Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Трифонов, Роман
Яновська, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Розглянуто інтертекстуальні вкраплення в листах Василя Симоненка з погляду їхньої природи та функцій. Виділено три типи інтертекстуальних одиниць: вислови з художньої літератури, кліше епістолярного стилю, публіцистичні кліше; серед останніх наголошено на поширеності радянських ідеологем. Відзначено карнавалізоване використання багатьох інтертекстем. Особливу увагу приділено соціальній зумовленості вживання досліджуваних одиниць.
Description
Intertextual inclusions in letters by Vasyl Symonenko are considered in the aspects of their nature and functions. Three types of intertextual units are pointed out: fiction quotations, epistolary style clichés, journalistic clichés; among the last ones the abundance of Soviet ideologemes is underscored. Carnavalized use of many intertextemes is noted. A special attention is paid at social conditionality of units under consideration.
Keywords
епістолярний дискурс, інтертекстуальність, мовна особистість, мовні засоби комізму, кліше, epistolary discourse, intertextuality, language personality, language means of comicalness, cliché
Citation
Трифонов Р. А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Трифонов Р. А., Яновська Г. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 133-136.