Ризик-менеджмент: проблематика розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Камінський, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено проблематику розвитку фінансового ризик-менеджменту з акцентом на його особливостях в Україні. Головним аспектом дослідження є необхідність адекватності ризик-менеджменту сукупності наявних ризиків, які трансформуються та видозмінюються. Дослідження має дві складові: 1) проблематика розвитку структурних компонентів ризик-менеджменту, 2) проблематика розвитку ризик-менеджменту як цілісної системи. У межах першої складової обґрунтовано, що в компоненті "ідентифікація ризику" проблематика концентрується навколо різних аспектів доларизації пасивів та активів банку. Структурна компонента "аналіз ризику" в поточний період включає проблематику методів аналізу онлайн-мікрокредитів. Також досліджено запровадження інтегральної міри ризику, формалізацію ставлення до ризику та розвиток інструментарію ризик-менеджменту. Під час дослідження другої складової акцент зроблено на динаміку регулятивних впливів на системи ризик-менеджменту та взаємозв’язок цих систем із розвитком бізнесу. Показано доцільність поступового впровадження "проактивного" підходу до організації систем ризик- менеджменту як альтернативу класичного "реактивного" підходу.
The paper considers the issues of recent developments of financial risk management with the emphasis on its characteristic features in Ukraine. The main aspect of the research is the need for adequate risk management of the set of existing risks which are transformed and modified. The study is structured in two parts. The first component includes the identification and analysis of problems in structural components of risk management. The second part involves the issues of risk management as a whole system. At the frameworks of the first part it was grounded that the range of problems in the “Identification of risk” component is focused at different aspects of dollarization of bank`s liabilities and assets. The structural component “Analysis of risk” includes in the current period and the range of problems which refer to the methods of analysis of on-line microcredits. Establishing of integral measure of risk, formalizing risk tolerance, and development of risk management tools are also investigated. The focus of the second part is concentrated on the dynamics of regulative impacts on the risk management systems and interconnection between these systems and business development. It shows the reasonability of graduality of introducing a “proactive” approach for organization of risk management systems. This is considered as an alternative for the classic “reactive” approach.
Description
Keywords
ризик-менеджмент, ідентифікація, аналіз та вимірювання ризику, ставлення до ризику, процес ризик-менеджменту, стаття, risk management, identification, analysis and measurement of risk, risk attitude, process of risk management
Citation
Камінський А. Б. Ризик-менеджмент: проблематика розвитку / Камінський А. Б. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 52-59.