043: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Еколого-етичні засади : їх становлення і сучасний розвиток
  (2005) Дупленко, Юрій
  Статтю присвячено процесу становлення і подальшого розвитку еколого-етичних засад та їх значення для сучасного природознавства. Розглянуто роль зазначених підходів у підтриманні громадського здоров 'я і довголіття людини.
 • Item
  Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море)
  (2005) Костенко, Н.; Дикий, Є.; Заклецький, О.; Марченко, В.
  Простежено зміну якісного та кількісного складу водоростей-макрофітів на твердому субстраті скелі Золоті ворота (Крим, Карадаг) на глибинах від 0 до 15 м за період 1981-2002 рр. Встановлено хід відновної післяштормової сукцесії протягом 10 років. Показано закономірну зміну домінантів у фітоценозах, пов'язану зі зростанням трофності середовища.
 • Item
  Виділення та очистка позаклітинної фруктозобісфосфатази acholeplasma laidlawil var. Granulum 118 - збудника блідо-зеленої карликовості зернових
  (2005) Токовенко, І.
  Для отримання фруктозобісфосфатази (ФБФази) з культуральноїрідини Acholeplasma laidlawii var. granulum 118 запропоновано декілька етапів очистки: 1 - осадження білків з культуральної рідини A. laidlawii var. granulum 118 1,6 Μ сульфатом амонію (СА) (40 % насичення); 2 — фракціонування культуральної рідини фітопатогенної ахолеплазми, переосадженої 40 % СА на гідрофобній колонці з Тойоперлом HW-60; 3 — осадження білків активних фракцій 2, 8 Μ (NHJfi04 (70 % насичення); 4 - десальтування на молекулярному ситі Сефадекс G-10 і останній етап — очистка ферментативного препарату на КМ-сефарозі (субстрат-специфічна хроматографія). Отримано препарат ФБФази з високим ступенем чистоти (176,4), що дасть змогу продовжити дослідження його властивостей.
 • Item
  Функціональна особливість еритроцитів за умов променевого ураження
  (2005) Запорожець, Т.; Насонова, Т.; Савченко, Л.
  Дослідження присвячено вивченню впливу іонізованого випромінювання в різних дозах і часових інтервалах на електрокінетичні властивості та гемолітичну резистентність еритроцитів, інтен­сивність перекисного окислення ліпідів, антиоксидантну забезпеченість, коагуляційні властивості цих клітин. Показано, що при гострому й фракційному іонізованому опромінюванні тварин виявляються структурні й функціональні зміни зрілих еритроцитів. Відмічено зниження інтенсивності перекис­ ного окислення ліпідів, різноспрямовані зміни прокоагулянтних та фібринолітичних властивостей еритроцитів. Ступінь і терміни реакції еритрону варіюють залежно від поглиненої дози і часу дослідження.
 • Item
  Дослідження вмісту важких металів у біотичній складовій бентосних екосистем акваторії Карадазького заповідника
  (2005) Заклецький, О.; Кадошніков, В.
  У статті висвітлено питання моніторингу важких металів у біотичній складовій бенталі ак­ваторії Карадазького природного заповідника, а також: ретроспектива вивчення цього питання. Представлено сучасні результати, отримані автором у рамках комплексного дослідження морських екосистем заповідника.
 • Item
  Вплив агроекологічних факторів на тривалість міжфазних періодів вегетації арахісу в умовах південного степу України
  (2005) Голоднюк, Н.
  Проведений аналіз температурних умов вирощування арахісу у зоні південного степу України (Миколаївська область), дає можливість дійти висновку, що в цілому посіви арахісу в умовах південного степу України мають достатню теплозабезпеченість.
 • Item
  Підвищення екологічної безпеки та енергетичної ефективності виробництва силікатної цегли
  (2005) Радченко, М.; Сирота, О.; Макарова, О.
  Статтю присвячено еколого-економічним проблемам будівельної галузі, зокрема виробництву силікатної цегли. Обґрунтовано шляхи підвищення екологічної безпеки та економічної ефектив­ ності виробництва силікатної цегли, зокрема стадії її автоклавної обробки. За відповідною мето­дикою визначення економічної ефективності заходу з енергозбереження зроблено розрахунки заходу (повторне споживання відпрацьованої пари) та проаналізовано результати.
 • Item
  Екологічні аспекти очищення води діоксидом хлору
  (2005) Соловйова, Ж.; Малюченко, І.
  Запропоновано оптимальну технологію знезарядження води діоксидом хлору, що підвищує санітарно-гігієнічний та технологічний рівень води.
 • Item
  Сучасні методи вимірювання потоків парникових газів у приземному шарі атмосфери
  (2005) Войтенко, Ю.
