Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Новік, Аліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проведено детальний аналіз теоретичного підґрунтя вивчення трудової міграції, досліджено передумови міжрегіональної міграції в Україні, визначено ефекти виштовхування та притягування в різних регіонах та проаналізовано їхній вплив на щорічний рівень міграції. На підставі цих спостережень визначено основні петлі зворотного зв’язку, їхню взаємодію, що дало змогу побудувати імітаційну модель утворення внутрішніх міграційних потоків. На основі побудованої моделі проведено сценарний аналіз, у результаті якого з’ясовано, що рівень внутрішньої міграції є особливо чутливим до змін вартості житла в інших регіонах, а також до збільшення розриву заробітної плати в регіонах призначення. У результаті дослідження виявлено основні перепони та можливості для вдосконалення регулювання міжрегіональної міграції всередині країни.
The article provides a detailed analysis of the theoretical basis for the study of labor migration, investigates the preconditions for interregional migration in Ukraine, identifies the effects of expulsion and attraction in different regions, and analyzes their impact on the annual level of migration. On the basis of these observations, the main feedback loops and their interaction were determined, which made it possible to construct a simulation model for the formation of internal migration flows. Based on the constructed model, a scenario analysis was conducted, which found that the level of internal migration is particularly sensitive to changes in the cost of housing in other regions, as well as to the increase of the wage gap in destination regions. The study revealed the main obstacles and opportunities for improving the regulation of interregional migration within the country.
Description
Keywords
внутрішня міграція, системна динаміка, безробіття, математичне моделювання, регіональний ринок праці, стаття, internal migration, system dynamics, unemployment, mathematical modeling, regional labor market
Citation
Новік А. Ю. Моделювання процесів внутрішньої міграції за допомогою методу системної динаміки / Новік А. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 103-109.