Том 2, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту
  (2017) Базілінська, Олена; Панченко, Олена
  В умовах реформування залізничного транспорту та відкриття для приватних перевізників доступу до залізничних об’єктів на правах операторів інфраструктури актуальним є дослідження концептуальних засад страхування відповідальності перевізників при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту. Необхідність удосконалення страхового захисту залізничних пасажирських перевезень обумовлена тим, що наявна система страхових відносин, яка сформувалась у процесі реалізації обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, не відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити відповідного захисту та гарантованого відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам. Вважається, що обов’язкове страхування відповідальності залізничних перевізників за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну пасажирів є більш ефективним механізмом захисту та підвищує відповідальність суб’єктів залізничного бізнесу за безпеку на залізничних шляхах сполучення. Упровадження страхування відповідальності залізничних перевізників передбачає створення нормативно-правової бази страхового захисту пасажирів і визначення механізму його реалізації. Тому це дослідження спрямоване на вдосконалення механізму страхового захисту пасажирів на залізничному транспорті для вирішення важливої соціально-економічної проблеми убезпечення пасажирських залізничних перевезень з урахуванням балансу інтересів усіх суб’єктів залізнично- страхових відносин. Для досягнення поставленої мети визначено переваги формування системи страхового захисту пасажирів залізничного транспорту на основі страхування відповідальності залізничного перевізника, а також визначення особливостей її впровадження в процесі активізації реформування залізничного транспорту.
 • Item
  New Approach to Explain Neutrality of Money
  (2017) Bandura, Aleksandr
  This paper presents a new explanation of neutrality of money in general case, regardless of the duration. It is based on the CMI-model of macroeconomic dynamics, which proposes the fundamental relationship between the efficiency of the use of production resources, money supply, inflation, and dynamics of the economic growth. This relationship is proved empirically by its testing on the examples of two completely different economies (the U.S. and Ukrainian ones). The testing period covers several consecutive real business cycles for each of these economies. According to this relationship, the value of money supply affects GDP growth rate in every period of time. Thus, monetary aggregate M2 is divided in two parts: one part is always non-neutral and the other is always neutral, both in the short run and in the long run.
 • Item
  Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств
  (2017) Бугрова, Олена
  У статті розглянуто питання моделювання ефективних стратегій розвитку підприємств у рамках державно-приватних партнерств (ДПП) в умовах змін та викликів. Зазначено, що ДПП створюють сприятливі умови для ефективних стосунків суб’єктів державного і приватного секторів у процесі підготовки і реалізації проектів і програм. Кожен з учасників такого партнерства виконує саме ті завдання, які спроможний виконати краще за інших, забезпечуючи отримання результатів у найбільш економічно і практично вигідний спосіб. Проаналізовано ефективні схеми стосунків державного і приватного секторів у чотирьох проекціях: взаємозалежність, взаємодія, співпраця і конкуренція. У цьому контексті визначено складові державної політики щодо економічного розвитку регіонів. У результаті запропоновано модель стратегічного розвитку підприємств у сучасному економічному середовищі в системі взаємовідносин між зацікавленими сторонами бізнес-проектів.
 • Item
  Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках
  (2017) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено питанням висвітлення сучасних новітніх продуктів і технологій, що запроваджуються в грошовому, кредитному та банківському секторах економіки в різних країнах і регіонах світу. Автор дає характеристику електронних грошей та криптовалют, зокрема їхню порівняльну оцінку. На підставі світової практики виділено бартерно-соціальні форми грошей, а також описано тренди поширення мобільних та біометричних технологій у сфері грошових розрахунків та у сфері банківської діяльності. Розглянуто українську і світову практику щодо застосування онлайн-технологій у сфері надання депозитних та кредитних послуг банками і небанківськими кредитними посередниками.
