132: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Екотоксична оцінка важких металів (Cd, Cu, Ni, Co, Pb, Zn) у системі ґрунт-рослина за полярністю їхніх дитизонатів
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Кавецький, В.; Риженко, Н.; Юрченко, Т.; Кавецький, С.
  Проведені дослідження були спробою запропонувати інтегральний показник властивостей речовин для їхньої екотоксикологічної оцінки в біосфері. На наш погляд, таким показником може бути величина полярності – дипольний момент. Хоча іони не мають дипольного моменту, але впливають на полярність сполук, до яких вони входять. Визначення дипольних моментів цих сполук може бути перспективним для оцінки таких властивостей металів у біосфері, як токсичність, мобільність, біодоступність тощо.
 • Item
  Порівняльний аналіз амплітуд провідних абіотичних факторів середовища, що впливають на види роду Daphne L. природної флори України
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Расевич, Василь
  Стаття є продовженням циклу праць, присвячених висвітленню еколого-ценотичних особливостей видів роду Daphne L. природної флори України. На основі методу синфітоіндикації проведено порівняльний аналіз провідних кліматичних та едафічних факторів, що діють у межах угруповань за участі видів роду Daphne. Встановлено закономірності розподілу різних видів роду Daphne щодо восьми провідних екологічних факторів. Розділення видів за різними еконішами є свідченням того, що види між собою не конкурують.
 • Item
  Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Козак, Олена; Дідух, Яків
  У статті представлено результати досліджень щодо оцінки ерозійних процесів у басейні р. Латориця за допомогою дендроіндикації. Для цього використано дві пробні ділянки у буковому лісі. Встановлено, що при крутизні схилу 25º змивається 0,24 см ґрунту в рік, а при 40º – 0,32 см. Встановлено залежність між ерозією ґрунту та віком дерев. Розраховано енергетичні втрати екосистем внаслідок ерозії.
 • Item
  Особливості добової динаміки екосистемних потоків вуглецю степових угруповань південно-східного Криму
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Халаїм, Олександра; Вишенська, Ірина
  Здійснено оцінку параметрів дихального газообміну степових угруповань протягом доби в період піку вегетації (травень) у порівнянні з даними наступного місяця (червень). Зафіксовано два піки продуктивності екосистеми протягом світлового часу доби. Запропоновано найдоцільніший часовий режим для щомісячних вимірювань чистого екосистемного обміну вуглецю та дихання екосистеми в рамках дослідження впливу змін рівня опадів на вуглецевий цикл трав’яних угруповань південно-східного Криму.
 • Item
  Сучасні уявлення про еконішу і підходи до її оцінки
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Дідух, Яків
  У процесі розвитку екологічної науки поняття "еконіша" зазнало якісних змін. Розглянуто проблеми розмірності еконіш, оцінки їхнього перекриття, спеціалізації, структуризації в екологічному гіперпросторі, динаміки, що є ключовими в сучасній екології. Cформульовано "принцип пружини", що пояснює упаковку еконіш видів у екологічному гіперпросторі біоценозу.
 • Item
  Біологічні особливості та поширення ізолянтів Escherichia coli, що викликають ентерити у свиней
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Нечипуренко, Олексій; Фуртат, Ірина; Древаль, Д.; Хайрулліна, В.
  Показано поширення на території України ізолятів Escherichia coli, що викликають ентерити у свиней. Досліджено фізіолого-біохімічні особливості виділених ізолятів, встановлено ступінь їхньої патогенності та визначено чутливість до антибіотиків й хіміотерапевтичних препаратів різних класів. Встановлено, що для раціональної антимікробної терапії є недоцільним використання β-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, а також деяких макролідів, аміноглікозидів, флумеквіну і триметоприму.
 • Item
  Застосування інтерферуючих РНК на основі плазмідного вектора для пригнічення експресії гена дельта ізоформи протеїнкінази С і корекції судинних дисфункцій у щурів із генетично детермінованою гіпертензією
  (ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2012) Новохацька, Т.; Тишкін, С.; Досенко, В.; Іванова, І. ; Стрєлков, Є.; Соловйов, А.
