137: Філологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Семантико-структурна інтерпретація речень із предикатами стану української мови в межах трикомпонентної функційної парадигми N1 + VF / N1 + ADJ / N3 + ADV
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Шрамко, Руслана
  Статтю присвячено семантичним і структурним особливостям речень із предикатами стану суб’єкта української мови на основі симетрії / асиметрії їхніх конституентів у рамках утворюваної ними трикомпонентної функційної парадигми N1 + Vf / N1 + Adj / N3 + Adv на синтаксичному мовному зрізі.
 • Item
  Структура і семантика дієслівних предикатів афекту
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Тищенко, Оксана
  У статті розглянуто предикат як організувальний центр елементарного речення. Особливу увагу звернено на структуру та семантику дієслівних предикатів афекту.
 • Item
  Синтаксичні фразеологізми з оцінним значенням в українській мові: (на матеріалі моделі Що за N1 Copf)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Ситар, Ганна
  Визначено чинники, що мотивують семантику синтаксичних фразеологізмів, побудованих за моделлю Що за N1 Copf. Виділено семантичні відтінки, реалізовувані за допомогою цих речень. Розмежовано типи суб’єкта й об’єкта оцінки.
 • Item
  Фразеологізми прономінативно-інфінітивного зразка в українській мові
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Кобченко, Наталія
  Статтю присвячено описові семантичних особливостей фразеологізмів прономінативно-інфінітивного зразка, окресленню їхньої синтаксичної спеціалізації та встановленню зв’язків із реченнями, побудованими за такими ж формально-структурними моделями.
 • Item
  Категорія авторизації в складних реченнях із пояснювальними відношеннями: семантичні та формальні особливості
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Ожоган, Василь; Кадочнікова, Олена
  Простежено особливості вияву модусної категорії авторизації як одного з аспектів непропозиційної структури речення, описано типові способи експлікації та семантичні реалізації авторизації у складних сполучникових одиницях із пояснювальними відношеннями як структурах, що містять подвійну номінацію тієї самої ситуації.
 • Item
  Суфіксальна деривація в мікроойконімії Івано-Франківщини
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Вебер, Надія
  У статті розглянуто суфіксальний спосіб творення мікроойконімів Івано-Франківщини, зокрема проаналізовано продуктивні форманти -івк-а, -ів (-ов, -ев), -ин.
 • Item
  Відносні прикметники як база словотворення в сучасній українській мові
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Галюк, Мар’яна
  У статті розглянуто дериваційний потенціал відносних ад’єктивів та його реалізацію в іменникових, прикметникових і прислівникових дериватах.
 • Item
  Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних інтернет-ЗМІ: (суфіксальний словотвір)
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Тодор, Олена
  Вивчення оказіоналізмів свідчить про збереження провідної ролі словотвору в українській номінації, стабільність та активізацію її власних словотвірних ресурсів. Мова інтернет-ЗМІ завдяки своїм комунікативно-прагматичним настановам дає найбільш показовий портрет сучасної української мовної дійсності в усій різноманітності її проявів.
 • Item
  Реакція мови на зміну суспільних стереотипів
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Карпіловська, Євгенія
  Статтю присвячено змінам у сучасній українській мові, спричиненим зрушеннями в свідомості українського суспільства, зокрема в його суспільних стереотипах. За об’єкт аналізу правлять радянізми як показники різних тенденцій функціонування в сучасній українській мові відомих ідеологічно заряджених одиниць, а також активізована лексика з новими оцінними конотаціями, значущими для мовної свідомості українського суспільства. Формування нових мовних стереотипів засвідчує зміни в концептуалізації та категоризації світу у свідомості сучасних українців.
 • Item
  Лексико-семантичні групи англіцизмів в українській банківській лексиці
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Зеніна, Анастасія
  Розмежовано лексико-семантичні групи англіцизмів-субстантивів в українській банківській лексиці. Виділено два типи груп за спільним компонентом у значеннях слів. Визначено їх семний склад.
 • Item
  Покутсько-гуцульські ойконімійні паралелі
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Бучко, Ганна; Бучко, Дмитро
  У статті зроблено спробу порівняти на сучасному рівні ойконімію Покуття і Гуцульщини, в результаті якої встановлено: 1) істотне домінування на території Покуття ойконімів, що походять від антропонімів, над ойконімами, що походять від апелятивів, гідронімів і мікротопонімів, а на території Гуцульщини, навпаки, домінування других над першими; 2) відсутність в ойконімії Гу- цульщини окремих моделей назв поселень, мотивованих антропонімами. Це пояснюємо порівняно пізнім часом заселення цієї території.
