138: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Measurement-computer system based on airborne hyperspectrometer
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Yatsenko, Vitalii; Nalyvaychuk, M.; Gnidenko, Volodymyr
  Статтю присвячено новій методології та вимірювально-обчислювальній системі для виявлення біологічних і хімічних речовин, у тім числі різні токсини та віруси. Представлено нові методи та алгоритми, які дають змогу вести кооперативний пошук складних об’єктів за допомогою кількох автономних безпілотних літальних апаратів (повітряних (ПБЛА) і наземних (НБЛА)) під час пошукових місій. Розглянуто нелінійні динамічні системи з багатьма атракторами в фазовому просторі для класифікації спектральних даних. Представлено методи цифрової обробки спектральних даних для дистанційного виявлення хімічних і біологічних агентів. Обговорено концепцію малогабаритних спектрометрів для екологічного моніторингу хімічних і біологічних агентів, а також для дистанційного моніторингу стану рослинності.
 • Item
  Математичне моделювання консолідації ґрунтів із врахуванням неізотермічних умов і впливу багатокомпонентних хімічних розчинів в одновимірному випадку
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Мічута, Ольга
  Побудовано математичну модель одновимірної задачі фільтраційної консолідації загіпсованого ґрунту з урахуванням впливу сольового розчину і неізотермічних умов. Виведено кінематичну граничну умову на рухомій верхній межі масиву ґрунту з урахуванням розчинення і кристалізації гіпсу та солей. Чисельний розв’язок відповідної крайової задачі знайдено методом радіальних базисних функцій. Наведено результати чисельних екскрементів.
 • Item
  Реоптимізація задачі про покриття множинами : асимптотичний поріг відношення апроксимації
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Михайлюк, Віктор; Ляшко, Володимир
  При добавленні або звільненні елемента з множини для задачі про покриття множинами існує алгоритм реоптимізації, який є асимптотично оптимальним наближеним алгоритмом, при деякому відношенні апроксимації з урахуванням стандартних умов теорії складності обчислень.
 • Item
  2 D коефіцієнти Фур’є на класі диференційованих функцій і сітковий інформаційний оператор із використанням інтерлінації функцій
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Литвин, Олег; Литвинов, Анатолій; Нечуйвітер, Олеся
  Отримано оцінку похибки наближення 2 D коефіцієнтів Фур'є кубатурною формулою з використанням оператора сплайн-інтерполяції, побудованого на основі оператора інтерлінації на деякому класі диференційованих функцій. Інформацію про неосцилюючий множник підінтегральної функції задано значеннями функції на сітці.
 • Item
  Аналіз застосування інтерполяційних процедур при реалізації методу характеристик
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Стеля, Олег; Тригуб, Олександр; Ляшко, Володимир
  Розглянуто різницеві схеми для рівняння конвекції-дифузії з домінантною конвекцією. Досліджено схеми, побудовані за методом характеристик (Лагранжево–Ейлеровий підхід). В обчисленні субстанційної (повної) похідної застосовано лінійну, квадратичну та кубічну сплайн-інтерполяції. Проведено чисельне розв’язання модельної тестової задачі для всіх трьох наведених різницевих схем. Результати обчислень подано у зручних для аналізу графіків і таблиць.