138: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Measurement-computer system based on airborne hyperspectrometer
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Yatsenko, Vitalii; Nalyvaychuk, M.; Gnidenko, Volodymyr
  This paper focuses on a new methodology and a measurement-computer system for detection of biological and chemical agents including various toxins and viruses. A new methods and algorithms are presented, which are feasible for cooperative execution of complex tasks by multiple autonomous unmanned vehicles (both aerial (UAV) and ground (UGV)) during intricate missions. A nonlinear dynamic system with many attractors in phase space for the classifi cation of spectral data is considered. A signal processing of spectral data for remote detection of chemical and biological agents is presented. A novel concept of a compact integrated spectrometer for environmental monitoring of chemical and biological agents as well as for remote monitoring of vegetation is discussed.
 • Item
  Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Мічута, Ольга
  Побудовано математичну модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації загіпсованого ґрунту з урахуванням впливу сольового розчину і неізотермічних умов. Виведено кінематичну граничну умову на рухомій верхній межі масиву ґрунту з урахуванням розчинення і кристалізації гіпсу та солей. Чисельний розв’язок відповідної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних функцій. Наведено результати чисельних екскрементів.
 • Item
  Реоптимізація задачі про покриття множинами : асимптотичний поріг відношення апроксимації
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Михайлюк, Віктор; Ляшко, Володимир
  При добавленні або звільненні елемента з множини для задачі про покриття множинами існує алгоритм реоптимізації, який є асимптотично оптимальним наближеним алгоритмом, при деякому відношенні апроксимації з урахуванням стандартних умов теорії складності обчислень.
 • Item
  2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій і сітковий інформаційний оператор із використанням інтерлінації функцій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Литвин, Олег; Литвинов, Анатолій; Нечуйвітер, Олеся
  Отримано оцінку похибки наближення 2 D коефіцієнтів Фур'є кубатурною формулою з використанням оператора сплайн-інтерполяції, побудованого на основі оператора інтерлінації на деякому класі диференційованих функцій. Інформацію про неосцилюючий множник підінтегральної функції задано значеннями функції на сітці.
 • Item
  Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Стеля, Олег; Тригуб, Олександр; Ляшко, Володимир
  Розглянуто різницеві схеми для рівняння конвекції-дифузії з домінантною конвекцією. Досліджено схеми, побудовані за методом характеристик (Лагранжево–Ейлеровий підхід). В обчисленні субстанційної (повної) похідної застосовано лінійну, квадратичну та кубічну сплайн-інтерполяції. Проведено чисельне розв’язання модельної тестової задачі для всіх трьох наведених різницевих схем. Результати обчислень подано у зручних для аналізу графіків і таблиць.
 • Item
  Метод побудови розривних сплайнів для наближення розривних функцій однієї змінної
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Литвин, Олег; Першина, Юлія
  Запропоновано методи побудови розривних лінійних сплайнів інтерполяційного та апроксимаційного типу для наближення функції однієї змінної, що має хоча б один розрив першого роду у вузлах розбиття області визначення функції, використовуючи метод найменших квадратів. Визначено оцінки похибки наближення розривних функцій побудованими розривними конструкціями.
 • Item
  Розвиток колаборативних навчальних середовищ
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Бублик, Володимир; Дроздович, Наталія
  У статті проаналізовано проблеми сумісності вимог Болонського процесу з впровадженням електронних методів навчання як до предметів технічного, так і гуманітарного циклів. Висунуто рекомендації до усунення "Болонської дилеми" завдяки створенню спеціалізованих профільних центрів дистанційної освіти.
 • Item
  Особливості прототипування об’єктно-орієнтованих програмних систем
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Дьоміна, Анна
  Предметом дослідження є прототипування програмних систем та їхніх компонентів як складової проектування програмних систем. У статті розглянуто основи створення прототипу, що є частиною розподіленої програмної системи та використовується як уніфікований інструмент для тестування частин цієї системи. Досліджено базові вимоги до нього, сформульовано методичні рекомендації щодо розробки такого прототипу. Теоретична частина досліджень була застосована й перевірена на практиці під час розробки описаного прототипу.
 • Item
  Методи автоматичної генерації онтологій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Глибовець, Микола; Бобко, Олександр
  Скласифіковано методи автоматичної генерації онтологій, та проаналізовано можливості по- єднання різних методів автоматичної генерації онтології для покращення ефективності систем для керування знаннями.
 • Item
  Побудова формалізованого опису графа "онтологія-документ" як моделі інформаційного наповнення тематичного порталу
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Олецький, Олексій; Олецкий, Алексей
  Запропоновано уточнення та формалізацію надалі онтологічно-орієнтованої моделі інформаційного наповнення тематичного порталу, розглянутої в раніших роботах. Модель подано як семантичну мережу, розділену на три компоненти, які описують онтологію предметної області, простір документів інформаційної системи, а також зв’язки між ними.