 • Item
  Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку
  (2017) Гуменна, Олександра; Пан, Лілія
  У статті розроблено методологічні основи визначення ставлення споживачів до торговельної марки, товару, фірми, адже це визначає (окрім вибору) загальну лояльність споживача до фірми. Запропоновано модель сегментації споживачів (на ринку В2С), яка має показати, яким чином можна розподілити споживачів по сегментах та описати їхнє ставлення до фірми-продавця, її конкурентів та "ідеальної фірми". Ця модель передбачає п’ять етапів: по-перше, сегментація за соціально-демографічними ознаками; по-друге, з’ясування відмінностей різних сегментів споживачів щодо характеристик діяльності фірми-продавця за допомогою перехресного групування; по-третє, виявлення відмінностей у думках, типових для кожного сегмента, щодо окремих аспектів діяльності фірми, її конкурентів та "ідеальної фірми" (тут доречним є спільний аналіз соціально-демографічних ознак та думок споживачів щодо факторів маркетингу фірми-продавця із врахуванням важливості для споживачів); по-четверте, визначення відмінностей виділених сегментів щодо ступеня лояльності споживачів до фірми за допомогою перехресного групування ознак емоційного стану споживачів за сегментами при зверненні до фірми-продавця; по-п’яте, визначення відмінностей у намірах споживачів виділених сегментів щодо здійснення покупки в найближчому майбутньому. При цьому виділено ланцюг цінності продукту фірми-продавця для споживача. Інтерпретація профілів отриманих сегментів ("найбільш задоволені", "найменш задоволені", "незадоволені" тощо) дасть змогу побудувати ефективну комунікаційну платформу взаємовідносин "споживач – фірма-продавець" та розробити стратегію управління ставленням споживачів для кожного виділеного сегмента. Запропонована методика проведення маркетингового дослідження ставлення споживачів до фірми-продавця на ринку може бути використана для визначення конкурентних переваг та втрачених можливостей фірми, розроблення та оцінки ефективності маркетингових управлінських впливів на споживача в процесі прийняття рішення про першу та повторні покупки. Маркетингові дослідження прийняття споживачами рішення про покупку та їхнього ставлення до фірми як одного з найважливіших результатів цього процесу, з використанням запропонованої методології, створюють інформаційно-аналітичну базу, яка дозволяє розробити стратегію маркетингового управління поведінкою споживачів.
 • Item
  Analysis of Advertisement Financial Efficiency in Pharmaceutical Sphere
  (2017) Dadashova, Pervin; Khobta, V.
  This paper defines the main trends of pharmaceutical market development in Ukraine and presents the most common measures of the demand stimulation for pharmaceutical products, primarily advertisement. The scope of the investigation included the analysis of the impact of these measures on the companies’ revenue from sales, with the use of the panel data model, and the group of products with the low income level without advertisement was defined. The respective group was additionally analyzed with the use of cluster analysis that allowed for conclusion on the most efficient demand stimulation instruments. The obtained results show that in order to perform an efficient advertisement campaign, it is necessary to analyze statistical data regarding separate products sales with the application of the methods presented in the paper.
 • Item
  Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку
  (2017) Дяковський, Дмитро
  У статті розглянуто деякі аспекти вітчизняної валютної політики та режиму курсоутворення, діяльності НБУ стосовно забезпечення стабільності гривні в умовах плаваючого курсу і таргетування інфляції. Проаналізовано економічні, фінансові та фінансово-правові наслідки недостатньої уваги до забезпечення стабільності гривні. Наголошено, що не можна вважати задовільними результати діяльності НБУ із забезпечення стабільності національної грошової одиниці України в умовах режиму плаваючого курсу і таргетування інфляції. Наведено низку рекомендацій щодо вдосконалення валютно-курсової політики НБУ. Доцільно сформувати режим плаваючого курсу під контролем НБУ, який би враховував особливості і потреби національної економіки та запити українського суспільства. Потрібне підвищення уваги до забезпечення стабільності гривні з метою забезпечення інвестиційної привабливості країни, належного рівня оплати праці та недопущення знецінення заощаджень громадян.
