Філогеографія та основні закономірності розселення рослин Європи у пізньому плейстоцені - голоцені

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Мосякін, Сергій
Безусько, Людмила
Мосякін, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Філогеографія — популярний сучасний напрям досліджень, який поєднує методи та підходи молекулярної філогенетики, популяційної екології, палеобіології, систематики та інших біологічних та геолого-географічних наук. У статті проаналізовано та узагальнено матеріали з філогеографії деяких, переважно деревних, судинних рослин Європи. Розглянуто проблеми та перспективи вико­ристання сучасних даних філогеографії для палеоботанічних та палеогеографічних реконструкцій квартеру. Висвітлено роль філогеографії при вирішенні актуальних питань історичної фітогеографії, зокрема проблеми реліктів та рефугіумів. Різноманітна флора судинних рослин України має у своєму складі численні реліктові, ендемічні та інші важливі таксони (сконцентровані переважно у Карпатах, Криму, на Волино-Поділлі та інших територіях), які є перспективними для застосування методів філогеографії. Філогеографічний підхід створює надійну основу для реконструкції історії формування європейської біоти в комплексі з традиційними палеоботанічними та екологічними дослідженнями.
Phylogeography is a booming modern field of research combining the methods and approaches of molecular phylogenetics, biogeography, population ecology, paleobiology, taxonomy, and other biological and Earth sciences. The article provides an analysis and generalization of phylogeographical data on some vascular plants of Europe (mainly trees and shrubs). Problems and prospects of using modern data of phylogeography for paleobotanical and paleogeographical reconstructions of the Quaternary are discussed. The role of phylogeography in solving important issues of historical phytogeography (in particular, the problem of relicts and glacial refugia) is considered. The diverse vascular flora of Ukraine contains many relict, endemic and otherwise interesting taxa (concentrated mainly in the Carpathians, Crimea, the Volhynian and Podolian area, and some other areas), which are promising for applying phylogeographical methods. The phylogeographical approach, in combination with traditional paleobotanical and ecological methods, provides a reliable base for reconstructing the history of formation of the European biota.
Description
Keywords
Філогеографія, деревні рослини Європи, постгляціальні міграції у Європі
Citation
Мосякін Сергій Леонідович. Філогеографія та основні закономірності розселення рослин Європи у пізньому плейстоцені - голоцені / С. Л. Мосякін, Л. Г. Безусько, А. С. Мосякін // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 43 : Біологія та екологія. - С. 13-19.