Вип. 24. Хімічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Передмова
  (2006) Брик, Михайло
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 24, тематична серія - "Хімічні науки".
 • Item
  Гуанідинвмісні олігомери на основі аліфатичних олігоепоксидів як бактерицидні речовини
  (2006) Вакулюк, Поліна; Вортман, Марина; Коновалова, Вікторія; Бурбан, Анатолій; Клименко, Н.; Шевченко, Валерій; Брик, Михайло
  Розроблено метод синтезу гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів при різному співвідношенні початкових компонентів та вмісту йонних груп. Показано, що збільшення концентрації йонних груп супроводжується зниженням граничної поверхневої активності. Досліджено антимікробні властивості синтезованих гуанідинвмісних олігомерів на основі аліфатичних олігоепоксидів. Бактерицидні властивості синтезованих сполук залежать від вмісту кінцевих гуанідинових груп в олігомерному ланцюзі. Зі збільшенням вмісту кінцевих йонних груп бактерицидна дія отриманих сполук у розчиненому стані зростає.
 • Item
  Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей
  (2006) Босак, Володимир; Бурбан, Анатолій; Вакулюк, Поліна; Стадний, І.; Сіжук, О.
  Розроблено метод формування ультрафільтраційних полісульфонових (ПС) мембран із розчину в диметилацетаміді методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (поліетиленгліколь (ПЕГ) 400), тривалості витримування формувального розчину на повітрі. Встановлено, що зменшення концентрації ПС у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікр о фільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПС у формувальних розчинах зумовлюють утворення дрібнопористих ультрафільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).
 • Item
  Послідовність відновлення хрому (VI) та нітрату в мембранному біореакторі
  (2006) Коновалова, Вікторія; Дмитренко, Г.; Бурбан, Анатолій; Сокур, І.
  Досліджено послідовність відновлення шестивалентного хрому та нітрату в мембранному біореакторі діалізного типу з іммобілізованими клітинами. Показано, що за одночасної присутності Cr (VI) та нітрату в розчині першим починає відновлюватись Сг (VI). Зниження концентрації нітрату починається лише в присутності залишкових концентрацій хромату. Встановлено, що редокс-послідовність відновлення хроматів та нітратів бактеріями підлягає електрохімічним закономірностям: першим відновлюється елемент, стандартний електродний потенціал редукції якого вищий. Показано можливість ефективного проведення двох окисновідновних процесів у мембранному біореакторі діалізного типу шляхом розділення процесів редукції по обидва боки мембрани. При іммобілізації клітин із обох боків мембрани процеси хроматоредукції та денітрифікації протікають одночасно з активного та приймального боків мембрани відповідно.
 • Item
  Дослідження процесу формування наскрізних пор малого діаметра в поліетилентерефталатних плівках, опромінених прискореними йонами аргону
  (2006) Бойко, К.; Бомко, В.; Брик, Михайло; Воробйова, І.; Зайцев, Б.; Кобець, А.
  Досліджено процес травлення пор малих розмірів (< 0,1 мкм) у поліетилентерефталатних плівках, опромінених іонами аргону з енергією 1 МеВ/нуклон. Запропоновано метод сенсибілізації, що полягає в опроміненні плівок перед травленням ультрафіолетовим випромінюванням і витримуванні в розчиннику. Методами електронної мікроскопії досліджено форму й розміри пор як на поверхні, так і в об'ємі плівок. Досліджено залежності діаметра пор від часу травлення. Установлено, що в інтервалі розмірів від 80 нм до мікронів пори мають правильну циліндричну форму. Трекові мембрани з пористістю 10-12%, одержані шляхом опромінення полімерних плівок прискореними іонами аргону, мають такі ж характеристики, як і мембрани з плівок, опромінених більш важкими іонами.
 • Item
  Вилучення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням композиційних хітозан-целюлозних мембран
  (2006) Глевацька, К.; Вербич, Світлана; Брик, Михайло
  Досліджено процес видалення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням методу комплексоутворення-ультрафільтрації. Визначено умови формування композиційних мембран на основі целюлози та хітозану методом примусової конвекції при наданні зовнішнього тиску. Встановлено оптимальні умови, за яких спостерігаються максимальні значення коефіцієнта затримки йонів нікелю та об'ємного потоку пермеату крізь модифіковану мембрану. Проаналізовано вплив параметрів модифікування на функціональні характеристики композиційної мембрани, а саме, вплив молекулярної маси хітозану, природи розчинника та концентрації розчину хітозану, радіусу пор комерційної целюлозної мембрани та рНрозчину електроліту. Розроблено методику модифікації целюлозних мембран розчином хітозану високої концентрації. Досліджено також: процес регенерації мембрани в умовах дворазового циклу забрудненнярегенерація-забруднення і встановлено, що процес регенерації суттєво залежить від початкових умов модифікування мембрани.