 • Item
  Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors
  (2017) Ivakhnenkov, Sergiy
  The article aims to clarify the modern concept of corruption, identify its type, and define the role of external (independent) and internal auditors in the fight against corporate corruption. Another objective is to start a debate on the development of accounting standards and auditing techniques to detect corruption in business. The article argues that the lack of clarity regarding the responsibilities of independent auditors related to corporate corruption may induce auditors to ignore their responsibility for identifying corruption that could have a significant effect on financial reporting (because it is not required by the auditing standards). The audit standards should be modified to view corruption not only as internal fraud, which may have a significant effect on financial reporting, but also as an unlawful act.
 • Item
  Ризик-менеджмент: проблематика розвитку
  (2017) Камінський, Андрій
  Досліджено проблематику розвитку фінансового ризик-менеджменту з акцентом на його особливостях в Україні. Головним аспектом дослідження є необхідність адекватності ризик-менеджменту сукупності наявних ризиків, які трансформуються та видозмінюються. Дослідження має дві складові: 1) проблематика розвитку структурних компонентів ризик-менеджменту, 2) проблематика розвитку ризик-менеджменту як цілісної системи. У межах першої складової обґрунтовано, що в компоненті "ідентифікація ризику" проблематика концентрується навколо різних аспектів доларизації пасивів та активів банку. Структурна компонента "аналіз ризику" в поточний період включає проблематику методів аналізу онлайн-мікрокредитів. Також досліджено запровадження інтегральної міри ризику, формалізацію ставлення до ризику та розвиток інструментарію ризик-менеджменту. Під час дослідження другої складової акцент зроблено на динаміку регулятивних впливів на системи ризик-менеджменту та взаємозв’язок цих систем із розвитком бізнесу. Показано доцільність поступового впровадження "проактивного" підходу до організації систем ризик- менеджменту як альтернативу класичного "реактивного" підходу.
 • Item
  Облік лізингових (орендних) операцій
  (2017) Кафка, Софія
  Обґрунтовано позицію щодо співвідношення лізингу та оренди (визначено відмінності і спільні риси з погляду бухгалтерського обліку). Лізинг визначено як особливий вид підприємницької діяльності, який передбачає передачу за відповідну плату, на визначений термін і на відповідних умовах, що обумовлені договором, лізингодавцем у тимчасове користування майна, придбаного спеціально для лізингоодержувача, з правом викупу. Методи дослідження – теоретичні методи пізнання (абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції та інші методи продукування понятійного знання) – використовувалися для узагальнення теоретичних і методологічних засад обліку лізингових (орендних) операцій. Для аналітичних досліджень застосовувалися методи табличного подання та порівняння інформації. Розкрито основоположні моменти обліку лізингових (орендних) операцій. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення методики обліку лізингових операцій у лізингоодержувача та лізингодавця. Обґрунтовано використання аналітичних рахунків для відображення операцій лізингу (оренди), інформація яких задовольняє потреби управлінського персоналу.
 • Item
  Наукові підходи до визначення маркетингового менеджменту
  (2017) Ковшова, Ірина
  У статті систематизовано основні концептуальні підходи до визначення суті маркетингового менеджменту та тенденції їхнього розвитку. Встановлено, що маркетингове управління є інноваційним підходом до управління підприємством у мінливому середовищі для досягнення певних цілей згідно зі стратегічною метою, яка відповідає етичним нормам, прийнятим у суспільстві, і дає змогу отримати максимальний економічний ефект. На основі проведеного дослідження висунуто та доведено гіпотезу, що застосування на практиці різних підходів до суті маркетингового менеджменту залежить від набору атрибутів чи властивостей, притаманних конкретним організаціям у той чи інший період часу. Сформовано набір із 38 основних ознак маркетингового менеджменту. Запропоновано систему класифікації атрибутів маркетингового менеджменту за трьома блоками залежно від їхнього загального спрямування чи конкретних критеріїв. До першого, економічного, блоку віднесено атрибути, що визначають економічну та, зокрема, фінансову ефективність підприємства. До другого, менеджерського, блоку атрибутів віднесено організацію, управління, швидкість ухвалення рішень, контроль, керованість, консерватизм, мотивацію, структурованість, стійкість, планування, координацію, ієрархію, організаційну ефективність. Третя, маркетингова, група атрибутів включає цілеспрямованість, імідж, відкритість, конкурентоспроможність, адаптацію, лояльність, інноваційність, взаємодію, комунікацію, позиціонування, етичність, активність, гнучкість, престиж, комерційну результативність.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання як метод дослідження впливу корупційних процесів
  (2017) Кузьменко, Валерій
  У статті зроблено спробу аналізу економіко-математичних моделей для врахування впливу наявного в суспільстві уявлення про корупцію та впливу на її реальний стан. Oписано широке коло економічно важливих ситуацій: наявність протиріч у національному законодавстві, неефективні механізми правоохоронної та судової систем, відсутність системи проведення експертизи управлінських рішень тощо. Узагальнено різноманітні ситуації щодо поведінки підприємств, що конкурують між собою для отримання контракту. У статті описано базову модель корупції – неокласичну математичну модель (її автором є аргентинська дослідниця Сьюзан Роуз-Аккерман), яка розглядає корупцію в умовах "зовнішніх" ризиків. Ця модель побудована за принципом імітації економічних відносин у тріаді "замовник − агент − клієнт".