 • Item
  Високоточна схема паралельних обчислень максимальних контурних SH-напружень на системі некругових отворів у нескінченному пружному середовищі
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Панченко, Борис; Сайко, Ігор
  Запропоновано й досліджено паралельний алгоритм чисельного розв’язання стаціонарних задач теорії пружності на прикладі взаємодії SH-хвиль із системою отворів довільного поперечного перерізу. За допомогою інтегрального подання амплітуди переміщення відбитого хвильового поля крайову задачу зведено до системи інтегральних рівнянь, що розв’язується чисельно. Схема паралельних обчислень дала змогу дослідити ситуацію зі збільшеним числом отворів-відбивачів. Алгоритм досліджено і на MIMD-залежність. Наведено нові результати.
 • Item
  Про компонентне моделювання систем із паралелізмом
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Лук’янова, Олена
  Розглянуто компонентну мережу Петрі і запропоновано відповідну технологію компонентного моделювання та верифікації систем із паралелізмом. При цьому не виникає проблема адекватності побудованої моделі та початкової системи. Отримана модель враховує всі властивості системи і не породжує нових. Перевірку властивостей моделі здійснено методами аналізу властивостей ме- реж Петрі. Запропоновану технологію проілюстровано на прикладі моделювання задачі про п’ятьох філософів.
 • Item
  Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом max-min K2
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Сидоренко, Марина
  Розглянуто новий гібридний алгоритм max-min K2 для навчання байєсівські мережі, який комбінує пошук оптимальної структури за допомогою локального пошуку і оцінки критерію якості та навчання з обмеженнями.
 • Item
  Діагностика упередженості та перепідгонки алгоритмів маршрутизації в опортуністичних мережах
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Гороховський, Семен; Мазур, Роман
  Запропоновано підхід до аналізу роботи протоколів маршрутизації в опортуністичних мережах як алгоритмів, отриманих в результаті машинного навчання. Розглянуто кілька таких протоколів та діагностовано в них упередження або перепідгонку.
 • Item
  Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв’язків між ними
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Марченко, Олександр; Циганок, Денис; Бабіч, Оксана; Глибовець, Андрій
  Інтернет є найбільшим джерелом знань у світі, але сучасні інформаційні технології далекі від ефективного використання цього потенціалу. У статті розглянуто сучасний стан проблеми побудови методів автоматичного та автоматизованого наповнення баз знань шляхом аналітичної обробки простих неструктурованих природномовних текстів.
 • Item
  Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Касьянюк, Веда
  Запропоновано пiдхiд до моделювання нечiтких множин Л. Заде за допомогою теоретико- можливiсних методiв. Введено операцiї над нечiткими множинами в теорiї можливостей, які вiдповiдають традиційним операцiям над нечiткими множинами, дослiджено властивостi цих операцiй.
 • Item
  Секвенційні числення реномінативних логік квазіарних предикатів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шкільняк, Степан
  Побудовано секвенційні числення реномінативних композиційно-номінативних логік часткових однозначних, тотальних неоднозначних та часткових неоднозначних квазіарних предикатів. Для цих числень доведено теореми коректності та повноти.
 • Item
  Протокол доведення знання розв’язку задачі Діффі–Хеллмана з нульовим розголошенням
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кулага, Анатолій
  Розглянуто основні поняття теорії інтерактивних доведень, запропоновано протокол доведення знання розв’язку задачі Діффі–Хеллмана з властивістю нульового розголошення, який використовує математичний апарат білінійних відображень.
 • Item
  On systems of polynomial equations over finite rings
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Skobelev, Volodymyr
  Finding and storing the set of solutions for systems of polynomial equations with parameters over finite associative (not necessarily, commutative) rings is one of basic problems in various applications connected with exploring algebraic models over these rings. In this paper, it developed unifi ed approach for presenting in implicit form the set of solutions for systems of polynomial equations with parameters over any finite associative (not necessarily, commutative) ring with unit. Proposed approach is based on notions of classes of l-associated or r-associated elements of the ring developed in the paper.
 • Item
  Аналіз параметрів генетичного алгоритму розв’язку задачі ортогональної упаковки
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Гулаєва, Наталія
  Досліджено задачу двовимірної ортогональної упаковки прямокутних об’єктів у напівнескінченну смугу фіксованої ширини. Розглянуто способи розв’язку задачі за допомогою генетичних алгоритмів, проаналізовано вплив генетичних операторів на ефективність роботи генетичного алгоритму, запропоновано проблемно-орієнтовані генетичні оператори. Здійснено обчислювальні експерименти на відомих тестових прикладах та дано рекомендації щодо вибору параметрів для різних класів задач.