  Застосування методу РНК-інтерференції для пригнічення експресії гена PRKCD малими інтерферуючими РНК на основі плазмідного вектора (shПКСδ) у щурів із генетично детермінованою гіпертензією (ГДГ) викликає тривалий і стабільний інтерференційний ефект, що проявляється в істотному зменшенні рівня експресії мРНК δПКС. Введення shПКСδ щурам із ГДГ призводить до збільшення ендотелій-залежного розслаблення ізольованих сегментів аорти у відповідь на ацетилхолін. За допомогою методу фіксації потенціалу показано часткове відновлення функції BKCa каналів у гладеньком’язових клітинах аорти, проте амплітуда вихідного струму не досягала значень, що реєструються у клітинах здорових тварин. Встановлено порівняно тривале, але транзиторне зниження систолічного артеріального тиску у дослідних щурів після РНК-інтерференції упродовж 2 тижнів. Таким чином, блокування гена δПКС призводить до вираженої, але неповної нормалізації вазодилататорного потенціалу судинної стінки при артеріальній гіпертензії, що дає підстави вважати перспективним застосування цього методу для корекції судинних дисфункцій.
 • Item
  Темпи розвитку преімплантаційних ембріонів із комплексними хромосомними аномаліями
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Чапля, О.; Гонтар, Ю.; Будерацька, Н.; Ільїн, І.; Білько, Надія
  Успіх процедури запліднення in vitro ґрунтується на точному виборі для перенесення у порожнину матки ембріонів із найвищим імплантаційним потенціалом. Генетичний скринінг основних хромосомних аномалій дає змогу точно оцінити перспективи подальшого розвитку ембріонів і відбракувати анеуплоїдні зразки ще на етапі культивування. Втім, через інвазивність та технічну складність таке дослідження не може широко використовуватися в клінічній практиці, саме тому актуальним є розроблення безпечних та простих критеріїв оцінки якості ембріонів з урахуванням їхнього генотипу. На основі інтегрованого аналізу морфологічних та генетичних характеристик ембріоні показано, що комплексні анеуплодії негативно позначаються на темпах розвитку преімплантаційних ембріонів, починаючи зі стадії морули. Відтак елімінація ембріонів із хромосомними аномаліями на основі оцінки особливостей будови та темпів поділу є ефективною лише за умови культивування останніх до стадії бластоцисти.
 • Item
  Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Фуртат, Ірина; Ногіна, Т.; Михальський, Леонід
  У статті охарактеризовано білкові профілі поверхневих біополімерів клітин штамів Corynebacterium flavescens УКМ Ас-611Т і Corynebacterium terpenotabidum УКМ Ас-610Т та проведено їхнє порівняння з представниками інших видів непатогенних коринебактерій. На основі нумерич- ного аналізу білкових електрофореграм побудовано таксономічну дендрограму досліджених видів Corynebacterium. Узгодженість проведеного групування коринебактерій за електрофоретичними спектрами поверхневих білків з їхньою видовою належністю свідчить про можливість використання цієї ознаки для ідентифікації непатогенних коринебактерій.
 • Item
  Палінофлори відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережжя лісостепової зони України
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Безусько, Людмила; Карпюк, Т.; Безусько, Алла; Мосякін, Сергій
  Проаналізовано та узагальнено матеріали палінологічних досліджень відкладів аллереду та пізнього дріасу лівобережної частини лісостепової зони України. Встановлено загальний склад палінофлор аллереду (51 таксон) та пізнього дріасу (90 таксонів). На прикладі Betula humilis Shrank проведені палеохорологічні дослідження. Представлено карту сучасного поширення цього виду на території лівобережжя України. Створено першу карту місцезростань Betula humilis на лівобережжі лісостепової зони України протягом останнього кліматичного ритму пізньольодовиків’я.
 • Item
  Мікросателітний аналіз інтрогресивних ліній м'якої пшениці, стійких до борошнистої роси
  (ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012) Штефюк, Тетяна; Антонюк, Максим; Терновська, Тамара
  У статті наведено результати вивчення поліморфізму за алелями мікросателітних локусів серед інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до борошнистої роси, які є похідними геномнозаміщених форм м’якої пшениці – амфідиплоїдів Аврозис, Авродес та Авролата, – і містять у своїх геномах невеликий, але різний обсяг чужинного генетичного матеріалу. Рекурентний генотип Аврора є чутливим до борошнистої роси, тому стійкість ліній має бути пов’язана з інтрогресією генів стійкості до борошнистої роси від геномів егілопсу до геному м’якої пшениці Аврора. Скринування досліджуваних ліній за алельним складом мікросателітних локусів, специфічних до хромосом 3D та 6D, дає можливість виявити інтрогресивні перебудови в геномах рослин.