189: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Концепт єдності в мові радянського тоталітаризму
  (2016) Масенко, Лариса
  Концепт єдності в радянській «новомові» розглянуто в історичному розвитку - від втілення ідеї класової єдності пролетаріату у всесвітньому масштабі до ідеї побудови одностайного уніфікованого суспільства. Розглянуто лексичні засоби реалізації концепту в мові радянського тоталітаризму.
 • Item
  Структура формально-граматичної категорії предикативності
  (2016) Кобченко, Наталія
  У статті описано структуру формально-граматичної категорії предикативності, показано її ієрархійність. Обґрунтовано розташування грамем цієї категорії в ядерній, напів’ядерній, напівпериферійній та периферійній зонах.
 • Item
  Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві
  (2016) Гордійчук, Оксана
  У статті представлено огляд наукових праць, присвячених опису абстрактної лексики української мови, проаналізовано основні тенденції і напрями її вивчення, окреслено проблеми та перспективи подальшого дослідження лексики з абстрактним значенням.
 • Item
  Семантичні трансформації в найменуваннях політичних партій, рухів та ідеологічних течій у словниках радянської та пострадянської доби
  (2016) Ренчка, Інна
  Статтю присвячено дослідженню семантичних модифікацій у найменуваннях політичних партій, рухів та ідеологічних течій, які відбувалися під впливом екстралінгвальних чинників упродовж XX – на початку XXI ст. Встановлено головні тенденції лексикографічного тлумачення суспільно-політичних номінативних одиниць у радянський та пострадянський періоди.
 • Item
  Морфологічні можливості українського давального відмінка в контексті сьогодення (або Флексії -ові, -еві/-єві та -у/-ю - морфологічні варіанти чи морфологічні дублети?)
  (2016) Голосовська, Галина
  У статті йдеться про семантико-синтаксичну омонімію давального відмінка щонайменше з трьома іншими відмінками в разі невикористання класичного для цього відмінка закінчення -ові, -еві (-єві).
 • Item
  Прислівники часу на позначення частин доби в середньополіських говірках Житомирської області
  (2016) Гримашевич, Галина
  У статті проаналізовано обставинні прислівники часу на позначення частин доби, зафіксовані автором у середньополіських говірках Житомирської області. Основу таких діалектних адвербіативів становлять відіменникові деривати, які демонструють формальну варіативність переважно на фонетичному та словотвірному рівнях.
 • Item
  Окання машівського типу
  (2016) Дика, Людмила
  У статті на матеріалі діалектних текстів говірки села Машеве Чорнобильського району Київської області розглянуто приклади вживання о на місці етимологічного а, підкреслено регулярність, системність і стійкість цієї риси; проаналізовано різні погляди щодо походження і давності окання в середньополіських говірках.
 • Item
  Різнорівневі кореляції пояснювальних конструкцій: формально-граматичний аспект
  (2016) Кадочнікова, Олена
  У статті проаналізовано спосіб оформлення пояснювальних семантико-синтаксичних відношень на рівні простого і складного речень та приєднувальних конструкцій. Установлено, що граматичне значення пояснення послідовно співвідносне з підрядним типом синтаксичного зв’язку, головно з його опосередкованим виявом.
 • Item
  Парадигма пасиву в сучасному офіційно-діловому стилі
  (2016) Лаврінець, Олена
  Домінування пасивних конструкцій над активними є однією з визначальних рис офіційно- ділового стилю сучасної української мови, зокрема її адміністративно-канцелярського підстилю. Аналіз навчальних посібників та довідкової літератури з офіційно-ділового мовлення кінця ХХ - початку ХХІ ст. засвідчує трансформовану парадигму пасиву: ядро формують конструкції з дієсловами на -ся, периферію - конструкції з предикативними формами на -но, -то та дієприкметниками на -ний, -тий.
 • Item
  Особливості поєднання підмета й присудка в структурі двоскладного речення
  (2016) Ожоган, Василь
  У статті проаналізовано механізми поєднання головних членів простого двоскладного речення, з’ясовано особливості координації, співвияву й тяжіння з огляду на різну структуру підмета й присудка.
 • Item
  Лінгвістичний статус займенниково-співвідносних речень : традиція та новаторство
  (2016) Онатій, Анастасія
  Статтю присвячено аналізу еволюції синтаксичних підходів до визначення та класифікації займенниково-співвідносних речень у системі української мови. Визначено ключові погляди, що стали підґрунтям сучасних уявлень дослідників про займенниково-співвідносне речення.
 • Item
  Реалізація категорійних значень особи у словозміні іменника
  (2016) Ясакова, Наталія
  У статті проаналізовано репрезентацію категорійних значень особи за допомогою відмінкових форм іменника. Установлено, що кличний відмінок, для якого характерна функція апеляції, виражає семантику другої особи. Він протиставлений решті відмінків, які, стосуючись ширшої та розгалуженішої сфери репрезентації, реалізують граматичне значення третьої особи. Протиставлення друга особа – третя особа найвиразніше виявляється між вокативом і номінативом.
 • Item
  Семантико-рольова організація публічного дискурсу
  (2016) Куранова, Світлана
  Статтю присвячено загальній проблемі семантико-рольової організації записів у соціальній мережі Facebook як окремому жанрі публічного дискурсу. Зокрема, визначено типові стратегії, тактики та прийоми семантико-рольової побудови такого типу дискурсу.
 • Item
  Мовні колізії глобалізованого світу в сучасній авіаційній галузі
  (2016) Ожоган, Андрій
  У статті з’ясовано основні особливості новітньої доби, окреслено прикметні ознаки сучасних глобалізаційних процесів, визначено роль англійської мови як засобу глобальної комунікації, проаналізовано головні мовні суперечності глобалізованого світу в сучасній авіаційній галузі.
 • Item
  Теорія фреймів крізь призму прагма-семантичної побудови дискурсу
  (2016) Рябоконь, Ганна
  Статтю присвячено дослідженню теорії і практики комунікації, а саме побудові новинного дискурсу через принципи теорії фреймів. Стаття наводить огляд базових праць з розвитку цієї теорії, визначає принципи прагма-семантичної побудови текстів новин і роль фреймових прийомів у когнітивному сприйнятті політичного дискурсу на прикладі дебатів у Палаті громад британського парламенту.
 • Item
  Стильова норма як різновид мовної норми
  (2016) Селігей, Пилип
  У статті розглянуто основні ознаки стильової норми порівняно з іншими мовними нормами. Показано, що для повноцінного функціонування мови її стильовий рівень теж має бути внормований. Наведено міркування стосовно критеріїв стильової норми.
 • Item
  Стильова норма як різновид мовної норми
  (2016) Сугоняк, Василина
  Стаття містить огляд наукових розвідок і науково-популярних заміток з української діалектології, надрукованих у виданнях Підкарпатського общества наук. Виокремлено публікації Г. Стрипського, Е. Балецького, К. Галаса, Ф. Потушняка і П. Міговка, за якими можна простежити тенденції розгортання на Закарпатті у 1941–1944 рр. дослідницького інтересу до місцевих народних говорів.