 • Item
  Попередній аналіз вод джерел Пущі-Водиці на вміст основних матричних йонів
  (2006) Антонюк, Наталя; Мурланова, Тетяна
  У статті проведено попередній аналіз джерел Пущі-Водиці на вміст основних матричних йонів із використанням класичного титриметричного методу з наступними класифікацією та рекомендаціями щодо подальшого застосування цих вод.
 • Item
  Очистка нікелевмісних розчинів комбінованим методом електродіалізу і йонного обміну
  (2006) Дзязько, Юлія; Атаманюк, В.
  У статті наведено результати досліджень використання йонітів із вмістом зшивального агента 8-10 % для електродеіонізаційної очистки низькоконцентрованих нікелевмісних розчинів. Встановлено, що електродіонізаційна очистка розведених нікелевмісних розчинів із використанням іоніту Dowex HCR-S дає змогу збільшити швидкість вилучення Ni (II). За стаціонарних умов вихід за струмом становить - 31%, ступінь очищення розчину - 35%.
 • Item
  Визначення селену в фармпрепаратах методом гетерофазної каталіметрії
  (2006) Білоконь, С.; Запорожець, Олександр
  Запропоновано методику визначення мікрокількостей селену у фармпрепаратах методом гетерофазної каталіметрії при використанні іммобілізованого на кремнеземі йонного асоціату (тетрадециламоиій+) 2індигокармін2'.
 • Item
  Визначення органічних відновників іммобілізованою на силікагелі фосфорномолібденовою гетерополікислотою
  (2006) Качан, Ігор; Іванько, Л.; Запорожець, Олександр
  Вивчено взаємодію молібдофосфорної гетерополікислоти з кремнеземом, модифікованим біс-ЬІ-метилакридинію нітратом (люцигеніном). На основі іммобілізованого йонного асоціату молібдофосфорної гетерополікислоти - люцигеніну - розроблено твердофазний аналітичний реагент для визначення аскорбінової кислоти у фруктових соках.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання будови та механічних властивостей гелів силікатної кислоти
  (2006) Кравченко, А.; Гребенюк, Анатолій; Лобанов, В.
  Методом СУП МО ИКАО виконано неемпіричні та напівемпіричні (в наближенні РМЗ) квантово-хімічні розрахунки рівноважної просторової будови та електронної структури молекулярних моделей гелів силікатної кислоти. Досліджено пружні властивості невалентних зв'язків у комплексі з двох молекул гексасилікатиої кислоти та водневих зв'язків в асоціатах ортосилікатної кислоти та її олігомерів, що моделюють структуру гелю.
 • Item
  Поліуретанові сітки на основі мікробного полісахариду ксантану та блокованих поліізоціанатів
  (2006) Нізельський, Юрій; Козак, Наталія; Губіна, А.; Нестеренко, Гелена; Гвоздяк, Р.; Воцелко, С.
  Авторами шляхом реакційного формування одержано гідроксиловмісні поліуретанові сітки з різним співвідношенням гідроксильних та уретанових груп на основі порошкоподібних мікробного екзополісахариду ксантану та блокованого поліізоціанату. Методами 14- та радіоспектроскопії, а також: термогравіметрії досліджено властивості одержаних систем, які є гетерогенними і характеризуються покращеними водо- і термостійкістю.
 • Item
  Нітрогеновані облямівки ароматичних наноплівок
  (2006) Ісаєв, Сергій; Корнілов, Михайло
  Розглянуто можливості утворення на кордонах карбонових ароматичних моношарових плоских і неплоских структурних фрагментів (наноплівок) нітрогенових облямівок, що захищає край від подальших структурних перетворень при взаємодії із складовими навколишнього середовища. Промодельовано реакції з’єднання двох окраїв коплексоутворювачами – хлоридами нікелю та купруму – як варіант використання наявності гетероциклічних фрагментів по всьому окраю.
 • Item
  Оптимізація процесу іммобілізації 8-оксихіноліну за одностадійною реакцією Манніха
  (2006) Кичкирук, О.; Кусяк, Н.; Янишпольський, В.; Тьортих, Валентин
  Проаналізовано вплив співвідношення компонентів та хімічної природи альдегіду на синтез сорбентів із хімічно закріпленим на поверхні кремнезему оксином за одностадійною реакцією Манніха. Показано можливість багаторазового використання одержаних хімічно модифікованих кремнеземів для адсорбції іонів металів.