Реакція мови на зміну суспільних стереотипів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Карпіловська, Євгенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено змінам у сучасній українській мові, спричиненим зрушеннями в свідомості українського суспільства, зокрема в його суспільних стереотипах. За об’єкт аналізу правлять радянізми як показники різних тенденцій функціонування в сучасній українській мові відомих ідеологічно заряджених одиниць, а також активізована лексика з новими оцінними конотаціями, значущими для мовної свідомості українського суспільства. Формування нових мовних стереотипів засвідчує зміни в концептуалізації та категоризації світу у свідомості сучасних українців.
Description
Article is devoted changes in the Modern Ukrainian language, caused by displacements in consciousness of the Ukrainian society, in particular in its public stereotypes. As object of the analysis are selected sovietisms as indicators of various tendencies of functioning in Modern Ukrainian language of already known ideologically charged units, as well as actualized lexicon with its new estimating connotations, signifi cant for language consciousness of the Ukrainian society. Formation of new language stereotypes demonstrates changes in conceptualization and categorization the world in consciousness of modern Ukrainians.
Keywords
динаміка мови, стереотипи, радянізм, інновації, неосемантизація, dynamics of language, stereotype, sovietism, innovation, neosemantization
Citation
Карпіловська Є. А. Реакція мови на зміну суспільних стереотипів / Карпіловська Є. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 88-91.