I Молодіжна наукова конференція "Суспільство, довкілля та зміна клімату" (2017)

Permanent URI for this collection

I Молодіжна наукова конференція "Суспільство, довкілля та зміна клімату"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 41
 • Item
  Кореляційний аналіз залежності показника чистої первинної продуктивності екосистем степової зони України від біокліматичних параметрів
  (Логос, 2017) Бєляков, Сергій; Старенька, А.; Вишенська, Ірина
  Мета роботи полягала в проведенні аналізу та виявленні кліматичних параметрів, що впливають на розвиток степової екосистеми України, та оцінюванні ступеню їхнього впливу на біопродукційні процеси. Вихідними даними для аналізу служили знімки дистанційного зондування земної поверхні (в даному випадку - степової зони України), трансформовані в шари ГІС, які містять геопросторову інформацію стосовно продукційних процесів в екосистемах, біокліматичні показники, параметри ґрунтового покриву, інтенсивність сонячної інсоляції та ін.
 • Item
  Оцінка якості води Канівського водосховища за фітопланктоном
  (Логос, 2017) Луценко, Д.; Щербак, Володимир
  Фітопланктон є досить зручним об’єктом для вивчення динаміки показників у водному середовищі. Як відомо, видовий, кількісний та якісний склад фітопланктону безпосередньо залежить від умов середовища, його хімічного складу, фізичних показників, тощо. Тому його дослідження є особливо важливим та актуальним для моніторингу стану екосистем. У ході виконання роботи були відібрані, законсервовані та згущені проби води з окремих ділянок Канівського водосховища. їх опрацювання виконувалось камеральним методом з огляду на видову ідентифікацію фітопланктону та відповідні розрахунки (зокрема, біомаси, сапробності, частки домінуючого комплексу тощо). За результатами таких досліджень була проведена загальна оцінка якості води. Для цього використовувались певні шкали, зокрема, такі як шкала С.М.Вислоуха (для оцінки поширення видів), шкала класів якості води відповідно до показників сапробності та ін.
 • Item
  Оцінка зміни лісової структури з використанням технології дистанційного зондування землі
  (Логос, 2017) Трофімова, Марта
  Мета цієї роботи полягала в аналізі даних дистанційного зондування поверхні обраної території України з огляду на визначення зміни її лісового покриву. Просторовий аналіз супутникових знімків Landsat 7 ЕТМ+ та Landsat 8 за 2000 та 2015 роки був здійснений для обраної ділянки лісу в Рівненськй області. В роботі використано геоінформаційну систему АгсМар 10.3.1. На основі аналізу супутникових знімків були розраховані значення нормалізованого диференційного індексу (NDVI) на дослідній ділянці відповідно , та створено карту, що відображає зміну площі лісів за період 2000-2015 рр.
 • Item
  Оцінка ризиків лісових біотопів Міжрічинського РЛП
  (Логос, 2017) Макарчук, Сергій
  Важливим моментом для ефективного управління об’єктами ПЗФ на рівні оселищ (біотопів) є оцінка ризиків для їх існування, що при правильному визначенні пріоритетів може значно підвищити ефективність збереження та відтворення навколишнього природного середовища. Для детально опису загроз існуванню біотопів нами запропонована авторська методика оцінки ризиків за критичними характеристиками. Запропонована методика може бути використана при розробці управлінських заходів, зокрема при розробці менеджмент-плану для РЛП "Міжрічинський" та інших об’єктів ПЗФ.
 • Item
  Механізм біотичної регуляції водних систем р. Кальміус - запорука досягнення екозбалансованого розвитку
  (Логос, 2017) Жукова, Олена; Дорош, І.
  З метою визначення особливостей біотичної саморегуляції ГЕ було здійснено систематизацію та обробку даних екологічного моніторингу усіх гідростворів водної системи р. Кальміус. Це дозволило встановити причино- наслідкові зміни біотичної саморегуляції ГЕ в умовах постійної дії модифікуючих антропогенних факторів (МФ). Показано, що на початкових етапах впливу (зокрема, при скидах організованих зворотних вод) відбувається інтенсивне забруднення ГЕ, при цьому кратність перевищення ГДК стосовно ХСК, азоту амонійного, нафтопродуктів, іонів важких металів коливається в межах 3-10 разів.