Вип. 43. Мовознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа
  (2011) Буніятова, Ізабелла
  У статті розглянуто сучасні засади дослідження мовних змін. Позиції двох найвпливовіших тенденцій представлено для кращого розуміння шляхів мовних змін. Точки зору, що висвітлено, належать лінгвістам, які працюють у межах еволюціоністського і генеративного підходів. Спірній гіпотезі останнього приділено особливу увагу. Зокрема, автор намагається знайти матеріальне підтвердження положенням генеративної теорії, які, на перший погляд, суперечать ідеї повільного, поступового розвитку мови. При вичерпному ознайомленні із зазначеними точками зору автор доходить висновку, який узгоджує обидва підходи.
 • Item
  Внесок М. О. Максимовича та О. С. Роговича у розробку ботанічної термінології
  (2011) Гамалія, Віра
  У статті запропоновано узагальнювальний аналіз внеску вчених-викладачів Київського універси- тету св. Володимира М. О. Максимовича та О. С. Роговича у становлення та розвиток української природничо-наукової термінології. Показано, що створені ними термінологічні словники стали основою для подальшого розвитку вітчизняної ботанічної номенклатури.
 • Item
  Лексико-семантична база гідронімів України із соматичними основами
  (2011) Голінатий, Олексій
  У статті досліджено лексико-семантичну базу гідронімів України, апелятивною основою якої стали соматизми з праслов’янського лексичного фонду. Сформовано тематичні групи гідронімів, утворених від назв частин людського тіла та розглянуто мотиваційні ознаки творення назв водних об'єктів від соматичних основ.
 • Item
  До питання про мовну стійкість в Україні
  (2011) Гуменюк, Тамара
  Статтю присвячено соціолінгвістичному аналізу мовної стійкості в Україні. Розглянуто чинники, що формують мовну стійкість у білінгвальній ситуації, та приклади її вияву. Висновки побудовано на основі соціологічного опитування, проведеного в м. Києві. На думку авторки, українцям сьогодні дуже важливо виробити мовну стійкість, щоб зберегти свою мову та культуру.
 • Item
  Слова-знаки національної культури
  (2011) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  У статті йдеться про слова‑знаки національної культури, виокремлені з‑поміж слів із національно-культурним змістом. Автор обґрунтовує значущість слів‑знаків національної культури для етнофора та збереження цілісності національної культури. Запропоновано диференціювати слова- концепти, релевантні для національної культури, і слова-концепти, релевантні для цивілізації та маскультури.
 • Item
  Суржик і динаміка говіркового мовлення
  (2011) Дика, Людмила
  У статті на матеріалі записів діалектного мовлення представників різних поколінь простежено зміни в системі говірки, зумовлені впливом російської мови, відзначено стійкість фонетичної та морфологічної діалектних систем та рухливість лексичної системи, наголошено роль діалектних текстів як джерела для дослідження суржику.
 • Item
  Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів)
  (2011) Зернецький, Павло; Рябоконь, Ганна
  Статтю присвячено дослідженню комунікативних стратегій аргументації у британському парламентському дискурсі на прикладі дебатів у Палаті громад британського парламенту шляхом визначення та опису семантичних міжпропозиційних відношень, що є каркасом семантичної побудови дискурсу. Автори виділяють дві основні стратегії: ствердження, що співвідноситься з уживанням семантичних міжпропозиційних відношень рівнозначності, та переконування, реалізованого через вживання міжпропозиційних відношень нерівнозначності. Також, на думку авторів, вищезазначені стратегії слугують формуванню стратегії вищого рівня - залученню до згоди.
 • Item
  Фразеологічні одиниці, пов'язані зі вживанням алкоголю, у слов'янських мовах
  (2011) Козловський, Славомир
  У статті розглянуто основні тематичні групи фразеологічних одиниць (ФО), пов'язаних із вживанням алкоголю, у слов'янських мовах, проведено їх зіставний структурно-граматичний аналіз, що дає підстави робити висновки про значну кількість типологічних збігів у відповідних ФО.
 • Item
  Образ ідеального читача та категорії аналізу змісту тексту (на матеріалі сучасних українських ЗМК)
  (2011) Куранова, Світлана
  У статті досліджуються способи когнітивно-особистісного аналізу текстів засобів масової комунікації (ЗМК) для отримання даних про експліцитні показники вияву авторської позиції та типові способи переконання читацької аудиторії. Визначаються загальні змістові тенденції текстів ЗМК шляхом застосування категорій "оцінка", "позиція", "актуальність".
