132: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт-рослина за полярністю їхніх дитизонатів
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Кавецький, В.; Риженко, Н.; Юрченко, Т.; Кавецький, С.
  Проведені дослідження були спробою запропонувати інтегральний показник властивостей речовин для їхньої екотоксикологічної оцінки в біосфері. На наш погляд, таким показником може бути величина полярності – дипольний момент. Хоча іони не мають дипольного моменту, але впливають на полярність сполук, до яких вони входять. Визначення дипольних моментів цих сполук може бути перспективним для оцінки таких властивостей металів у біосфері, як токсичність, мобільність, біодоступність тощо.
 • Item
  Порівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що впливають на види роду Daphne L. природної флори України
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Расевич, Василь
  Стаття є продовженням циклу праць, присвячених висвітленню еколого-ценотичних особливостей видів роду Daphne L. природної флори України. На основі методу синфітоіндикації проведено порівняльний аналіз провідних кліматичних та едафічних факторів, що діють у межах угруповань за участі видів роду Daphne. Встановлено закономірності розподілу різних видів роду Daphne щодо восьми провідних екологічних факторів. Розділення видів за різними еконішами є свідченням того, що види між собою не конкурують.
 • Item
  Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Козак, Олена; Дідух, Яків
  У статті представлено результати досліджень щодо оцінки ерозійних процесів у басейні р. Латориця за допомогою дендроіндикації. Для цього використано дві пробні ділянки у буковому лісі. Встановлено, що при крутизні схилу 25º змивається 0,24 см ґрунту в рік, а при 40º – 0,32 см. Встановлено залежність між ерозією ґрунту та віком дерев. Розраховано енергетичні втрати екосистем внаслідок ерозії.
 • Item
  Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Халаїм, Олександра; Вишенська, Ірина
  Здійснено оцінку параметрів дихального газообміну степових угруповань протягом доби в період піку вегетації (травень) у порівнянні з даними наступного місяця (червень). Зафіксовано два піки продуктивності екосистеми протягом світлового часу доби. Запропоновано найдоцільніший часовий режим для щомісячних вимірювань чистого екосистемного обміну вуглецю та дихання екосистеми в рамках дослідження впливу змін рівня опадів на вуглецевий цикл трав’яних угруповань південно-східного Криму.
 • Item
  Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Дідух, Яків
  У процесі розвитку екологічної науки поняття "еконіша" зазнало якісних змін. Розглянуто проблеми розмірності еконіш, оцінки їхнього перекриття, спеціалізації, структуризації в екологічному гіперпросторі, динаміки, що є ключовими в сучасній екології. Cформульовано "принцип пружини", що пояснює упаковку еконіш видів у екологічному гіперпросторі біоценозу.