070: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Світ-система та світова система суспільств: порівняння теоретичних моделей
  (2007) Хуткий, Дмитро
  Макросоціологічний аналіз сучасної світової сукупності суспільств в основному здійснюється з одночасним застосуванням тільки однієї з двох теоретичних моделей цієї сукупності: або світ-системи, або світової сукупності суспільств. У статті досліджуються загальні та специфічні властивості сучасної світової сукупності суспільств, її основні елементи, підсистеми і структури в їхньому відображенні у цих двох теоретичних моделях. Автор приходить до висновку, що світ-система та світова система суспільств є достатньо відмінними, але взаємо-доповнювальними моделями, і, враховуючи більший теоретичний потенціал світової системи суспільств як моделі, пропонує використовувати цю модель як базову для дослідження сучасної світової сукупності суспільств, а результати світ-системних досліджень інтегрувати до неї як суттєві доповнення.
 • Item
  Проблема вимірювання рівня соціальної адаптованості особистості: визначення ключового індикатора
  (2007) Хутка, С.
  У статті викладено результати дослідження проблеми операціоналізації концепту соціальної адаптованості особистості та пошуку варіанта ключового індикатора рівня цієї адапто- ваності. Розглянуто основні аспекти розробки відповідної інтегральної оцінки соціальної адаптованості особистості.
 • Item
  Соціальне підґрунтя протилежності електоральних преференцій двох частин України
  (2007) Хмелько, Валерій
  Висвітлюються результати аналізу зв’язків між регіональними результатами голосування на президентських виборах 1994 та 2004 рр., парламентських виборах 2006 і 2007 рр. та даними 98 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 180 тисяч інтерв’ю), проведених київським міжнародним інститутом соціології у 1994 і 2004–2007 рр. стосовно соціально-економічних, політико-правових і національно-політичних орієнтацій виборців та їхньої етнічної самоідентифікації. Виявлено тісні статистичні зв’язки відмінностей в електоральних схильностях виборців різних регіонів із регіональними параметрами їхніх національно-політичних орієнтацій та особливо їхньої двовимірної етнічної самоідентифікації, що відбиває не лише моноетнічну, а й біетнічну ідентичність.
 • Item
  Дефініції соціального характеру в зарубіжній і вітчизняній соціології
  (2007) Вах, Т.
  Для пояснення суспільних процесів і явищ, подальшого осмислення проблем розвитку історії та індивідуального життя, конструювання соціальної дійсності важливе теоретико-методологічне значення має уявлення про характерні для певної соціально-економічної системи особливості, пов’язані із соціокультурними умовами формування індивідів і своєрідністю способу їхнього життя. Об’єктом соціологічних досліджень у даному напрямку є спільні типові соціальні характеристики, які дослідники визначають як «соціальний характер». Дане дослідження пов’язане з вирішенням низки концептуальних питань, серед яких: здійснення аналізу дефініцій с оціального характеру в працях зарубіжних та українських науковців, розкриття й уточнення категорії «соціальний характер», визначення його сенсу й пізнавальних можливостей у розробці актуальних в умовах сьогодення досліджень соціокультурного спрямування.
 • Item
  Work "In the Shadow": Experiances of Homelessness among Casual Workers in Construction Industry
  (2007) Ryabchuk, Anastasiya
  Proposed paper deals with experiences of poverty and homelessness among unofficial day-labourers in construction industry in Kyiv, the capital of Ukraine. I look at the structural causes that force people to leave their homes in search of work in large cities and describe these workers’ experiences of shadow employment in construction industry, based on the biographical interviews that I carried out with the homeless in Kyiv. I show how these workers distinguish themselves from the homeless who “gave up” (the «bomji») while pointing out that many of the latter had work in the shadow economy as a part of their biographies. I conclude that instead of making arbitrary distinctions between groups with “particular” social problems, one has to consider work in the shadow economy as one aspect of a greater picture. Deproletarization, unemployment and lack of social security during transition to capitalism are the main causes of poverty, homelessness, alcohol abuse, crime and deviance among casual workers in construction industry, but also elsewhere.
 • Item
  Social origins and educational inequality in Ukraine
  (2007) Oksamytna, Svitlana; Khmelko, Valerii
  У статті аналізується нерівність освітніх здобутків дітей різного соціального походження, яка ніколи раніше не досліджувалася в Україні, ані за радянських часів, ані за часів незалежності. Результати ґрунтуються на репрезентативних даних щодо громадян 1930–1980 років народження. Для вияву динаміки освітньої нерівності порівнювалися освітні здобутки представників трьох квазі-когорт, двох радянських і однієї пострадянської. Результати свідчать про суттєву соціальну нерівність та залежність можливостей здобуття вищої освіти від чинників соціального походження індивідів, фіксовані як рівень освіти і класова належність батьків, незважаючи на факт широкого доступу, а згодом обов’язковості загальної середньої освіти.