 • Item
  Семантичні параметри предикатів знання в англійській, українській та російській мовах
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Боговик, Оксана
  Статтю присвячено аналізові лексико-семантичних груп дієслів із семою знання в англійській, українській та російській мовах; проаналізовано способи дослідження предикатів знання щодо складу семантичного поля; визначено семантичні параметри згаданої групи предикатів у порівнюваних мовах.
 • Item
  Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Куранова, Світлана
  У статті розглянуто зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах. Визначено певні типові риси публічних дискурсів в англійській та українській мовах. Автор, аналізуючи міжпропозитивні відношення в текстах інтерв’ю, вивчає також індивідуальний аспект їхнього використання.
 • Item
  Аргументаційна структура британського політичного мовлення : аксіологічний аспект
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  Статтю присвячено дослідженню аргументації як однієї з найширших сфер мовленнєвої діяль- ності в політичному дискурсі, а саме її аксіологічному (ціннісному) аспекту. Наведено якісну характеристику тем, що становлять інтерес для британського суспільства. На основі кількісного аналізу тем обговорення автори роблять висновок про те, що сфера внутрішньої політики є найширше вживаною в дискурсі британських парламентських дебатів, що характеризує аксіологічні особливості британського суспільства загалом.
 • Item
  Типи інтерферентних впливів у білінгвальному середовищі
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Труб, Володимир
  У статті на прикладі взаємодії української та російської мов розглянуто типи інтерферентних впливів домінантної мови на національну мову, титульну для відповідного регіону. Виявами такого впливу в українському мовленні є українсько-російський суржик як форма просторіччя, утворена в ситуації нерівноправної двомовності, калькування та неадекватного перекладу російських омонімів. Простежено аналогічні явища, які виникають у мовленні представників української та російської діаспори в США і Канаді.
 • Item
  Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Соколова, Світлана
  У статті розглянуто явище інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму як прояв часткового перенесення відношень симетрії та асиметрії, притаманних одній мові, на іншу, зокрема помилкове ототожнення семантичної структури багатозначних одиниць різних мов. Встановлено, що в українській мові, яка майже на всій території поширення контактує з російською, ці явища можуть набути системного характеру. Виявлення й систематизація «слабких місць», які створюють передумови для інтерферентного впливу, і відштовхування від іншомовних норм передусім у навчанні та широка пропаганда мовної культури у галузях, що мають активний вплив на свідомість, можуть загальмувати цей вплив і допомогти зберегти самобутність мови.
 • Item
  Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Трифонов, Роман; Яновська, Ганна
  Розглянуто інтертекстуальні вкраплення в листах Василя Симоненка з погляду їхньої природи та функцій. Виділено три типи інтертекстуальних одиниць: вислови з художньої літератури, кліше епістолярного стилю, публіцистичні кліше; серед останніх наголошено на поширеності радянських ідеологем. Відзначено карнавалізоване використання багатьох інтертекстем. Особливу увагу приділено соціальній зумовленості вживання досліджуваних одиниць.
 • Item
  Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Монахова, Тетяна
  У статті проаналізовано перший і єдиний прозовий текст видатної української поетеси Ліни Костенко з погляду стратегій текстотворення. Визначено, що народництво як стратегія текстотворення конкурує з модернізмом. Виявлено мовні та лінгвальні репрезентанти ключової стратегії: мовний пуризм, специфічну народницьку концептосферу, особливості функціонування сленгу в тексті.
 • Item
  Діалог Юрія Шевельова і Єжи Ґедройця на шпальтах паризької "Культури"
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Брацкі, Артур
  У статті висвітлено маловідомий в Україні факт зв’язків Юрія Шевельова з найважливішим часописом польської післявоєнної еміграції. Тексти відомого українського дисидента, надруковані у паризькій «Культурі», проаналізовано як елементи опису тодішньої української долі та свідчення існування в еміграційному світі понаднаціональних союзів. У них тоталітаризм є одночасно джерелом споневолення окремих народів і гальмом, що не дає змоги подолати успадковану міжетнічну ворожнечу.
 • Item
  Науково-педагогічна діяльність Олекси Синявського в оцінці Юрія Шевельова
  (ВПЦ НаУКМА, 2012) Калашник, Володимир
  У статті проаналізовано характеристику Ю. Шевельова харківського періоду науково-педагогічної діяльності О. Синявського, наголошено на оцінках останнього як талановитого педагога, професора університету, видатного вченого, творця українського правопису 1928 року.