових відходів у місті Києві
  (2000) Ісяєв, С.; Янишпольська, В.; Пєтухов, І.
  У статті узагальнено дані про основні методи утилізації твердих побутових відходів та ефективність їх застосування в Україні. Розглянуто переваги двох методів сортування відходів (роздільне збирання та механізоване сортування) та можливість їх впровадженняв Києві та в Україні в цілому.
 • Item
  Аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації та реалізованих протирадіаційних заходів на території північних районів рівненської області
  (2000) Замостьян, П.
  Подано аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації і реалізованих протирадіаційних заходів на території північних районів Рівненської області. Виявлені критичні елементи в забезпеченні протирадіаційного захисту населення України після аварії на ЧЛЕС варто враховувати для удосконалення системи радіаційно-гігієнічного регламентування в країні й обґрунтування найбільш ефективних майбутніх заходів щодо захисту здоров'я населення.
 • Item
  Основні напрями розробки національної протирадонової програм
  (2000) Лось, І.; Осадча, О.
  Обґрунтовано необхідність створення програми захисту населення від опромінення радоном та окреслено основні напрями її розробки. Проаналізовано існуючу нормативно-правову базу; на прикладі зарубіжного досвіду запропоновано шляхи формування системи "Risk coram unica don ". Проведено аналіз фінансових аспектів програми, окреслено пріоритетні напрями подальшої роботи над програмою.
 • Item
  Вплив світлових умов культивування на продуктивність мікроводорості spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аерліфтному фотобіореакторі закритого типу
  (Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 56-62., 2000) Котинський, А.; Салюк, А.; Нікулін, О.; Карпенко, В. І.
  Вивчено вплив світлових і температурних режимів культивування на ріст і накопичення біомаси культурою Spirulina platensis при вирощуванні її у площинному аерліфтному фотобіореакторі закритого типу. Встановлено оптимальний рівень освітленості культури в поєднанні з температурою суспензії, при яких спостерігається найбільше накопичення біомаси спіруліни. Введено і встановлено вплив специфічного для розробленого реактора коефіцієнта періодичності на продуктивність, вміст білка та хлорофілу у біомасі спіруліни.
 • Item
  Вплив електромагнітних полів нетеплової інтенсивності на активність біологічних об’єктів
  (2000) Карпенко, В. І.; Коростинська, О.; Лошицький, П.; Ніколов, М.
  Наведені результати експериментальних досліджень впливу електромагнітних полів нетепло-вої інтенсивності на біологічні об'єкти. На основі отриманих даних визначені залежності росту клітин від основних параметрів цих полів.
 • Item
  Аналіз тестових завдань при фінальному контролі рівня знань з екологічних дисциплін
  (2000) Боголюбов, Володимир; Замостьян, Віталій; Середа, Л.
  Проведені дослідження якісних характеристик тестових завдань при фінальному контролі рівня знань з екологічних дисциплін дозволили визначити ступінь надійності та о б ’єктивності тестових завдань і скоригуватирівень валідності тестів і завдань деяких навчальних дисциплін, як і ви кладаються на кафедрі екології НаУКМА.
 • Item
  Дослідження проявів кисневого ефекту у хронічно опроміненого насіння гороху
  (2000) Вишенська, Ірина
  Досліджено формування кисневого ефекту післядії хронічного опромінення насіння як результату накопичення та зберігання в сухому насінні вільних радикалів. Кисневий ефект проявлявся переважно на початкових етапах розвитку зародка. Показана можливість модифікації проявів кисневого ефекту речовинами з антиоксидантними властивостями.
 • Item
  Екологічні проблеми Дніпра та їх комплексне вирішення
  (2000) Романенко, В.
  Проаналізовано формування водних ресурсів у басейні Дніпра на території Російської Федерації, Республіки Білорусь та України. Розглянуто причини погіршення якості води і вказано об'єми транскордонного перенесення забруднюючих речовин з водозбірної площі трьох країн. Висвітлено національні й міжнародні підходи до оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води в цьому регіоні.
 • Item
  Зміни ліпідної структури плазматичних мембран кардіомюцитів за умов експериментального атеросклерозу
  (2000) Кучменко, О.
  У статті наведено результати дослідження зміни ліпідної структури плазматичних мембран кардіоміоцитів за умов експериментального а теросклерозу. Встановлено, що вже на ранніх етапах розвитку експериментального атеросклерозу спостерігаються кількісні та якісні зміни в ліпідному складі мембран кардіоміоцитів, що супроводжуються активацією вільнорадикального окислення ліпідів та пригніченням Na+, K+- АТФ-азної активності мембран. Ці зрушення можуть лежати в основі механізмів змін фізико-хімічних властивостей мембран, зокрема електричних та скоротливих.