  У статті з 'ясовано ефективність сучасних методів вимірювання потоків парникових газів у приземному шарі тмосфери на прикладі торф 'яників Фінляндії. На основі проведених польових досліджень та великої кількості зібраних даних доведено прийнятність використання методу закритої камери для вимірювання потоків парникових газів з метою відстеження реакцій рослинних угруповань на глобальні зміни клімату. Підтверджено універсальність цього методу та можливість застосування його для моніторингу парникових газів різних трав'янистих екосистем. Рекомендовано використання «точкового» камерного методу в Україні з метою прогнозування наслідків процесівглобальної зміни клімату планети.
 • Item
  Передумови впровадження еко-трудової податкової реформи в Україні та досвід Європи
  (2005) Маслюківська, Олена
  Сучасна українська система оподаткування створює дисбаланс: вона робить працю дорогою, а енергетичні та природні ресурси — досить дешевими. У результаті ресурсінтенсивні та забруднюючі галузі становлять левову частку ВВП та структури експорту країни. Еко-трудова податкова реформа, яка полягає у зміщенні податкового тягаря від праці та доходів до ресурсопотоку є одним з ефективних способів реструктуризації економіки. Таку реформу вже успішно впроваджено у восьми країнах Європи. В Україні існують необхідні передумови для проведення еко-трудової по­даткової реформи. Моделювання її можливих наслідків для економіки, різних секторів та категорій населення є актуальним та своєчасним завданям.
 • Item
  Діагностика вірусів плодових культур в умовах України
  (2005) Господарик, А.; Удовиченко, К.; Поліщук, В. П.
  Методом ІФА ідентифіковано віруси ВХПЛЯ, ВЯДЯ, ВБДЯ, ВШС, ВХКП та ВНКП, досліджено їх поширення β різних типах насаджень, ступінь ураження різних сортів та підщеп плодових культур. Для ВХПЛЯ підібрано пару праймерів для діагностування за допомогою ПЛР.
 • Item
  Діагностичні можливості лектинів лікарських рослин при обстеженні осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
  (2005) Карпова, І.; Корецька, Н.
  Лектини відомі як біологічно активні білки, котрі здатні специфічно розпізнавати рецептори, розташовані на клітинній мембрані представників усіх типів живих організмів. З метою дослід­ження віддалених ефектів радіації було застосовано лектинотест з комп 'ютерною обробкою результатів, який базувався на реакції гемаглютинації з набором лектинів, виділених з 24 видів лікарських рослин. Зразки крові брали від осіб чоловічої статі, які зазнали впливу радіації протягом1986р. і були віднесені до різних груп спостереження у період 1990—1996 pp. залежно від характеру та дози опромінення. Контрольна група складалася з неопромінених донорів. Встановлено статистично вірогідні відмінності в інтенсивності реакції лектинів з еритроцитами для всіх груп спо­стереження. Знайдено взаємозв'язок між показниками інтенсивності реакції рецептор — лектин з деякими параметрами ендокринного статусу пацієнтів.
 • Item
  Здатність штамів rodococcus erythropolis до утилізації мінеральних моторних олив та їх стійкість до деяких стресових факторів
  (2005) Хоменко, Л.; Ногіна, Т.; Підгорський, В.
  Біотестування антимікробної дії мінеральних моторних олив (ММО) на штами R. erythropolis показало, що всі вони зберігали життєздатність при використанні базової основи ММО, проте були чутливими до різних марок ММО, які містять такі токсичні для мікроорганізмів сполуки, як дітіофосфати та феноляти металів. Встановлено мінімальні пригнічуючі концентрації ММО і фенолу для досліджених штамів R. erythropolis та показано їх здатність до утилізації олив. Досліджено стійкість штамів R. erythropolis до різних значень рН і температури та високої осмолярності середовища.
 • Item
  Деякі імунобіологічні характеристики препаратів клітин corynebacterium glutamicum
  (2005) Фуртат, Ірина; Тимошок, Н.; Ногіна, Т.; Співак, М.; Михальський, Леонід
  У статті наведено результати дослідження деяких імунобіологічних характеристик препа­ратів, отриманих з інтактних клітин штаму Corynebacterium glutamicum УКМАс-675. Дослідження хімічного складу препаратів клітин (ДСН-клітин), отриманих після обробки інтактних клітин додецилсульфатом натрію, дало змогу встановити, що вони містили міколові кислоти та сполуки, які входять до складу пептид оглікану (мезо-діамінопімелінова кислота, глютамінова кислота та станін у співвідношенні 1:1: 2) і арабіногалактану (арабіноза та галактоза). ДСН-клітини і пептидоглікан штаму С. glutamicum УКМ Ас-675 зберігали здатність взаємодіяти в ІФА з антиви­ довою імунною сироваткою, специфічною до інтактних клітин. Встановлено, що пептидоглікан штаму С. glutamicum УКМ Ас-675 виявляє інтерфероногенну активність та здатність індукувати фактор некрозу пухлин у різних культурах клітин і не має токсичності.
