Облік лізингових (орендних) операцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кафка, Софія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Обґрунтовано позицію щодо співвідношення лізингу та оренди (визначено відмінності і спільні риси з погляду бухгалтерського обліку). Лізинг визначено як особливий вид підприємницької діяльності, який передбачає передачу за відповідну плату, на визначений термін і на відповідних умовах, що обумовлені договором, лізингодавцем у тимчасове користування майна, придбаного спеціально для лізингоодержувача, з правом викупу. Методи дослідження – теоретичні методи пізнання (абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції та інші методи продукування понятійного знання) – використовувалися для узагальнення теоретичних і методологічних засад обліку лізингових (орендних) операцій. Для аналітичних досліджень застосовувалися методи табличного подання та порівняння інформації. Розкрито основоположні моменти обліку лізингових (орендних) операцій. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення методики обліку лізингових операцій у лізингоодержувача та лізингодавця. Обґрунтовано використання аналітичних рахунків для відображення операцій лізингу (оренди), інформація яких задовольняє потреби управлінського персоналу.
The paper defines a grounded position on leasing and rental value (the differences and common features from the point of view of accounting). We identified leasing as a specific type of business which foresees the transfer for a corresponding fee, period, and the relevant conditions specified in the contract, by the lessor for temporary use of property acquired specifically for the lessee with the right to purchase. Theoretical methods of cognition (abstraction and generalization, analysis and synthesis, induction and deduction, and other methods for producing conceptual knowledge) were used for the synthesis of theoretical and methodological principles of accounting for leasing transactions. For analytical research, the methods of tabular presentation and comparison of information were used. The basic accounting aspects of leasing (rental) operations are disclosed. Practical recommendations for improving the method of accounting for leasing transactions are suggested in the lessor and lessee. The application of analytical accounts to reflect leasing (rental) and the information which meets the needs of managerial staff for is substantiated.
Description
Keywords
лізинг, оренда, лізингодавець, орендодавець, лізингоодержувач, орендар, фінансовий, оперативний, витрати, доходи, лізингові (орендні) платежі, бухгалтерський облік, стаття, leasing, lease, lessor, landlord, lessee, tenant, financial, operational, costs, revenues, lease (rent) payments accounting
Citation
Кафка С. М. Облік лізингових (орендних) операцій / Кафка С. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 60-68.