 • Item
  Зміни ліпідного складу та активності ферментів антиоксидантного захисту організму у мікросомах печінки щурів при дії вітаміну Е та його похідних
  (2000) Кузьменко, І.; Даценко, 3.; Донченко, Галина; Дмитренко, Т.; Кліменко, К.; Нечитайло, Л.; Кривенко, Олександр
  Вітамін Е при пероральному введенні щурам практично не впливає на каталазну активність цитозолю печінки та крові тварин, призводить до підвищення ГР активностіцитозолю. При використанні похідної сполуки вітаміну Е з вкороченим до С6 бічним ланцюгом підвищується каталаз- на активність крові. Вкорочення бічного ланцюга до С[ дає більш виражений ефект. ГР-активність цитозолю достовірно зростає при застосуванні всіх досліджуваних препаратів. Каталазна актив¬ність залежить від забезпеченості вітаміном Е та його похідними в крові, де її пул найвищий, і незмінна в цитозолі печінки. ГР, навпаки, зростає в цитозолі, тоді як ГП більш чутлива в мікросомальній фракції. Дія похідної сполуки вітаміну Е з С6у бічному ланцюзі мало чим відрізняється від діївітаміну Е, за винятком більшої активації К крові. Під дією досліджуваних препаратів змінюється вміст фосфоліпідів, холестеролу, жирних кислот. Використані нами препарати подібно атокоферолу мають протекторну дію, стабілізуючи ліпідний бішар мембран, запобігаючи порушенню синтезу фосфоліпідів, та беруть участь у регуляції біосинтезу ейкозаноїдів.
 • Item
  Дозозалежність впливу імуномодулятора мікробного походження на дискретні показники крові та лімфоїдних органів опромінених тварин
  (2000) Савцова, З.; Меньок, Т.; Джаман, H.; Воейкова, I.; Ковбасюк, С.; Мосієнко, В.
  Наведені відомості про вплив імуномодулятора мікробного походження (Бластена) при фракціонованому зовнішньому у-опроміненні. За результатами дослідження периферичної крові, лім-фоїдних органів, функціональної активності макрофагів (за продукцією ЧНП та ІЛ-1) і природних кіперних клітин обґрунтовано оптимальну схему використання Бластена для запобігання пострадіаційній цитосупресії.
 • Item
  Вивчення в експерименті особливостей імуномодулюючої дії малих доз радіації при формуванні різних дозових навантажень
  (2000) Савцова, З.; Джаман, H.; Воєйкова, І.; Юдіна, О.;
  Вивчали вікову динаміку імунологічних показників щурів лінії Вістар, які постійно утримувалися в зоні відчуження ЧАЕС, при формуванні різних радіаційних навантажень за рахунок варіювання потужності дози. У досліджуваному діапазоні сумарних доз опромінення (3,3/80 сГр за 16 міс.) спостерігали якісно однакові відхилення імунологічних показників. Дозозалежність імуномодулюючого впливу опромінення полягала в різній швидкості виникнення імунологічних зрушень та динаміці їх коливань. Значну роль у розвитку порушень з боку імунної системи опромінених тварин відігравала не тільки величина сумарної дози, але й термін впливу радіації на організм.
 • Item
  Деякі аспекти використання пилку Rhododendron luteum sweet (ericacaeae) флори україни для цілей спорово-пилкового аналізу
  (2000) Безусько, Т.; Мартинюк, О.; Попович, С.
  У статті на прикладі пилку Rhododendron luteum Sweet флори У країни розглядаються деякі методичні питання спорово-пилкового аналізу, що спрямовані на підвищення рівня інтерпретації його резуль та тів для цілей реконструкції флори та рослинності минулого. Отримані резуль та ти паліно-морфологічного вивчення пилку рододендрона жовтого було використано при проведенні паліно-логічних досліджень поверхневої проби ґрунту, відібраної в асоціації Pinetum Rhododendrosum- Polytrichosum. Встановлено, що вміст пилку рододендрона жовтого у складі субфосильного спорово-пилкового спектра є суттєво нижчим порівняно з його вмістом у складі сучасної рослинності.
 • Item
  До питання про поширення лісів у нижньому подніпров'ї у пізньому голоцені (за палінологічними даними)
  (2000) Безусько, Людмила; Безусько, Алла
  У статті представлено нові палінологічні характеристики відкладів пізнього голоцену болота Кардашинське та встановлено склад викопної палінофлори (105 таксонів). Проведено реконструкцію картини змін лісової рослинності на території Нижнього Подніпров 'я у пізньому голоцені під дією природних та антропогенних факторів. Підтверджено висновок про розширення площ природних соснових та широколистих лісів у другій половині субатлантичного часу (1000—800 ВР).