Вилучення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням композиційних хітозан-целюлозних мембран

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Глевацька, К.
Вербич, Світлана
Брик, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено процес видалення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням методу комплексоутворення-ультрафільтрації. Визначено умови формування композиційних мембран на основі целюлози та хітозану методом примусової конвекції при наданні зовнішнього тиску. Встановлено оптимальні умови, за яких спостерігаються максимальні значення коефіцієнта затримки йонів нікелю та об'ємного потоку пермеату крізь модифіковану мембрану. Проаналізовано вплив параметрів модифікування на функціональні характеристики композиційної мембрани, а саме, вплив молекулярної маси хітозану, природи розчинника та концентрації розчину хітозану, радіусу пор комерційної целюлозної мембрани та рНрозчину електроліту. Розроблено методику модифікації целюлозних мембран розчином хітозану високої концентрації. Досліджено також: процес регенерації мембрани в умовах дворазового циклу забрудненнярегенерація-забруднення і встановлено, що процес регенерації суттєво залежить від початкових умов модифікування мембрани.
The process of nickel ions removal from aqueous solutions by complexation-ultrafiltration has been investigated. The conditions of forming composite membranes on basis of cellulose and chitosan by forced convection methods under pressure were determined. Optimal conditions for highest rejection coefficient of Ni (II) and permeate flux through modified membrane were established. The influence of modification parameters characteristics, such as, the influence of molecular weight of chitosan, nature of solvent and concentration of chitosan solution, radius of cellulose membrane pores and pH of electrolyte solution, has been analyzed. The new modification method of cellulose membranes by high concentration chitosan solution has been developed. The process of membrane regeneration on pollutionregeneration-pollution cycle was investigated and has been established that regeneration process depend on first condition of membrane modification.
Description
Keywords
хімія, йони, нікель, вода, композиційні мембрани, целюлоза, хітозан, стаття
Citation
Глевацька К. В. Вилучення йонів нікелю з водних розчинів із застосуванням композиційних хітозан-целюлозних мембран / К. В. Глевацька, С. В. Вербич, М. Т. Брик // Маґістеріум. Вип. 24. Хімічні науки / [упоряд.: Брик М. Т., Антонюк Н. Г.]. - 2006. - С. 26-34.