 • Item
  Migration Plans and Human Trafficking Awareness among Ukrainian High School Students
  (2007) Martynova, Yuliia; Dopira, M. ; Kulykovska, N. ; Kulebyakina, O.; Bilosvit, S. ; Dutchak, O.; Ishchenko, N. ; Mayboroda, A. ; Shemchuk, V. ; Markina, O.; Ivanova, T. ; Mironova, A. ; Spasichenko, N.
  У 2006–2007 навчальному році дослідницька група соціологів-бакалаврів під керівництвом старшого викладача Юлії Мартинової провела якісне дослідження міграційних намірів та знань стосовно закордону українських старшокласників. За результатами 20 глибинних інтерв’ю, проведених у різних регіонах України, було визначено, що старшокласники мають дуже низький рівень поінформованості стосовно механізмів поїздки за кордон, документів, потрібних для виїзду, та процедури їхнього отримання. Також було з’ясовано, що, хоча старшокласники люблять та хочуть їздити за кордон і визнають, що проблеми, з котрими вони можуть зіткнутися за кордоном, є достатньо серйозними, вони не знають, що робити, якщо мають проблеми, перебуваючи в іншій країні. Такий низький рівень поінформованості притаманний як жителям міст, так і сіл, він не залежить від статі чи регіону. Проблема торгівлі людьми, котра вважається інформантами однією з найбільших серед тих, що пов’язані з закордоном, також здається їм такою, що не може стосуватися їх особисто. Також було виявлено, що серед старшокласників переважає пасивна позиція стосовно отримання знань про закордон, а також у проблемних ситуаціях за кордоном.
 • Item
  Стан ґендерної рівності в Україні: міжнародний аспект
  (2007) Марценюк, Тамара
  Стан ґендерної (не)рівності в Україні привертає увагу міжнародних організацій, які оцінюють його в міжнародних звітах, проектах і соціологічних дослідженнях. У статті здійснено аналіз інформації, наданої різними міжнародними організаціями, щодо ґендерної проблематики в Україні. Також запропоновано критичний аналіз уваги з боку міжнародної спільноти до тієї ґендерної тематики, яка вважається для України актуальною (як-от участь жінок у політиці, демографічна криза, насилля проти жінок тощо), та проблематики, яка значною мірою ігнорується (дискримінація ЛГБТ спільноти, дослідження чоловіків).
 • Item
  Університетське поле як предмет соціологічного аналізу: дослідницький підхід П. Бурдьє
  (2007) Малиш, Ліна
  У статті розглядається підхід до вивчення внутрішньої будови осередків наукової діяльності (університетів), запропонований французьким соціологом П. Бурдьє. Аналізуючи, як соціальний капітал конвертується в позиції в університетському полі, Бурдьє на засадах виокремлення двох видів капіталу – наукового й університетського – демонструє механізм відтворення в часі статусної ієрархії та пов’язаних із нею можливостей здійснення влади в межах закладу вищої освіти.
 • Item
  Україна крізь призму світової міграції
  (2007) Городецька, Г.
  Проблема міграції стає однією з ключових у світі. Дедалі частіше перед світовою громадськістю постає питання: що несе міграція – виклики чи проблеми? У даній статті висвітлено окремі проблеми, спричинені міграцією, особливо трудовою. Адже будучи транзитною і приймаючою країною, Україна дедалі більше стикається з новими явищами, такими, наприклад, як торгівля людьми. А кожен п’ятий українець, шукаючи кращого життя за кордоном, навіть і не підозрює, що може стати товаром на ринку торгівлі людьми. Окрім цього, в даній статті відображено бачення українців того, як впливає трудова міграція на наше суспільство.
 • Item
  Розгляд методу контент-аналізу з погляду кількісно-якісних технік проведення
  (2007) Бондар, Вікторія; Допіра, М.
  У статті зроблено спробу проаналізувати контент-аналіз як кількісно-якісний метод соціологічного дослідження. Розглянуто найбільш поширені техніки, логіку їхнього аналізу, сфери застосування та можливості.
 • Item
  Фактори пасивності в реалізації громадянами України своїх прав : результати дослідження та пропозиції для демократичного майбутнього України
  (2007) Богданова, Олена
  Спираючись на результати авторського дослідження, у статті розглянуто фактори пасивності українських громадян у реалізації своїх прав. Продемонстровано, що населенню України не стільки властивий так званий "пасивний менталітет", скільки бракує деталізованої практичної інформації, як саме діяти в тих чи інших ситуаціях, а також позитивних образів. Відповідно, невід’ємним елементом демократичного майбутнього України є популяризація ефективних алгоритмів виявлення громадянської ініціативи та наявність повідомлень про успішні випадки громадянського впливу на ту чи іншу ситуацію.