Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Галярник, Д.
Бортник, Н.
Бакалінська, Ольга
Паляниця, Б.
Кулик, Т.
Картель, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено стабільність розчинів пероксиду бензоїлу в ацетоні, чотирьоххлористому вуглеці, бутанолі, оцтовій кислоті, етилацетаті. Визначено каталітичну здатність каталази, вугілля типу СКН, КАУ та їхніх модифікованих форм у реакції розкладання пероксиду бензоїлу в етилацетаті шляхом розрахунку констант Міхаеліса (KМ) за даними кінетики розкладання субстрату. Показано, що вуглецеві матеріали виявляють високу каталітичну здатність у неводному середовищі, що дорівнює або перевищує активність ферменту каталаза. Каталітична активність досліджених матеріалів зменшується в ряді: N-КАУ > CKH > СКНо> каталаза > KAУ > КАУо. Встановлено, що каталітична здатність досліджуваних зразків корелює зі змінами їх хімії поверхні. Введення Нітрогену в структуру АВ збільшує, а окиснення знижує його каталітичну активність.
Description
The stability of benzoyl peroxide solutions in acetone, carbon tetrachloride, butanol, acetic acid and ethyl acetate were investigated. The catalytic activity of catalase, activated carbons of SCN and KAU type and their modified forms in benzoyl peroxide in reaction of ethyl acetate solutions decomposition were determined by calculation of Michaelis constants (KM) according to the kinetics of substrate decomposition. It is shown that the carbon materials exhibit high catalytic activity in a nonaqueous medium, the same or higher activity of enzyme catalase. It was determined that catalytic activity of researched materials decreases in the series: N-КАU > SCN > SCNо > catalase > KAU > КАUо. It is found that the catalytic activity of studied samples correlated with changes in surface chemistry. Introduction of Nitrogen atoms to AC structure increases but oxidization decreases its catalytic activity.
Keywords
активоване вугілля, каталітична активність, константа Міхаеліса, біокаталізатор, пероксид бензоїлу, неводне середовище, етилацетат, стаття, activated carbon, catalytic activity, Michaelis constant, biocatalyst, benzoyl peroxide
Citation
Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі / Галярник Д. М., Бортник Н. В., Бакалінська О. М., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В., Картель М. Т. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 59-64.