Вип. 24. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Передмова
  (2006) Брик, Михайло
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 24, тематична серія - "Хімічні науки".
 • Item
  Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини
  (2006) Вакулюк, Поліна; Вортман, Марина; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Клименко, Н.; Шевченко, Валерій; Брик, Михайло
  Розроблено метод синтезу гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів при різному співвідношенні початкових компонентів та вмісту йонних груп. Показано, що збільшення концентрації йонних груп супроводжується зниженням граничної поверхневої активності. Досліджено антимікробні властивості синтезованих гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів. Бактерицидні властивості синтезованих сполук залежать від вмісту кінцевих гуанідинових груп в олігомерному ланцюзі. Зі збільшенням вмісту кінцевих йонних груп бактерицидна дія отриманих сполук у розчиненому стані зростає.
 • Item
  Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей
  (2006) Босак, Володимир; Бурбан, Анатолій; Вакулюк, Поліна; Стадний, І.; Сіжук, О.
  Розроблено метод формування ультрафільтраційних полісульфонових (ПС) мембран із розчину в диметилацетаміді методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (поліетиленгліколь (ПЕГ) 400), тривалості витримування формувального розчину на повітрі. Встановлено, що зменшення концентрації ПС у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікр о фільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПС у формувальних розчинах зумовлюють утворення дрібнопористих ультрафільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).
 • Item
  Послідовність відновлення хрому (VI) та нітрату в мембранному біореакторі
  (2006) Коновалова, Вікторія; Дмитренко, Г.; Бурбан, Анатолій; Сокур, І.
  Досліджено послідовність відновлення шестивалентного хрому та нітрату в мембранному біореакторі діалізного типу з іммобілізованими клітинами. Показано, що за одночасної присутності Cr (VI) та нітрату в розчині першим починає відновлюватись Сг (VI). Зниження концентрації нітрату починається лише в присутності залишкових концентрацій хромату. Встановлено, що редокс-послідовність відновлення хроматів та нітратів бактеріями підлягає електрохімічним закономірностям: першим відновлюється елемент, стандартний електродний потенціал редукції якого вищий. Показано можливість ефективного проведення двох окисновідновних процесів у мембранному біореакторі діалізного типу шляхом розділення процесів редукції по обидва боки мембрани. При іммобілізації клітин із обох боків мембрани процеси хроматоредукції та денітрифікації протікають одночасно з активного та приймального боків мембрани відповідно.
 • Item
  Дослідження процесу формування наскрізних пор малого діаметра в поліетилентерефталатних плівках, опромінених прискореними йонами аргону
  (2006) Бойко, К.; Бомко, В.; Брик, Михайло; Воробйова, І.; Зайцев, Б.; Кобець, А.
  Досліджено процес травлення пор малих розмірів (< 0,1 мкм) у поліетилентерефталатних плівках, опромінених іонами аргону з енергією 1 МеВ/нуклон. Запропоновано метод сенсибілізації, що полягає в опроміненні плівок перед травленням ультрафіолетовим випромінюванням і витримуванні в розчиннику. Методами електронної мікроскопії досліджено форму й розміри пор як на поверхні, так і в об'ємі плівок. Досліджено залежності діаметра пор від часу травлення. Установлено, що в інтервалі розмірів від 80 нм до мікронів пори мають правильну циліндричну форму. Трекові мембрани з пористістю 10-12%, одержані шляхом опромінення полімерних плівок прискореними іонами аргону, мають такі ж характеристики, як і мембрани з плівок, опромінених більш важкими іонами.