197: Природничі науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Біологічні особливості та екологія представників роду Fusarium, збудників захворювань злаків
  (2017) Фуртат, Ірина; Остапюк, Надія; Антонюк, Максим
  У статті систематизовано наявну в літературі інформацію стосовно видового складу грибів роду Fusarium, їхнього географічного поширення, динаміки розповсюдження, видової специфічності представників щодо рослини-господаря. Описано агроекологічні особливості грибів у різних агроценозах. Охарактеризовано різноманітність життєвих циклів грибів роду Fusarium та різноманітність спороношення в окремих представників цього роду. Виокремлено найбільш шкодочинні щодо впливу на рослину та довкілля екологічно пластичні види. Охарактеризовано основні мікотоксини, що продукуються грибами роду Fusarium, щодо їхнього впливу на організм тварин і людини, залежність специфічності утворення мікотоксину від виду гриба та його географічного поширення. Вказано на необхідність детального моніторингу циркуляції токсинів у продуктах харчування рослинного походження.
 • Item
  Механізм генетичної супресії стійкості пшениці до борошнистої роси
  (2017) Штефюк, Тетяна; Терновська, Тамара
  Расо-специфічна імунна відповідь рослин забезпечується дією продуктів генів стійкості, які розпізнають патогенні молекули та запускають каскади відповіді, в результаті чого активується запрограмована загибель клітин, що запобігає поширенню інфекції в рослині. Враховуючи втрату дієвості генів стійкості через швидшу еволюцію патогенів, актуальним залишається привнесення нового генетичного різноманіття генів стійкості до культурних рослин шляхом віддаленої гібридизації. Однак додатковою перешкодою при створенні генетично стійких рослин є явище генетичної супресії, яке часто спостерігається при віддаленій гібридизації рослин із різним рівнем плоїдності геному. На прикладі супресії стійкості пшениці до борошнистої роси було показано, що в основі цього механізму лежить взаємодія близькоспоріднених білків РМ (продуктів генів- ортологів та алельних варіантів) між собою, і N-кінцева частина LRR домену цих протеїнів є важливою для індукції супресії.
 • Item
  Визначення концентрації поліамінів сперміну, спермідину та путресцину за допомогою імунобіосенсора на основі ППР у модельних розчинах
  (2017) Прилуцький, Максим; Стародуб, Микола
  У статті представлено результати досліджень з розробки імунобіосенсорної тест-системи для експресної детекції поліамінів у клітинах раку грудної залози. Наявність та концентрацію поліамінів визначали за допомогою аналітичного приладу – імунобіосенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР), за принципом постановки імунної реакції "антиген-антитіло" в режимі реального часу. Для аналізу використовували різні алгоритми для оптимізації процесу аналізу та підвищення чутливості біосенсорної тест-системи. У процесі дослідження було визначено, що мінімальною концентрацією поліамінів сперміну, спермідину та путресцину в розчині, яка може бути визначена біосенсором, є 100 нг/мл. Лінійний діапазон концентрацій перебуває в межах 100–1000 нг/мл. Також було виявлено підвищену чутливість біосенсорної тест-системи до сперміну. Найефективнішим було визнано прямий алгоритм аналізу, за якого чутливість біосенсорної тест-системи була оптимальною.
 • Item
  Українські корені глибинної екології та напрямок їхнього подальшого розвитку
  (2017) Дупленко, Юрій
  Праці Сергія Подолинського, українського натураліста, медика і економіста, не були широко відомі майже впродовж ста років після його смерті. Однак наукові принципи, розроблені ним і оцінені небагатьма, заклали фундамент нового світогляду, ґрунтованого на об’єктивних законах історичного розвитку. Передбачаючи поступове вичерпання природних енергетичних ресурсів, які стануть згодом недостатніми для забезпечення зростаючих потреб людства, Подолинський пропонує розробляти способи накопичення невичерпної сонячної енергії шляхом подальшої раціоналізації людської праці. Так звана соціальна економія, одним із фундаторів якої був Подолинський, розглядає вигоди від створених надлишків енергії на користь людей. На додаток до витрат енергії, що йде на підтримання життя, необхідно задовольняти потреби ментальної активності, частка яких у загальному енергетичному бюджеті зростає разом із суспільним розвитком. На підставі аналізу тексту праці "Труд человека и его отношение к распределению энергии" автор статті розвиває тезу сучасних дослідників щодо ідей С. Подолинського, що містяться в цій його праці (1880), як предтечі ноосферної концепції В. Вернадського, синергетичних підходів І. Пригожина та глибинної екології А. Нейса.
 • Item
  Економічна оцінка вартості прямого використання екосистемних послуг асканійського степу (на прикладі біосферного заповідника "Асканія-Нова")
  (2017) Лукавенко, Ярослава; Деревська, Катерина
  У статті подано розрахунки вартості прямого використання і потенційної економічної вартості екосистемних послуг асканійського степу, основна частина якого входить до складу біосферного заповідника "Асканія-Нова". Відповідно до класифікації, встановленої в рамках проекту "Оцінка екосистем на порозі тисячоліття", було виділено чотири типи екосистемних послуг. Для екосистеми асканійського степу проведено детальний аналіз кожної з цих послуг. Доведено доцільність виокремлення товарів і послуг, які надає заповідник, та проведено монетарну оцінку вартості їх прямого використання. Обґрунтовано, що використання екосистемних послуг дасть змогу створювати умови для екологічного, економічного та соціального добробуту місцевих громад.
