018: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 18
 • Item
  Перспективи застосування імунотропних препаратів в екологічно несприятливих умовах
  (2000) Нарбут, А.; Бичкова, Н.; Вишневський, О.; Марушко, Ю.
  Клінічне застосування імунокоригую чих препара тів різного походження не завжди призводить до очікуваних результатів (змін в імунній системі). З метою виявлення причин такого явища були проведені дослідження вибірковості позитивних реакцій та рівня чутливості імунокомпетентних клітин периферійної крові хворих in vitro до імунокоригуючих препаратів різного походження.
 • Item
  Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії
  (2000) Чекман, І.; Французова, С.; Горчакова, Н.; Антоненко, Л.; Ткаченко, О.; Олійник, С.; Ніженковська, І.
  Порівнювали вплив нового неглікозидного кардіотоніка з кардіопротекторними властивостями суфану при сублінгвальному та внутрішньовенному введенні в дозі 50мг/кг на кардіогемодина-міку інтактних кролів та кролів з гемічною гіпоксією. Встановлено, що в обох випадках препарат викликає помірну активацію скорочувальної активності міокарду як у інтактних кролів, так і з гемічною гіпоксією. В умовах гемічної гіпоксії суфан покращує показники гемодинаміки, не порушує ритму серцевих скорочень, вибірково поліпшує розслаблення міокардіальних волокон. Зіставлення дії суфану при внутрішньовенному та сублінгвальному введеннях свідчить про ідентичність ефекту як за силою прояву, так за часом виникнення. Отримані дані доводять перспективність суб-лінгвального застосування суфану для корекції кардіогемодинамічних порушень при гіпоксичних станах.
 • Item
  Вміст Fe, Cu та Zn У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства
  (2000) Романюк, В.
  У хворих на зоб телят з радіоактивно забрудненого господарства встановлено зміну концентрації мікроелементів в організмі: меншою мірою Fe, більшою — Zn та Cu (гіпокупремію), що певним чином характеризує функціональні ресурси організму при розвитку тиреоїдної патології на тлі вірогідного порушення геохімічної та екологічної рівноваги біогеоценозів.
 • Item
  Кількісна оцінка міграції стирену у воду з полістиренового посуду
  (2000) Ісаєв, Сергій; Плугатир, А.; Ісаєва, С. С.; Кульомін, Г.; Харченко, Т.
  З використанням методу рівноважної парової фази у поєднанні з газорідинною хроматографією доведено, що з полістиренового стакана, виготовленого фірмою "Nov Chemical" (США), при 24-годинній експозиції і темпера турі 100 °С—20 °С у воду виділяється стирен у концентрації 0,006 Ѓ} Ѓ} 0,0006 мг/дм3, що майже вдвічі нижче ГДК стирену у воді (0,01 мг/дм3). Згідно зі стандартами України про допустиму кількість міграції стирену у воду даний посуд є безпечним і може бути використаний за призначенням.
 • Item
  Досвід сортування твердих побутових відходів у місті Києві
  (2000) Ісяєв, С.; Янишпольська, В.; Пєтухов, І.
  У статті узагальнено дані про основні методи утилізації твердих побутових відходів та ефективність їх застосування в Україні. Розглянуто переваги двох методів сортування відходів (роздільне збирання та механізоване сортування) та можливість їх впровадженняв Києві та в Україні в цілому.