Світ-система та світова система суспільств: порівняння теоретичних моделей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Хуткий, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Макросоціологічний аналіз сучасної світової сукупності суспільств в основному здійснюється з одночасним застосуванням тільки однієї з двох теоретичних моделей цієї сукупності: або світ-системи, або світової сукупності суспільств. У статті досліджуються загальні та специфічні властивості сучасної світової сукупності суспільств, її основні елементи, підсистеми і структури в їхньому відображенні у цих двох теоретичних моделях. Автор приходить до висновку, що світ-система та світова система суспільств є достатньо відмінними, але взаємо-доповнювальними моделями, і, враховуючи більший теоретичний потенціал світової системи суспільств як моделі, пропонує використовувати цю модель як базову для дослідження сучасної світової сукупності суспільств, а результати світ-системних досліджень інтегрувати до неї як суттєві доповнення.
Description
Macrosociological analysis of the modern world totality of societies is conducted mostly by simultaneous application of only one of the two theoretical models of this totality: either world-system or world system of societies. The general and specific properties of the modern world totality of societies, its principal elements, subsystems and structures as they are reflected in the two theoretical models are studied in the issue. The author comes to the conclusion that world-system and world system of societies are considerably different, but complementary models, and, taking into consideration the larger theoretical potential of world system of societies as a model, suggests applying this model as basic for the research of the modern world totality of societies, whereas results of world-systems researches integrating to the basic model as essential supplements.
Keywords
світ-система, світова система суспільств, властивості сучасної світової сукупності суспільств, макросоціологічний підхід
Citation
Хуткий Дмитро Олександрович. Світ-система та світова система суспільств : порівняння теоретичних моделей / Хуткий Д. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 70 : Соціологічні науки. - С. 8-12.