Споживчі витрати та проблеми заощаджень економічних суб'єктів в умовах економічних шоків: поведінкові аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Синиця, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою статті є з’ясування основних причин низького рівня заощаджень, інвестицій і надмірного споживчого кредитування та можливостей для поліпшення фінансового благополуччя на мікрорівні і формування джерел для майбутнього розвитку. У статті розкрито основні проблеми заощаджень і споживання громадян, які були до кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, і лише посилилися під час неї. Проаналізовано деякі макроекономічні показники, що відображають стан заощаджень громадян, та залежність від доходів. Незважаючи на стабільне зростання доходів населення, норма заощаджень залишається на низькому рівні. Натомість попит на кредитні кошти випереджає таке зростання. Таким чином було доведено тезу про від’ємний зв’язок між зростанням заробітної плати та нормою заощаджень, висунуту деякими вченими раніше. Окрім економічних факторів, що впливають на рівень споживання та заощаджень, також проаналізовано психологічні причини низької схильності громадян до заощаджень. Серед таких причин – ефект дефіцитного мислення, дефолт-фект, підтверджувальне упередження та упередженість щодо неприйняття втрат. Також на основі фактів проаналізовано, наскільки сильно вплинули психологічні упередження українців на фінансову поведінку. Зокрема, розглянуто хибність упереджень щодо недоцільності інвестування в депозити українських банків, а також уявлення про те, що українська банківська система зазнала катастрофічних перетворень у перші роки після банківської реформи. За результатами розгляду економічних і психологічних аспектів ситуації із заощадженнями надано висновки та пропозиції. Головним завданням щодо поліпшення ефективності управління власними витратами на сьогодні є розуміння причин нераціональної поведінки людей у нових обставинах з погляду поведінкової економіки та застосування теорії "підштовхування" для формування позитивних соціально-економічних змін.
The purpose of the article is to reveal the main reasons for the low level of savings, investments and excessive consumer lending and opportunities for improving financial well-being at the micro level and forming sources for future development. The article reveals the main problems of citizens’ savings and consumption that occurred before the crisis caused by the coronavirus pandemic. And which only intensified during it. Some macroeconomic indicators reflecting the state of citizens’ savings and dependence on income were analyzed. Despite the stable growth of the population’s income, the savings rate remains at a low level. On the other hand, the demand for loan funds is ahead of such growth. In this way, the thesis about the negative relationship between wage growth and the rate of savings, put forward by some scientists earlier, was proved. Regardless of the presence of economic factors affecting the level of consumption and savings, the psychological reasons for the low tendency of citizens to save were also analyzed. Among these reasons are the deficit thinking effect, the default effect, confirmation bias, and loss aversion bias. It was also analyzed based on the facts, how much the psychological prejudices of Ukrainians influenced financial behavior. In particular, the fallacy of prejudices regarding the impracticality of investing in deposits of Ukrainian banks, as well as the idea that the Ukrainian banking system underwent catastrophic transformations in the first years after the banking reform, was considered. The research methods are descriptive, analytical, methods of synthesis and comparison. As a result of the analysis, the article proposes a comprehensive approach to men’s behaviour toward savings during the pandemic according to behavioural economics. Consideration of the economic and psychological aspects of the situation with savings led to the provision of conclusions and proposals. The main task for improving the effectiveness of managing one’s own expenses today is to understand the reasons for irrational behavior of people in new circumstances from the point of view of behavioral economics and the application of the theory of "pushing" for the formation of positive socio-economic changes. It is suggested to use this paper for further and deeper practical research of certain aspects of changing people’s behaviour for better investment solutions and financial wellbeing.
Description
Keywords
поведінкова економіка, упередження, раціональна поведінка, заощадження, споживче кредитування, коронавірус, стаття, behavioural economics, biases, rational behaviour, savings, consumer lending, coronavirus
Citation
Синиця М. А. Споживчі витрати та проблеми заощаджень економічних суб'єктів в умовах економічних шоків: поведінкові аспекти / Синиця М. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 87-93. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.87-93