 • Item
  Про плинність лінгвістичної традиції
  (2011) Лучик, Алла
  У статті розглянуто проблеми спадковості лінгвістичної науки, її місце у колі суміжних дисциплін, сучасні підходи до аналізу мовних явищ і одиниць, обстоєно необхідність фокусування мовознавчих спостережень на власне мовному об'єкті дослідження.
 • Item
  Взаємодія фонетичного і лексичного мовних рівнів як підґрунтя формально-змістової єдності твору (на прикладі аналізу вірша Юрія Дарагана "Шамотіння шамшаве, шипшина...")
  (2011) Мельник, Катерина
  У статті простежено специфіку мовної організації одного з віршів Юрія Дарагана. За допомогою лінгвістичного аналізу тексту доведено, що взаємодія фонетичного і лексичного мовних рівнів забезпечує формально-змістову єдність відповідного твору, виявлено безпосередній зв'язок між процесом творення і реалізації поетичних образів у вірші та лінгвістичною концепцією О. О. Потебні.
 • Item
  Структура і семантика складнопідрядних речень авдербіального типу з прономінативними компонентами місця
  (2011) Ожоган, Василь
  У статті проаналізовано формально-граматичну й семантико-синтаксичну структуру складнопідрядних адвербіальних речень, встановлено засоби зв'язку між головною і залежною предикативними частинами, з'ясовано семантичні відношення в запропонованих конструкціях.
 • Item
  Взаємодія книжного і народного мовлення у староукраїнському діловому стилі другої половини XVII–XVIII ст.
  (2011) Передрієнко, Віталій
  У статті простежено найважливіші закономірності формування ділового стилю, що випливали з історично тривалої взаємодії книжної і народної основ у староукраїнській мові. Особливу увагу звернуто на другу половину XVII-XVIII ст. - добу переходу до нової літературної мови на народній основі, що формувалася у процесі згаданої взаємодії.
 • Item
  Стилістичний потенціал емоційно-експресивної лексики в пісенних текстах сучасних українських гуртів
  (2011) Підкуймуха, Людмила
  У статті розкрито роль емоційно-експресивної лексики в пісенних текстах популярних музичних гуртів. На матеріалі пісень гуртів "Тартак", "Скрябін", "Бумбокс" проаналізовано лексичні, фразеологічні та синтаксичні засоби вираження експресії в досліджуваних творах.
 • Item
  Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослідженнях з морфології
  (2011) Симонова, Катерина
  У статті схарактеризовано два полярні підходи до вивчення мовних явищ у сучасному українському мовознавстві (зокрема одиниць граматики та її складника морфології) -традиційний (або нормативно-описовий) новітній (або функціонально-категорійний). Дотримуючись новітніх поглядів, зосереджено увагу на питанні транспозиції відмінкових форм іменника, на виявленні у їхньому функціонуванні первинних і вторинних функцій, з’ясуванні умов транспозиції та характеристиці її різновидів.
 • Item
  Лексико-семантичне поле гумор / humor в українській та чеській мовах
  (2011) Снігур, Наталія
  Статтю присвячено встановленню закономірностей та взаємовідношень між лексичними одиницями лексико-семантичних полів гумор / humor в українській та чеській мовах, зіставному аналізу лексико-семантичних полів, характеристиці спільного та відмінного у способах їхнього формування.
 • Item
  Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення
  (2011) Тимченко, Олександра; Собуцький, Михайло
  Статтю присвячено порівняльному аналізу антропоморфного кодування в українських і східних загадках (на прикладі турецьких, дагестанських, казахських та японських народних загадок). Концептуальний аналіз здійснюється на підставі кодових денотатів загадок, метафоричних перетворень у загадках та сценарійного кодування об'єктів дійсності. Незважаючи на спорідненість кодових денотатів та сценаріїв загадок, вибрані загадки різняться пресупозитивними компонентами, що обумовлено досвідною сферою мовців, які належать до різних культур.
 • Item
  Сучасна українська преса як джерело поповнення жаргонної лексики
  (2011) Трач, Надія
  У статті висвітлено проблему вживання жаргонізмів у сучасній українській пресі загальнонаціонального формату та впливу цього явища на формування мовної норми, особливу увагу приділено політичному жаргону.
 • Item
  Особливості написання давньотюркських текстів
  (2011) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  У статті розглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою опрацювання архівних документів, зокрема текстів, написаних османсько-тюркською мовою. Також подано здійснений автором адекватний переклад одного з таких документів на українську мову, його транслітерація і тлумачення.
 • Item
  Форма і зміст у лінгвістичній теорії О. О. Потебні
  (2011) Ярун, Галина
  Статтю присвячено інтерпретації форми і змісту як основних сутностей лінгвістичної теорії О. О. Потебні, досліджено особливості їх взаємодії, що визначають творчий потенціал мови та її одиниць.