170: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Отримання епоксиполіуретанових композицій, модифікованих полігідроксибутиратом та доксорубіцином : дослідження їхньої структури та властивостей
  (2015) Лукашевич, C.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Козлова, Г.
  На основі епоксиполіуретанової (ЕПУ) композиції з використанням модифікаторів полігідроксибутирату (ПГБ) і доксорубіцину було отримано нові біологічно активні полімерні матеріали, які можна використати як кісткові імплантати. Вивчено вплив наповнювачів на фізико-механічні властивості отриманих ЕПУ композиційних матеріалів та встановлено оптимальний склад ПГБ 0,1 мас. % та 0,3 мас. %. Методом ІЧ-спектроскопії досліджено вплив наповнювачів на структуру композицій. На прикладі модельної реакції доксорубіцину (Dox) і ПГБ з фенілгліцидиловим ефіром (ФГЕ) показано їх модифікацію на ЕПУ носії.
 • Item
  Механохімічний синтез титана тулітію з використанням органічних прекурсорів
  (2015) Азімов, Ф.; Зажигалов, Валерій; Вечорек-Цюрова, К.
  Уперше застосовано метод механохімічної активації для синтезу титанату літію Li2 TiO3 , використовуючи як вихідні речовини оксид титану (TiO2 ) та джерело літію (карбонат та гідроксид). Отримані зразки досліджувалися методами XRD та FT-IR, які довели існування цільового продукту в системі. Розміри часток отриманого матеріалу перебувають у діапазоні 1,8–5,5 мкм.
 • Item
  Функціоналізація поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками
  (2015) Стасюк, O.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Здійснено ефективну функціоналізацію поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками (нітроген- та оксигенвмісними) двома методами – із використанням поліетиленіміну та карбодііміду. Щільність нанесення ВНТ на пірамідальну структуру кремнію за допомогою поліетиленіміну є більшою, ніж з карбодіімідом. Отримано вольт-амперну характеристику модифікованого ВНТ і вихідного текстурованого кремнію. Показано, що для модифікованого ВНТ кремнію сила струму зростає при менших, ніж для вихідного текстурованого кремнію, значеннях напруги (40 та 60 мВ відповідно), що свідчить про високу емісію електронів із ВНТ. Таким чином, покриття поверхні текстурованих кремнієвих пластин ВНТ покращує їхню ефективність як елементу фотоелектричного перетворювача.
 • Item
  Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі
  (2015) Галярник, Д.; Бортник, Н.; Бакалінська, Ольга; Паляниця, Б.; Кулик, Т.; Картель, Микола
  Досліджено стабільність розчинів пероксиду бензоїлу в ацетоні, чотирьоххлористому вуглеці, бутанолі, оцтовій кислоті, етилацетаті. Визначено каталітичну здатність каталази, вугілля типу СКН, КАУ та їхніх модифікованих форм у реакції розкладання пероксиду бензоїлу в етилацетаті шляхом розрахунку констант Міхаеліса (KМ) за даними кінетики розкладання субстрату. Показано, що вуглецеві матеріали виявляють високу каталітичну здатність у неводному середовищі, що дорівнює або перевищує активність ферменту каталаза. Каталітична активність досліджених матеріалів зменшується в ряді: N-КАУ > CKH > СКНо> каталаза > KAУ > КАУо. Встановлено, що каталітична здатність досліджуваних зразків корелює зі змінами їх хімії поверхні. Введення Нітрогену в структуру АВ збільшує, а окиснення знижує його каталітичну активність.
 • Item
  Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення
  (2015) Руденчик, Т.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Нечаєва, Л.; Кісельова, Т.
  Методом термоотверднення отримано композиційні матеріали на основі олігооксипропіленфумарату, диметакрилового естеру триетиленгліколю та N-вінілпіролідону, які містять у своєму складі імуномодулятор левамізол. Фізико-механічними випробуваннями встановлено підвищення модуля пружності при стисненні при збільшенні вмісту N-вінілпіролідону. Спектрофотометричним методом досліджено динаміку вивільнення левамізолу та вплив різного вмісту N-вінілпіролідону на кількість вивільненої речовини. Встановлено, що композит, наповнений 28,37 % N-вінілпіролідону, характеризується максимальним вивільненням левамізолу, що становить 6,17 % за 14 діб.