 • Item
  Експресія генів, які кодують α-інтерферон, його рецептор, протеїнкіназу R та рибонуклеазу L в інтактній та регенеруючій печінці щурів
  (2005) Перепелюк, М.; Слончак, А.; Сазонова, Л.; Губар, О.; Якунчикова, Олена; Оболенська, М.
  У статті досліджено роль α-інтерферону (ІФНа) та його мішеней у життєдіяльності клітини за відсутності вірусної інфекції. Використано дві моделі - печінку щурів після часткової гепатектомії (ЧГЕ) і лапаратомії, які імітують перехід до поділу високодиференційованої проліферативно неактивної тканини та реакцію гострої фази. За допомогою зворотної транскрипції - полімеразної ланцюгової реакції - визначали відносний вміст РНК, які кодують ІФНа, рецептор до ІФНа (ІФНР), РНКазу L та протеїнкіназу R (PKR) в складі нефракціонованої РНК печінки через 0,5, 1, 3, б, 12 год після операцій. Усі досліджувані РНК визначаються в інтактній печінці і за представленістю розташовуються в ряду мРНК ІФНР > мРНК PKR > мРНК РНКази L > мРНК ІФНа. Рівень експресії мРНК ІФНа в регенеруючій печінці має двохфазний характер зі зниженням на 50 % через 1 год після ЧГЕ і підвищенням на 25 % через З год після ЧГЕ порівняно з рівнем в інтактній печінці. У печінці після лапаратомії мРНК ІФНа не виявляється. Рівні інших мРНК тимчасово і незначно знюісуються через 0,5 год і істотно знижуються починаючи з 6-ї год після ЧГЕ. Висловлено припущення, що ІФНа виступає як негативний регулятор реакції гострої фази та процесів, пов 'язаних з G1/S переходом гепатоцитів, і як позитивний регулятор деяких невизначених процесів у пререплікативному періоді регенераційного процесу.
 • Item
  Нові підходи у розробці визначника пилку лободових для цілей пилкового аналізу (таксони флори України)
  (2005) Цимбалюк, З.; Мосякін, Сергій; Безусько, Людмила
  Наведено результати паліноморфологічного вивчення 80 видів родини Chenopodiaceae фло­ри України (світлова та сканувальна електронна мікроскопія). Запропоновано основні принципи побудови нового визначника пилкових зерен Chenopodiaceae для цілей спорово-пилкового аналізу. Узагальнено дані про таксономічний склад Chenopodiaceae у викопних флорах пізнього плейстоцену та голоцену України.
 • Item
  Філогеографія та основні закономірності розселення рослин Європи у пізньому плейстоцені - голоцені
  (2005) Мосякін, Сергій; Безусько, Людмила; Мосякін, Андрій
  Філогеографія — популярний сучасний напрям досліджень, який поєднує методи та підходи молекулярної філогенетики, популяційної екології, палеобіології, систематики та інших біологічних та геолого-географічних наук. У статті проаналізовано та узагальнено матеріали з філогеографії деяких, переважно деревних, судинних рослин Європи. Розглянуто проблеми та перспективи вико­ристання сучасних даних філогеографії для палеоботанічних та палеогеографічних реконструкцій квартеру. Висвітлено роль філогеографії при вирішенні актуальних питань історичної фітогеографії, зокрема проблеми реліктів та рефугіумів. Різноманітна флора судинних рослин України має у своєму складі численні реліктові, ендемічні та інші важливі таксони (сконцентровані переважно у Карпатах, Криму, на Волино-Поділлі та інших територіях), які є перспективними для застосування методів філогеографії. Філогеографічний підхід створює надійну основу для реконструкції історії формування європейської біоти в комплексі з традиційними палеоботанічними та екологічними дослідженнями.
 • Item
  Основні закономірності формування рослинного покриву України протягом плейстоцену в працях О. Т. Артюшенко
  (2005) Безусько, Алла
  Наведено дані про розвиток палеопалінологічного напряму палеоботанічних досліджень в Україні у XX cm. Розглянуто питання висвітлення проблеми реконструкції основних змін у складі рослинно­го покриву України протягом плейстоцену в працях О. Т. Артюшенко.
 • Item
  Палеоетноботанічні дослідження в Україні
  (2005) Пашкевич, Г.
  У статті подано відомості про новий напрям науки - палеоетноботаніку, який розвинувся у 50-70-ті роки XX ст. Перші кроки палеоетноботанічних досліджень в Україні були зроблені Д. К. Зеровим, а згодом продовжені його ученицею - автором цієї статті. Результати досліджень дали можливість виявити склад культурних рослин та його зміни протягом декількох тисячоліть — від появи в неоліті на теренах України разом з першими хліборобськими племенами до середньовіччя.