170: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Отримання епоксиполіуретанових композицій, модифікованих полігідроксибутиратом та доксорубіцином : дослідження їхньої структури та властивостей
  (2015) Лукашевич, C.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Козлова, Г.
  На основі епоксиполіуретанової (ЕПУ) композиції з використанням модифікаторів полігідроксибутирату (ПГБ) і доксорубіцину було отримано нові біологічно активні полімерні матеріали, які можна використати як кісткові імплантати. Вивчено вплив наповнювачів на фізико-механічні властивості отриманих ЕПУ композиційних матеріалів та встановлено оптимальний склад ПГБ 0,1 мас. % та 0,3 мас. %. Методом ІЧ-спектроскопії досліджено вплив наповнювачів на структуру композицій. На прикладі модельної реакції доксорубіцину (Dox) і ПГБ з фенілгліцидиловим ефіром (ФГЕ) показано їх модифікацію на ЕПУ носії.
 • Item
  Механохімічний синтез титана тулітію з використанням органічних прекурсорів
  (2015) Азімов, Ф.; Зажигалов, Валерій; Вечорек-Цюрова, К.
  Уперше застосовано метод механохімічної активації для синтезу титанату літію Li2 TiO3 , використовуючи як вихідні речовини оксид титану (TiO2 ) та джерело літію (карбонат та гідроксид). Отримані зразки досліджувалися методами XRD та FT-IR, які довели існування цільового продукту в системі. Розміри часток отриманого матеріалу перебувають у діапазоні 1,8–5,5 мкм.
 • Item
  Функціоналізація поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками
  (2015) Стасюк, O.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Здійснено ефективну функціоналізацію поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками (нітроген- та оксигенвмісними) двома методами – із використанням поліетиленіміну та карбодііміду. Щільність нанесення ВНТ на пірамідальну структуру кремнію за допомогою поліетиленіміну є більшою, ніж з карбодіімідом. Отримано вольт-амперну характеристику модифікованого ВНТ і вихідного текстурованого кремнію. Показано, що для модифікованого ВНТ кремнію сила струму зростає при менших, ніж для вихідного текстурованого кремнію, значеннях напруги (40 та 60 мВ відповідно), що свідчить про високу емісію електронів із ВНТ. Таким чином, покриття поверхні текстурованих кремнієвих пластин ВНТ покращує їхню ефективність як елементу фотоелектричного перетворювача.
 • Item
  Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі
  (2015) Галярник, Д.; Бортник, Н.; Бакалінська, Ольга; Паляниця, Б.; Кулик, Т.; Картель, Микола
  Досліджено стабільність розчинів пероксиду бензоїлу в ацетоні, чотирьоххлористому вуглеці, бутанолі, оцтовій кислоті, етилацетаті. Визначено каталітичну здатність каталази, вугілля типу СКН, КАУ та їхніх модифікованих форм у реакції розкладання пероксиду бензоїлу в етилацетаті шляхом розрахунку констант Міхаеліса (KМ) за даними кінетики розкладання субстрату. Показано, що вуглецеві матеріали виявляють високу каталітичну здатність у неводному середовищі, що дорівнює або перевищує активність ферменту каталаза. Каталітична активність досліджених матеріалів зменшується в ряді: N-КАУ > CKH > СКНо> каталаза > KAУ > КАУо. Встановлено, що каталітична здатність досліджуваних зразків корелює зі змінами їх хімії поверхні. Введення Нітрогену в структуру АВ збільшує, а окиснення знижує його каталітичну активність.
 • Item
  Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення
  (2015) Руденчик, Т.; Рожнова, Р.; Галатенко, Н.; Нечаєва, Л.; Кісельова, Т.
  Методом термоотверднення отримано композиційні матеріали на основі олігооксипропіленфумарату, диметакрилового естеру триетиленгліколю та N-вінілпіролідону, які містять у своєму складі імуномодулятор левамізол. Фізико-механічними випробуваннями встановлено підвищення модуля пружності при стисненні при збільшенні вмісту N-вінілпіролідону. Спектрофотометричним методом досліджено динаміку вивільнення левамізолу та вплив різного вмісту N-вінілпіролідону на кількість вивільненої речовини. Встановлено, що композит, наповнений 28,37 % N-вінілпіролідону, характеризується максимальним вивільненням левамізолу, що становить 6,17 % за 14 діб.
 • Item
  Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів
  (2015) Самойленко, Т.; Ярова, Н.; Менжерес, Г.; Бровко, Олександр; Горбатенко, О.