 • Item
  Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі
  (2017) Кузьменко, Любов
  У статті розглянуто проблемні питання і принципи державного регулювання в авіаційній галузі. Доведено необхідність удосконалення системи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в аеропортах. Зроблено висновок, що світова практика свідчить про те, що в різних країнах проблема регулювання та управління аеропортами вирішується по-різному і в будь-якої економічно розвиненої держави є своя стратегія щодо розвитку ринку наземного обслуговування, яка відбивається в законодавчому і нормативно-правовому регулюванні, але є і деякі загальні тенденції. Наголошено, що в деяких країнах у частині наземного обслуговування в аеропортах нормативно- правове регулювання припускає надання недискримінаційного доступу до послуг паливно-заправного комплексу аеропортів. У частині інших видів наземного обслуговування обмеження доступу не регулюється, розвиток конкуренції нормативно не стимулюється; відбувається тільки вирішення питань конкуренції за фактом порушення антимонопольного законодавства.
 • Item
  Соціальні екстерналії як побічний ефект здійснення інвестиційної діяльності
  (2017) Лендєл, Оксана
  У статті розглянуто соціальні ефекти (екстерналії) від здійснення інвестиційної діяльності та їхній вплив на соціально-економічний розвиток. Визначено відмінності між поняттями "соціальний ефект" та "соціальні екстерналії". Розглянуто типи соціальних екстерналій та окремі категорії інвестицій, пов’язані з цілеспрямованим досягненням соціальних ефектів, як-от соціальні, ціннісні, соціально-відповідальні інвестиції. Проаналізовано основні позитивні екстерналії для суспільства в результаті залучення інвестицій. Зроблено висновок щодо перспектив інвестиційної діяльності, пов’язаних із досягненням побічних соціальних ефектів, та визначено необхідні кроки щодо покращення умов залучення та здійснення інвестицій.
 • Item
  Фактори впливу на формування економічних очікувань населення в Україні
  (2017) Лещенко, Павло
  У статті проведено теоретичний аналіз факторів впливу на формування економічних очікувань населення. Встановлено головні сектори діяльності країни, що несуть інформаційні сигнали для економічних агентів та містять унікальні особливості внаслідок історичної та культурної призми сприйняття їх населенням країни. Вказано на причинно-наслідкові зв’язки між цими секторами, що можуть пояснювати характер очікувань населення щодо майбутніх змін макроекономічних показників у країні. Визначено особливості характеру сформованих висновків щодо майбутніх змін в економіці країни залежно від типу інформаційного сигналу. Описано зв’язок між очікуваннями економічних агентів та дійсними макроекономічними показниками економіки країни на прикладі сприйняття майбутніх змін домогосподарствами країни, що також опосередковано вказує на раціональне усвідомлення населенням економічних процесів.
