Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бажал, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розкрито проблему формування інституцій інноваційної екосистеми в контексті зростаючої ролі дослідницьких університетів для забезпечення інноваційних структурних змін в економіці України. Міжнародні порівняння фактичного стану ефективності та потенціалу розвитку інноваційної екосистеми України засвідчили її відчутне відставання майже за всіма індикаторами Європейського інноваційного табло (ЄІТ). Обґрунтовується необхідність формування державної інноваційної політики за критеріями ЄІТ з метою поліпшення в Україні всіх його індикаторів, що комплексно віддзеркалюють стан національної інноваційної екосистеми. Досліджено проблему формування центральної інституції інноваційної екосистеми – підприємницького інноваційного університету як генератора прогресивних структурних змін в економіці. Обґрунтовано актуальність збільшення державної підтримки пріоритетного розвитку науково-дослідних, проєктно-конструкторських та освітніх інституцій, які входять до складу національної та регіональних інноваційних екосистем. Потрібно кардинально збільшити обсяги та змінити структуру державного фінансування інституцій сфери досліджень і розробок та інноваційної ді- яльності, зменшивши частку державного фінансування окремих проєктів та індивідуальних гран- тів, які мають фінансуватись переважно бізнесовими структурами. Показано, що головною практичною проблемою у визначенні місця й ролі дослідницьких університетів та інших наукових та освітніх організацій у структурній інноваційній трансформації економіки України є недостатня увага до формування та забезпечення реалізації практичної функції базових інновацій як головного чинника економічного зростання. Запропоновано в процесі формування державної інноваційної політики України виділяти окремий пріоритетний напрям, пов’язаний зі створенням закладів вищої освіти (університетів) нової генерації як інноваційних підприємницьких університетів, і розвивати університети та наукові центри, які засвідчують наявність кумулятивного людського капіталу, незважаючи на їхній тимчасовий кризовий стан.
The article reveals issues of building the innovative ecosystem institutions problem in context of the growing role of research Universities in ensuring innovative structural changes in the economy of Ukraine. International comparisons of the actual state of effectiveness and development potential of Ukraine’s innovation ecosystem have shown that it lags behind almost all indicators of the European Innovation Scoreboard. It is a confirmed necessity to form in Ukraine a state innovation policy based on criteria of the European Innovation Scoreboard with the goal of improving all its indicators, which comprehensively reflect the state of the national innovation ecosystem. It has been focused on the formation of the central link of the innovation ecosystem – the entrepreneurial innovation University as a progressive structural change’s generator in the economy. The justified urgency of increasing the state support for the priority development of research, design and development, and educational institutions that are part of national and regional innovation ecosystems. It is necessary to radically increase the volume and change structure of the state funding of institutions in the field of research and development, as well as innovation activity, reducing the share of the state funding of individual projects and individual grants, which should be financed mainly by business structures. It is shown that the main practical problem in determining the place and role of research Universities and other scientific and educational institutions in the structural innovation transformation of the economy of Ukraine is insufficient attention to formation and implementation of the practical function of basic innovations as the main factor of economic growth. It is suggested under formation of the Ukrainian state innovation policy, a separate priority area related to the creation of higher education institutions (Universities) of new generation as innovative entrepreneurial Universities should be identified, while it is important to develop Universities and scientific centres that demonstrate the presence of cumulative human capital, despite their temporary state of crisis.
Description
Keywords
інноваційна політика, інноваційна екосистема, дослідницькі університети, базові інновації, структурна політика, стаття, innovation policy, innovation ecosystem, research Universities, basic innovation, structural policy
Citation
Бажал Ю. М. Інноваційна екосистема як чинник забезпечення прогресивних структурних змін в економіці / Бажал Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 3-9. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.3-9