197: Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Item
  Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків
  (2017) Фуртат, Ірина; Остапюк, Надія; Антонюк, Максим
  У статті систематизовано наявну в літературі інформацію стосовно видового складу грибів роду Fusarium, їхнього географічного поширення, динаміки розповсюдження, видової специфічності представників щодо рослини-господаря. Описано агроекологічні особливості грибів у різних агроценозах. Охарактеризовано різноманітність життєвих циклів грибів роду Fusarium та різноманітність спороношення в окремих представників цього роду. Виокремлено найбільш шкодочинні щодо впливу на рослину та довкілля екологічно пластичні види. Охарактеризовано основні мікотоксини, що продукуються грибами роду Fusarium, щодо їхнього впливу на організм тварин і людини, залежність специфічності утворення мікотоксину від виду гриба та його географічного поширення. Вказано на необхідність детального моніторингу циркуляції токсинів у продуктах харчування рослинного походження.
 • Item
  Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси
  (2017) Штефюк, Тетяна; Терновська, Тамара
  Расо-специфічна імунна відповідь рослин забезпечується дією продуктів генів стійкості, які розпізнають патогенні молекули та запускають каскади відповіді, в результаті чого активується запрограмована загибель клітин, що запобігає поширенню інфекції в рослині. Враховуючи втрату дієвості генів стійкості через швидшу еволюцію патогенів, актуальним залишається привнесення нового генетичного різноманіття генів стійкості до культурних рослин шляхом віддаленої гібридизації. Однак додатковою перешкодою при створенні генетично стійких рослин є явище генетичної супресії, яке часто спостерігається при віддаленій гібридизації рослин із різним рівнем плоїдності геному. На прикладі супресії стійкості пшениці до борошнистої роси було показано, що в основі цього механізму лежить взаємодія близькоспоріднених білків РМ (продуктів генів- ортологів та алельних варіантів) між собою, і N-кінцева частина LRR домену цих протеїнів є важливою для індукції супресії.
 • Item
  Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах
  (2017) Прилуцький, Максим; Стародуб, Микола
  У статті представлено результати досліджень з розробки імунобіосенсорної тест-системи для експресної детекції поліамінів у клітинах раку грудної залози. Наявність та концентрацію поліамінів визначали за допомогою аналітичного приладу – імунобіосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР), за принципом постановки імунної реакції "антиген-антитіло" в режимі реального часу. Для аналізу використовували різні алгоритми для оптимізації процесу аналізу та підвищення чутливості біосенсорної тест-системи. У процесі дослідження було визначено, що мінімальною концентрацією поліамінів сперміну, спермідину та путресцину в розчині, яка може бути визначена біосенсором, є 100 нг/мл. Лінійний діапазон концентрацій перебуває в межах 100–1000 нг/мл. Також було виявлено підвищену чутливість біосенсорної тест-системи до сперміну. Найефективнішим було визнано прямий алгоритм аналізу, за якого чутливість біосенсорної тест-системи була оптимальною.
 • Item
  Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку
  (2017) Дупленко, Юрій
  Праці Сергія Подолинського, українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ґрунтованого на об’єктивних законах історичного розвитку. Передбачаючи поступове вичерпання природних енергетичних ресурсів, які стануть згодом недостатніми для забезпечення зростаючих потреб людства, Подолинський пропонує розробляти способи накопичення невичерпної сонячної енергії шляхом подальшої раціоналізації людської праці. Так звана соціальна економія, одним із фундаторів якої був Подолинський, розглядає вигоди від створених надлишків енергії на користь людей. На додаток до витрат енергії, що йде на підтримання життя, необхідно задовольняти потреби ментальної активності, частка яких у загальному енергетичному бюджеті зростає разом із суспільним розвитком. На підставі аналізу тексту праці "Труд человека и его отношение к распределению энергии" автор статті розвиває тезу сучасних дослідників щодо ідей С. Подолинського, що містяться в цій його праці (1880), як предтечі ноосферної концепції В. Вернадського, синергетичних підходів І. Пригожина та глибинної екології А. Нейса.
 • Item
  Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова")
  (2017) Лукавенко, Ярослава; Деревська, Катерина
  У статті подано розрахунки вартості прямого використання і потенційної економічної вартості екосистемних послуг асканійського степу, основна частина якого входить до складу біосферного заповідника "Асканія-Нова". Відповідно до класифікації, встановленої в рамках проекту "Оцінка екосистем на порозі тисячоліття", було виділено чотири типи екосистемних послуг. Для екосистеми асканійського степу проведено детальний аналіз кожної з цих послуг. Доведено доцільність виокремлення товарів і послуг, які надає заповідник, та проведено монетарну оцінку вартості їх прямого використання. Обґрунтовано, що використання екосистемних послуг дасть змогу створювати умови для екологічного, економічного та соціального добробуту місцевих громад.