 • Item
  Роль державно-приватного партнерства в досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року
  (2017) Мар'янович, Марина
  У статті проведено аналіз досвіду реалізації проектів державно-приватного партнерства в країнах Європейського Союзу, Євразійського Союзу та в Україні, зокрема з погляду їхнього впливу на досягнення Цілей сталого розвитку, визначених Організацією Об’єднаних Націй до 2030 р. Обґрунтовано першочергові завдання щодо розвитку фінансового забезпечення реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні з огляду на розвиток критичної для забезпечення сталого розвитку інфраструктури.
 • Item
  Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки
  (2017) Новік, Аліна
  У статті проведено детальний аналіз теоретичного підґрунтя вивчення трудової міграції, досліджено передумови міжрегіональної міграції в Україні, визначено ефекти виштовхування та притягування в різних регіонах та проаналізовано їхній вплив на щорічний рівень міграції. На підставі цих спостережень визначено основні петлі зворотного зв’язку, їхню взаємодію, що дало змогу побудувати імітаційну модель утворення внутрішніх міграційних потоків. На основі побудованої моделі проведено сценарний аналіз, у результаті якого з’ясовано, що рівень внутрішньої міграції є особливо чутливим до змін вартості житла в інших регіонах, а також до збільшення розриву заробітної плати в регіонах призначення. У результаті дослідження виявлено основні перепони та можливості для вдосконалення регулювання міжрегіональної міграції всередині країни.
 • Item
  Реструктуризація державного боргу: моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості
  (2017) Пинзеник, Володимир
  У статті досліджено реструктуризацію державного та гарантованого державою боргу України перед приватними кредиторами в 2015 р. Проаналізовано передумови виникнення проблеми заборгованості, умови проведеної реструктуризації та зроблено порівняння зі світовою практикою проведення реструктуризації. Визначено, за яких умов відбуватимуться виплати за інструментами відновлення вартості. Інструменти відновлення вартості – це цінні папери, прив’язані до росту валового внутрішнього продукту з терміном дії до 2040 р. Передбачено ключові фактори впливу на розмір виплат та зроблено відповідні припущення. Побудовано моделі оцінки виплат за інструментами відновлення вартості з використанням методу Монте-Карло. У результаті побудованих моделей зроблено висновок про невигідні умови імплементації інструментів для економіки України. Запропоновано альтернативи реструктуризації та списанню боргу.
 • Item
  Фіскальне регулювання: міжнародний досвід та уроки для України
  (2017) Рускіна, Олександра
  У статті проаналізовано зарубіжний досвід проведення фіскальної політики, наведено приклади систем як із високим податковим навантаженням, так і більш лібералізованих. Розглянуто інструменти, які розвинуті країни застосовують у контексті сприяння розвитку інноваційної діяльності, збільшення інвестицій та спрощення податкового адміністрування. Проаналізовано тенденції фіскальної політики України з боку податкового навантаження та загальної структури податкових надходжень. У порівнянні з розвинутими країнами українська практика свідчить про низьку ефективність фіскальної політики через значні втрати часу на податковий облік, високий рівень податкового навантаження за низького рівня доходу економічних суб’єктів, неврегульованість надання податкових пільг, переважне фіскальне домінування. З огляду на останні тенденції у фіскальних механізмах країн світу визначено напрями реформування податкової політики України.
 • Item
  Забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства
  (2017) Сафонов, Юрій; Побережець, Ольга
  У статті розглянуто аспекти забезпечення системи планування результатів діяльності торговельного підприємства та визначено основні елементи такого забезпечення. Сформовано обліково-аналітичну інформаційну систему оперативногота стратегічного планування результатів діяльності торговельних підприємств. Досліджено поняття «аналітична система» в забезпеченні планування результатів діяльності торговельного підприємства. Визначено фактори впливу на інформаційно-аналітичну систему стратегічного дослідження результатів діяльності торговельного підприємства. Запропоновано: якісну оцінку використання аналітичної інформації; формування стратегічного облікового процесу на торговельному підприємстві;методику прогнозної (планової) звітності суб’єкта господарювання; створення спеціального синтетичного та аналітичного облікового реєстру для відображення операцій, пов’язаних із фінансовими інвестиціями; створення інтегрованої системи облікового процесу, за допомогою якої можливо проводити одночасно всі види обліку на торговельних підприємствах.