070: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Світ-система та світова система суспільств: порівняння теоретичних моделей
  (2007) Хуткий, Дмитро
  Макросоціологічний аналіз сучасної світової сукупності суспільств в основному здійснюється з одночасним застосуванням тільки однієї з двох теоретичних моделей цієї сукупності: або світ-системи, або світової сукупності суспільств. У статті досліджуються загальні та специфічні властивості сучасної світової сукупності суспільств, її основні елементи, підсистеми і структури в їхньому відображенні у цих двох теоретичних моделях. Автор приходить до висновку, що світ-система та світова система суспільств є достатньо відмінними, але взаємо-доповнювальними моделями, і, враховуючи більший теоретичний потенціал світової системи суспільств як моделі, пропонує використовувати цю модель як базову для дослідження сучасної світової сукупності суспільств, а результати світ-системних досліджень інтегрувати до неї як суттєві доповнення.
 • Item
  Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: визначення ключового індикатора
  (2007) Хутка, С.
  У статті викладено результати дослідження проблеми операціоналізації концепту соціальної адаптованості особистості та пошуку варіанта ключового індикатора рівня цієї адапто- ваності. Розглянуто основні аспекти розробки відповідної інтегральної оцінки соціальної адаптованості особистості.
 • Item
  Соціальне підґрунтя протилежності електоральних преференцій двох частин України
  (2007) Хмелько, Валерій
  Висвітлюються результати аналізу зв’язків між регіональними результатами голосування на президентських виборах 1994 та 2004 рр., парламентських виборах 2006 і 2007 рр. та даними 98 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 180 тисяч інтерв’ю), проведених київським міжнародним інститутом соціології у 1994 і 2004–2007 рр. стосовно соціально-економічних, політико-правових і національно-політичних орієнтацій виборців та їхньої етнічної самоідентифікації. Виявлено тісні статистичні зв’язки відмінностей в електоральних схильностях виборців різних регіонів із регіональними параметрами їхніх національно-політичних орієнтацій та особливо їхньої двовимірної етнічної самоідентифікації, що відбиває не лише моноетнічну, а й біетнічну ідентичність.
 • Item
  Дефініції соціального характеру в зарубіжній і вітчизняній соціології
  (2007) Вах, Т.
  Для пояснення суспільних процесів і явищ, подальшого осмислення проблем розвитку історії та індивідуального життя, конструювання соціальної дійсності важливе теоретико-методологічне значення має уявлення про характерні для певної соціально-економічної системи особливості, пов’язані із соціокультурними умовами формування індивідів і своєрідністю способу їхнього життя. Об’єктом соціологічних досліджень у даному напрямку є спільні типові соціальні характеристики, які дослідники визначають як «соціальний характер». Дане дослідження пов’язане з вирішенням низки концептуальних питань, серед яких: здійснення аналізу дефініцій с оціального характеру в працях зарубіжних та українських науковців, розкриття й уточнення категорії «соціальний характер», визначення його сенсу й пізнавальних можливостей у розробці актуальних в умовах сьогодення досліджень соціокультурного спрямування.
 • Item
  Work "In the Shadow": Experiances of Homelessness among Casual Workers in Construction Industry
  (2007) Рябчук, Анастасія
  Proposed paper deals with experiences of poverty and homelessness among unofficial day-labourers in construction industry in Kyiv, the capital of Ukraine. I look at the structural causes that force people to leave their homes in search of work in large cities and describe these workers’ experiences of shadow employment in construction industry, based on the biographical interviews that I carried out with the homeless in Kyiv. I show how these workers distinguish themselves from the homeless who “gave up” (the «bomji») while pointing out that many of the latter had work in the shadow economy as a part of their biographies. I conclude that instead of making arbitrary distinctions between groups with “particular” social problems, one has to consider work in the shadow economy as one aspect of a greater picture. Deproletarization, unemployment and lack of social security during transition to capitalism are the main causes of poverty, homelessness, alcohol abuse, crime and deviance among casual workers in construction industry, but also elsewhere.