043: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Виділення та очистка позаклітинної фруктозобісфосфатази acholeplasma laidlawil var. Granulum 118 - збудника блідо-зеленої карликовості зернових
  (2005) Токовенко, І.
  Для отримання фруктозобісфосфатази (ФБФази) з культуральноїрідини Acholeplasma laidlawii var. granulum 118 запропоновано декілька етапів очистки: 1 - осадження білків з культуральної рідини A. laidlawii var. granulum 118 1,6 Μ сульфатом амонію (СА) (40 % насичення); 2 — фракціонування культуральної рідини фітопатогенної ахолеплазми, переосадженої 40 % СА на гідрофобній колонці з Тойоперлом HW-60; 3 — осадження білків активних фракцій 2, 8 Μ (NHJfi04 (70 % насичення); 4 - десальтування на молекулярному ситі Сефадекс G-10 і останній етап — очистка ферментативного препарату на КМ-сефарозі (субстрат-специфічна хроматографія). Отримано препарат ФБФази з високим ступенем чистоти (176,4), що дасть змогу продовжити дослідження його властивостей.
 • Item
  Функціональна особливість еритроцитів за умов променевого ураження
  (2005) Запорожець, Т.; Насонова, Т.; Савченко, Л.
  Дослідження присвячено вивченню впливу іонізованого випромінювання в різних дозах і часових інтервалах на електрокінетичні властивості та гемолітичну резистентність еритроцитів, інтен­сивність перекисного окислення ліпідів, антиоксидантну забезпеченість, коагуляційні властивості цих клітин. Показано, що при гострому й фракційному іонізованому опромінюванні тварин виявляються структурні й функціональні зміни зрілих еритроцитів. Відмічено зниження інтенсивності перекис­ ного окислення ліпідів, різноспрямовані зміни прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей еритроцитів. Ступінь і терміни реакції еритрону варіюють залежно від поглиненої дози і часу дослідження.
 • Item
  Дослідження вмісту важких металів у біотичній складовій бентосних екосистем акваторії Карадазького заповідника
  (2005) Заклецький, О.; Кадошніков, В.
  У статті висвітлено питання моніторингу важких металів у біотичній складовій бенталі ак­ваторії Карадазького природного заповідника, а також: ретроспектива вивчення цього питання. Представлено сучасні результати, отримані автором у рамках комплексного дослідження морських екосистем заповідника.
 • Item
  Вплив агроекологічних факторів на тривалість міжфазних періодів вегетації арахісу в умовах південного степу України
  (2005) Голоднюк, Н.
  Проведений аналіз температурних умов вирощування арахісу у зоні південного степу України (Миколаївська область), дає можливість дійти висновку, що в цілому посіви арахісу в умовах південного степу України мають достатню теплозабезпеченість.
 • Item
  Підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності виробництва силікатної цегли
  (2005) Радченко, М.; Сирота, О.; Макарова, О.
  Статтю присвячено еколого-економічним проблемам будівельної галузі, зокрема виробництву силікатної цегли. Обґрунтовано шляхи підвищення екологічної безпеки та економічної ефектив­ ності виробництва силікатної цегли, зокрема стадії її автоклавної обробки. За відповідною мето­дикою визначення економічної ефективності заходу з енергозбереження зроблено розрахунки заходу (повторне споживання відпрацьованої пари) та проаналізовано результати.