Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Момот, Леся
Вретік, Людмила
Ніколаєва, О.
Подвисоцька, Т.
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Синтезовано кополімер стирену з акрилонітрилом (САН) за допомогою процесу оборотної фрагментації передачі ланцюга в присутності кумілдитіобензоату. Визначено кількісне співвідношення стирену та акрилонітрилу в САН та його молекулярну масу. Синтезовано фотоактивний мономер метил-(4-метакрилокси)-бензоат (ММАОБ), що містить арилестерну групу, за рахунок якої може відбуватися фотоперегрупування Фріса. Проведено УФ-ініційовану прищеплену полімеризацію мономера до сформованих на основі САН мембран. Жорстким УФ-опроміненням модифіковано мембрани САН-ММАОБ з метою утворення на їхній поверхні нових функціональних груп завдяки фотоперегрупуванню Фріса, що підтверджено ІЧ спектральним аналізом, та досліджено розділювальні характеристики вихідних та модифікованих мембран.
Description
Copolymer styrene with acrylonitrile (SAN) by the process of circulating fragmentation of chain transmission in presence of kumilditiobenzoat was synthesized. Quantitative correlation of styrene and acrylonitrile in SAN and his molecular mass was determined. It was synthesized photoactive monomer methyl-(4-methacryloxy)-benzoate (MMAOB) that contains the arilester group which Fries photorearrangement can be due to. UV-induced graft polymerization of monomer to membranes formed on basis of SAN was carried out. Membranes SAN-MMAOB was modified by the hard UV- irradiation with the purpose of the formation on their surface of new functional groups due to Fries photorearrangement that was confirmed by IR-spectroscopy, and it was investigated the divided characteristics of the initial and modified membranes.
Keywords
синтетичні мембрани, кополімер стирену з акрилонітрилом, фотоактивний мономер метил-(4-метакрилокси)-бензоат, кополімер стирену та акрилонітрилу з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом, фотохімічна модифікація, перегрупування Фріса, стаття, synthetic membranes, copolymer styrene with acrylonitrile (SAN), photoactive monomer methyl-(4-methacryloxy)-benzoate, copolymer SAN with methyl-(4-methacryloxy)-benzoate photochemical modification, Fries rearrangement
Citation
Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Момот Л. М., Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Подвисоцька Т. С., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 25-33.