Том 7, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці
  (2022) Бажал, Юрій
  Розкрито проблему формування інституцій інноваційної екосистеми в контексті зростаючої ролі дослідницьких університетів для забезпечення інноваційних структурних змін в економіці України. Міжнародні порівняння фактичного стану ефективності та потенціалу розвитку інноваційної екосистеми України засвідчили її відчутне відставання майже за всіма індикаторами Європейського інноваційного табло (ЄІТ). Обґрунтовується необхідність формування державної інноваційної політики за критеріями ЄІТ з метою поліпшення в Україні всіх його індикаторів, що комплексно віддзеркалюють стан національної інноваційної екосистеми. Досліджено проблему формування центральної інституції інноваційної екосистеми – підприємницького інноваційного університету як генератора прогресивних структурних змін в економіці. Обґрунтовано актуальність збільшення державної підтримки пріоритетного розвитку науково-дослідних, проєктно-конструкторських та освітніх інституцій, які входять до складу національної та регіональних інноваційних екосистем. Потрібно кардинально збільшити обсяги та змінити структуру державного фінансування інституцій сфери досліджень і розробок та інноваційної ді- яльності, зменшивши частку державного фінансування окремих проєктів та індивідуальних гран- тів, які мають фінансуватись переважно бізнесовими структурами. Показано, що головною практичною проблемою у визначенні місця й ролі дослідницьких університетів та інших наукових та освітніх організацій у структурній інноваційній трансформації економіки України є недостатня увага до формування та забезпечення реалізації практичної функції базових інновацій як головного чинника економічного зростання. Запропоновано в процесі формування державної інноваційної політики України виділяти окремий пріоритетний напрям, пов’язаний зі створенням закладів вищої освіти (університетів) нової генерації як інноваційних підприємницьких університетів, і розвивати університети та наукові центри, які засвідчують наявність кумулятивного людського капіталу, незважаючи на їхній тимчасовий кризовий стан.
 • Item
  Financial stability and independence of municipalities in Ukraine
  (2022) Bui, Tetiana; Zenchenko, Anastasiia
  The article assesses the local budgets independence using statistiсal methods and includes system dynamics research with a simplified explanatory model of aggregated municipal deposits. Using the method of analytical equalization, the share of local budgets’ own funds was calculated, as they are a source of financial stability and independence. A system dynamics hypothesis and model revealed important feedback mechanisms that play a role in financial autonomy and general financial well-being of municipalities – a higher deficit drives a higher debt that drives a higher deficit back; lower local tax revenues will bring higher transfers in the upcoming year; negative population growth decreases consumption, labor force, and other indicators, etc. The general reason for low financial autonomy lies in high dependency on transfers and income-based taxes, while taxes that are classified as local lay on businesses, which need more support. Some aspects revealed the need for deeper research and addition to the model – municipal borrowing and property markets. The model has been validated and built confidence through various tests, but yet it has serious assumptions, limitations, and aspects outside of the model boundary. Nevertheless the model has a potential for expansion and solving mode issues regarding this system or to be recalibrated for specific reasons and areas. The research can be used by the municipalities in Ukraine and needs to be updated with new data and expanded.
 • Item
  Does culture influence online customer engagement of university stakeholders: pandemic perspective
  (2022) Voropai, Olga; Pichyk, Kateryna; Chala, Nina
  The COVID-19 pandemic has significantly increased the role of social media in the communication policy of educational institutions. Ensuring the effective use of social networks to communicate with target audiences requires universities to understand, among other things, the importance of cultural context for the audience’s engagement. We analyzed the engagement rates (ER) in Facebook and Instagram for the most influential universities in the Eastern Partnership (EaP) countries to determine the influence of the country’s cultural characteristics. The study examines two hypotheses. H1: Stakeholders in collectivist cultures with a high level of power distance are more likely to increase online engagement when limited in offline communication. H2: High uncertainty avoidance countries with long-term orientation will demonstrate broader social media engagement. The results showed that the dynamics of stakeholder activity in the social networks Facebook and Instagram for the most influential universities in the Eastern Partnership countries do not depend on the country’s cultural profile. Thus, we can conclude that universities can expand their presence in the digital communication space while addressing representatives of their target audiences from different countries without differentiating their communication messages. The study results also indicate the prospects for expanding remote students’ mobility programs as they will not require different approaches to effective digital communication.
 • Item
  Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього
  (2022) Галицька, Елеонора; Донкоглова, Наталія
  У статті розкрито сутність понять "імідж" та "імідж викладача закладу вищої освіти", проаналізовано наукові праці, присвячені цій проблематиці, висвітлено результати проведеного анкетного обстеження й інтерв’ювання, що дало змогу визначитись щодо бачення респондентами тих якостей та рис, які повинні бути притаманні викладачам закладів вищої освіти. Проаналізовано, наскільки важливо для студентів, щоб викладач мав науковий ступінь і вчене звання; власні наукові статті, посібники та підручники; був практиком. З’ясовано, чи звертають студенти увагу на те, як викладач спілкується з іншими викладачами та студентами, як відповідає на запитання студентів; чи важливо для них, що є контакт з викладачем у соціальних мережах, а в освітньому процесі використовуються новітні технології; чи звертають увагу студенти на те, як викладач реагує на протилежну думку, які його манери в процесі взаємодії в середовищі колег і студентів; який зовнішній вигляд викладача більше імпонує студентам тощо. Визначено важливість (на основі рангової шкали) характеристик іміджу, зазначених особисто (відповіді на відкриті питання) як респондентами-юнаками, так і респондентками-дівчатами. Було зазначено такі основні характеристики іміджу викладача закладу вищої освіти: впевнений у собі професіонал; має любов і хист до викладацької роботи; здатний донести інформацію, зацікавити, захопити увагу студентів; вміє чітко роз’яснювати завдання та критерії їх оцінювання; об’єктивний та неупереджений; пунктуальний, відповідальний у виконанні взятих зобов’язань і дотриманні даного слова; доброзичливий та відкритий у спілкуванні; комунікабельний, з почуттям гумору; здатний оцінити психологічні особливості студентів; має відповідний зовнішній вигляд. Для оцінювання тісноти зв’язку між зазначеними ознаками розраховано коефіцієнт кореляції рангів Спірмена та перевірено його значення на істотність зв’язку.
 • Item
  Sovereign debt in a post-war period: endogenous opportunities and exogenous challenges for Ukraine
  (2022) Hryhoriev, Hennadii
  The purpose of this study is to present possible scenarios for assessing the levels of Ukraine’s sovereign debt burden in the context of the cumulative effect of Ukraine’s pre-war and post-war debt accumulation to avoid sovereign debt overload or even sovereign default and achieve debt relief. The methodology of the article is based on the theory of international finance using the scientific method of system dynamics as an applied method of analysis. The main purpose of the article was to find the way out of the concession debt trap, but the Russian military aggression against Ukraine in February 2022 significantly changed the purpose of the analysis. As a result, as far as possible, an element of military economics was added to the article. The dynamic interpretation of the research problem is formulated as: "What are the possible dynamics of falling into a sovereign debt trap and, ultimately, into political dependence through external infrastructure financing before and after the war, and how can such a trap be avoided?" It is necessary to recognize such a trap in advance, because, fortunately, Ukraine has not yet fully got there. The results of the study are important in the application of the national debt policy model.