  За допомогою методів інфрачервоної спектроскопії в імпульсному режимі опромінення та лазерної інтерферометрії в безперервному режимі опромінення встановлено кінетичні закономірності процесу фотохімічно ініційованої полімеризації одночасних епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток на основі епоксидів різної природи. Виявлено, що за допомогою лазерної інтерферометрії доцільно оцінювати лише початкову стадію полімеризації. Для епокси-акрилатної композиції на основі циклоаліфатичного епоксиду розраховано початкову швидкість полімеризації, константи початкової та максимальної швидкості полімеризації, а також показано відмінності в реакційній здатності різних типів функційних груп.
 • Item
  Гідрогелеві нанокомпозити для термоініційованого вивільнення фотосенсибілізаторів
  (2015) Самченко, Юрій; Долинський, Г.; Пасмурцева, Н.; Полторацька, Т.; Ульберг, Зоя; Гамалія, М.
  Методами абсорбційної спектроскопії і спектрофлуориметрії вивчено гідрогелеві нанокомпозити на основі N-ізопропілакриламіду, що були насичені розчинами фотосенсибілізаторів фотосенсу або метиленового синього. При нагріванні від 20 до 37 °С і до 60 °С спостерігалася десорбція фотосенсибілізаторів із гідрогелю в розчин Хенкса, опромінення якого червоним світлом у діапазоні "вікна прозорості" біологічних тканин супроводжувалося дозозалежною продукцією синглетного кисню. Зроблено висновок про перспективність застосування запропонованої гідрогелевої композиції як термокерованої платформи для доставки фотосенсибілізаторів при проведенні фотодинамічної терапії.
 • Item
  Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран
  (2015) Момот, Леся; Вретік, Людмила; Ніколаєва, О.; Подвисоцька, Т.; Бурбан, Анатолій
  Синтезовано кополімер стирену з акрилонітрилом (САН) за допомогою процесу оборотної фрагментації передачі ланцюга в присутності кумілдитіобензоату. Визначено кількісне співвідношення стирену та акрилонітрилу в САН та його молекулярну масу. Синтезовано фотоактивний мономер метил-(4-метакрилокси)-бензоат (ММАОБ), що містить арилестерну групу, за рахунок якої може відбуватися фотоперегрупування Фріса. Проведено УФ-ініційовану прищеплену полімеризацію мономера до сформованих на основі САН мембран. Жорстким УФ-опроміненням модифіковано мембрани САН-ММАОБ з метою утворення на їхній поверхні нових функціональних груп завдяки фотоперегрупуванню Фріса, що підтверджено ІЧ спектральним аналізом, та досліджено розділювальні характеристики вихідних та модифікованих мембран.
 • Item
  Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції
  (2015) Паршин, О.; Бурбан, Анатолій; Вакулюк, Поліна
  Розглянуто основні та перспективні методи синтезу високогідрофобних та супергідрофобних полімерів та мембран на їх основі, здійснено узагальнений аналіз та порівняння існуючих на сьогодні мембран для мембранної дистиляції щодо їхніх перспектив та недоліків. Проаналізовано методи формування та модифікування полімерних мембран з метою надання цим мембранам гідрофобних та супергідрофобних властивостей, переваги та недоліки цих методів модифікування.
 • Item
  рН-чутливі мікрокапсули на основі натрійальгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами
  (2015) Антонюк, Наталя; Бурбан, Анатолій; Бородулін, Ю.; Колесник, Ірина
  Натрій альгінат був модифікований L-глутаміновою та L-аспарагіновою кислотами з використанням активуючого агента утворення пептидного зв’язку ЕДАК. Хімічне прищеплення амінокислот до натрій альгінату доведено методами ІЧ-спектроскопії, ТГА та потенціометричним титруванням. Дослідження показали, що рН-чутливість модифікованих полімерів збільшується приблизно в три рази в порівнянні з немодифікованим натрій альгінатом. Мікрокапсули, одержані з гібридних полімерів, було використано для капсулювання модельного білкового лікарського засобу БСА.
 • Item
  Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах
  (2015) Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Іваненко, О.; Перхун, П.
  Розроблено метод іммобілізації магнітних наночастинок на полімерних мембранах з метою зниження їхнього забруднення та концентраційної поляризації. Наночастинки Fe3O4 , стабілізовані лимонною кислотою, закріплювалися на мембрані за допомогою гнучкого спейсора поліетиленіміну, що дозволяє їм рухатися при прикладанні магнітного поля та інтенсифікувати турбулізацію в примембранному шарі. Отримані магнітоактивні мембрани досліджували в процесі ультрафільтрації водних розчинів поліетиленгліколю (ПЕГ). Показано, що ультрафільтрація ПЕГ на магнітоактивних мембранах супроводжується вищими потоками в порівнянні з контрольними мембранами та характеризується вдвічі більшим коефіцієнтом масоперенесення, що для ПЕГ 20 кДа становив 3∙10-5 м/с.