Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Штефюк, Тетяна
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Расо-специфічна імунна відповідь рослин забезпечується дією продуктів генів стійкості, які розпізнають патогенні молекули та запускають каскади відповіді, в результаті чого активується запрограмована загибель клітин, що запобігає поширенню інфекції в рослині. Враховуючи втрату дієвості генів стійкості через швидшу еволюцію патогенів, актуальним залишається привнесення нового генетичного різноманіття генів стійкості до культурних рослин шляхом віддаленої гібридизації. Однак додатковою перешкодою при створенні генетично стійких рослин є явище генетичної супресії, яке часто спостерігається при віддаленій гібридизації рослин із різним рівнем плоїдності геному. На прикладі супресії стійкості пшениці до борошнистої роси було показано, що в основі цього механізму лежить взаємодія близькоспоріднених білків РМ (продуктів генів- ортологів та алельних варіантів) між собою, і N-кінцева частина LRR домену цих протеїнів є важливою для індукції супресії.
The race-specific plant immunity is provided by the action of R-gene products which recognize pathogenic molecules and trigger defense signalling cascades that result in programmed cell death and thus preventing the spread of infection. Taking into account the loss of the R-genes efficiency because of the rapid evolution of pathogens, the introduction of a new genetic diversity of R-genes to cultivated plants via wide hybridization is expedient for culture plants improvement. However, an additional obstacle for the creation of genetically resistant plant material is the phenomenon of genetic suppression, which is often observed in the hybrids created via wide hybridization of plants with different ploidy levels. The molecular mechanism of this suppression effect was investigated on wheat resistance to powdery mildew suppression. It was found out that interaction of closely related PM proteins (products of alleles and orthologs) lies in the basis of genetic suppression; moreover, the N-terminal part of the LRR domain is important for the induction of suppression.
Description
Keywords
генетична супресія стійкості, NBS-LRR білки, ортологи, алелі Pm3, genetic suppression of resistance, NBS-LRR proteins, orthologs, Pm3 alleles
Citation
Наукові записки НаУКМА: Природничі науки