Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Мурланова, Тетяна
Коцюда, С.
Вакулюк, Поліна
Голуб, О. А.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Синтезовано нанокомпозити з антимікробними властивостями на основі пірогенного кремнезему та орнідазолу з водного та зі спиртового розчинів діючої речовини; для підтвердження ідентичності препаратів таблетованого орнідазолу та розчину для ін’єкцій орнігілу було знято УФ-спектри поглинання їхніх розчинів та отримано максимуми поглинання при довжині хвилі, що є характерною для чистого орнідазолу; підтверджено наявність функціональних груп активної речовини на поверхні нанокомпозитів методом ІЧ спектроскопії та встановлено, що відбувається лише фізична адсорбція та можливе утворення водневих зв’язків; досліджено кінетику десорбції активної речовини з поверхні отриманих нанокомпозитів із поступовим вивільненням препарату у фізіологічний розчин протягом 12 годин; встановлено, що найефективніше у фізіологічному розчині відбувається десорбція орнідазолу зі зразка нанокомпозиту 4АОВ, що зумовлено меншим зв’язуванням препарату з поверхнею пірогенного кремнезему у водному розчині, ніж у спиртовому, завдяки створенню більш активних адсорбційних центрів у присутності спирту; отримані в результаті десорбції концентрації орнідазолу у фізіологічному розчині є достатніми для пригнічення життєдіяльності бактерій при рановому процесі та підтримуються протягом тривалого періоду часу завдяки поступовому вивільненню препарату. Одержані результати свідчать, що синтезовані нанокомпозити на основі пірогенного кремнезему та орнідазолу перспективні для використання як препарати пролонгованої дії для доставки орнідазолу в рану для профілактики анаеробної інфекції, лікування опіків та гнійних ран.
The paper describes the nanocomposites with antimicrobial properties, synthesized on the basis of pyrogenic silica and ornidazole from the aqueous and alcoholic solutions of the active substance. UV absorption spectral data were collected for the solution of ornidazole tablets and ornigil injection solution to confirm the identity of the drugs, and absorption peaks were obtained with absorbed wavelengths, which is characteristic for the pure ornidazole. The presence of functional groups of the active substance on the surface of nanocomposites was confirmed with the method of IR spectroscopy, and it was found out that the binding of ornidazole to the silica surface is a result of physical adsorption and the possible formation of hydrogen bonds. The study focuses on the kinetics of desorption of the active substance from the surface of the produced nanocomposites with the gradual release of the drug in the physiological solution for 12 hours. It was found out that the most effective is desorption of ornidazole from the sample of nanocomposite 4АОВ into the physiological solution due to the lower binding of the preparation with the surface of pyrogenic silica in an aqueous solution than in alcohol due to the creation of more active adsorption centers in the presence of alcohol. The concentration of ornidazole obtained by desorbing into the physiological solution was sufficient to suppress the bacterial activity of the wound, and it was maintained at the desired level for a long period of time due to the gradual release of the drug. The obtained results show that the synthesized nanocomposites on the basis of pyrogenic silica and ornidazole are promising for use as prolonged-release preparations for delivery of ornidazole into the wound to prevent anaerobic infection, treating burns, and purulent wounds.
Description
Keywords
антимікробні нанокомпозити, пірогенний кремнезем, орнідазол, десорбція, препарат пролонгованої дії, antimicrobial nanocomposites, pyrogenic silica, ornidazole, desorption, slow-release drug
Citation
Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран / Мурланова Т. В., Коцюда С. С., Вакулюк П. В., Голуб О. А. // Наукові записки НаУКМА. Природничі науки. - 2017. - Т. 197. - С. 53-57.