Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Базілінська, Олена
Панченко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В умовах реформування залізничного транспорту та відкриття для приватних перевізників доступу до залізничних об’єктів на правах операторів інфраструктури актуальним є дослідження концептуальних засад страхування відповідальності перевізників при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту. Необхідність удосконалення страхового захисту залізничних пасажирських перевезень обумовлена тим, що наявна система страхових відносин, яка сформувалась у процесі реалізації обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, не відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити відповідного захисту та гарантованого відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам. Вважається, що обов’язкове страхування відповідальності залізничних перевізників за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну пасажирів є більш ефективним механізмом захисту та підвищує відповідальність суб’єктів залізничного бізнесу за безпеку на залізничних шляхах сполучення. Упровадження страхування відповідальності залізничних перевізників передбачає створення нормативно-правової бази страхового захисту пасажирів і визначення механізму його реалізації. Тому це дослідження спрямоване на вдосконалення механізму страхового захисту пасажирів на залізничному транспорті для вирішення важливої соціально-економічної проблеми убезпечення пасажирських залізничних перевезень з урахуванням балансу інтересів усіх суб’єктів залізнично- страхових відносин. Для досягнення поставленої мети визначено переваги формування системи страхового захисту пасажирів залізничного транспорту на основі страхування відповідальності залізничного перевізника, а також визначення особливостей її впровадження в процесі активізації реформування залізничного транспорту.
In terms of the railway reform and opening the access for private operators to railway facilities on the rights of operators of the infrastructure call for urgent research of conceptual bases of liability insurance carriers secured in the passenger rail transport. The necessity of insurance protection of the passenger rail traffic due to the fact that the existing system of insurance relations, which was formed in the process of implementing compulsory personal insurance of passengers against accidents on the railways, do not meet modern requirements and cannot provide adequate protection and guaranteed compensation for damage caused to passengers. It is believed that the compulsory insurance of liability of the rail carriers for damage to life, health, or property of passengers is a more effective defense mechanism and increases the rail business entities responsible for the safety of the railway routes. The introduction of the liability insurance of the rail carrier allows for the establishment of the legal framework of insurance protection of passengers and determines the mechanism of its implementation. Therefore, this study focuses on improving the mechanism of insurance protection of passengers in the rail transport to address important social and economic problems securing the passenger rail traffic on the basis of the balance of interests of all subjects if the rail and insurance relations. Achieving this goal is viewed as forming a system of benefits of the insurance coverage of the passenger rail to the rail on liability insurance carrier, and determining the features of its implementation during activation of the railway reform.
Description
Keywords
страхування від нещасних випадків на транспорті, страхування відповідальності перевізника, залізничний транспорт, залізничне підприємство, стаття, insurance against transport accidents, liability insurance carrier, rail, railway undertaking
Citation
Базілінська О. Я. Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту / Базілінська О. Я., Панченко О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 3-7.