 • Item
  Розроблення методів синтезу колоїдних полімерів на основі наночастинок магнетиту
  (2017) Нікулін, О.; Коновалова, Вікторія; Самченко, Юрій; Марінін, А.; Бурбан, Анатолій
  Розроблено методику синтезу колоїдних полімерів методом радикальної полімеризації в об’ємі та на поверхні поділу фаз. Синтез колоїдних полімерів проводили на основі наночастинок магнетиту як неорганічних мономерів. Неорганічні мономери отримано адсорбцією акрилової кислоти на поверхні наночастинок магнетиту. Наночастинки магнетиту розміром близько 10 нм синтезовано методом співосадження в постійному магнітному полі. Утворення полімерів підтверджено методами трансмісійної електронної мікроскопії та скануючої електронної мікроскопії.
 • Item
  Нанокомпозити на основі орнідазолу та пірогенного кремнезему для лікування ускладнених ран
  (2017) Мурланова, Тетяна; Коцюда, С.; Вакулюк, Поліна; Голуб, О. А.
  Синтезовано нанокомпозити з антимікробними властивостями на основі пірогенного кремнезему та орнідазолу з водного та зі спиртового розчинів діючої речовини; для підтвердження ідентичності препаратів таблетованого орнідазолу та розчину для ін’єкцій орнігілу було знято УФ-спектри поглинання їхніх розчинів та отримано максимуми поглинання при довжині хвилі, що є характерною для чистого орнідазолу; підтверджено наявність функціональних груп активної речовини на поверхні нанокомпозитів методом ІЧ спектроскопії та встановлено, що відбувається лише фізична адсорбція та можливе утворення водневих зв’язків; досліджено кінетику десорбції активної речовини з поверхні отриманих нанокомпозитів із поступовим вивільненням препарату у фізіологічний розчин протягом 12 годин; встановлено, що найефективніше у фізіологічному розчині відбувається десорбція орнідазолу зі зразка нанокомпозиту 4АОВ, що зумовлено меншим зв’язуванням препарату з поверхнею пірогенного кремнезему у водному розчині, ніж у спиртовому, завдяки створенню більш активних адсорбційних центрів у присутності спирту; отримані в результаті десорбції концентрації орнідазолу у фізіологічному розчині є достатніми для пригнічення життєдіяльності бактерій при рановому процесі та підтримуються протягом тривалого періоду часу завдяки поступовому вивільненню препарату. Одержані результати свідчать, що синтезовані нанокомпозити на основі пірогенного кремнезему та орнідазолу перспективні для використання як препарати пролонгованої дії для доставки орнідазолу в рану для профілактики анаеробної інфекції, лікування опіків та гнійних ран.
 • Item
  Квантово-хімічне моделювання сольватації та адсорбції орнідазолу на поверхні кремнезему
  (2017) Гребенюк, Анатолій; Голуб, О. А.
  Здатність води та водних розчинів вимивати лікарський препарат орнідазол, адсорбований на поверхні високодисперсного кремнезему, виявлену експериментально, досліджено шляхом теоретичного моделювання напівемпіричним квантово-хімічним методом РМ3 у кластерному наближенні. Показано, що орнідазол зв’язується з силанольними групами поверхні водневими зв’язками через нітрогрупу та через інші полярні групи молекули орнідазолу. Виявлено, що молекули води руйнують адсорбційний комплекс орнідазолу на поверхні кремнезему, вбудовуючись між гідроксильними групами поверхні та активними центрами молекули лікарського препарату. Утворений таким чином гідратований комплекс є більш міцним, ніж комплекс, у якому наявна безпосередня взаємодія адсорбованої молекули з поверхнею, а молекули води утворюють слабкі зв’язки з цією молекулою і розташовані далі від поверхні. Таким чином сольватований орнідазол переноситься з поверхні кремнезему в розчин, де може чинити притаманну йому антимікробну дію.
 • Item
  Influence of Adsorbed Potassium Atoms on the Energy Spectrum of Graphene
  (2017) Repetsky, Stanislav; Vyshyvana, Iryna; Melnyk, Ruslan
  The paper studies the influence of adsorbed impurities, namely potassium atoms, on the energy spectrum of electrons in graphene. The electron states of the system are described in the frame of the self-consistent multiband strong-coupling model. It is shown that, at the ordered arrangement of potassium atoms corresponding to a minimum of the free energy, the gap arises in the energy spectrum of graphene. It is established that, at the potassium concentration such that the unit cell includes two carbon atoms and one potassium atom, the latter being placed on the graphene surface above a carbon atom at a distance of 0.286 nm, the energy gap is equal to ~0.25 eV. Such situation is realized if graphene is placed on a potassium support.
 • Item
  Ефекти пам'яті в структурах на основі оксиду гафнію, легованого германієм
  (2017) Хоменкова, Лариса
  Методами інфрачервоного поглинання та комбінаційного розсіювання світла досліджено вплив режимів термічних обробок на трансформацію оптичних та структурних властивостей шарів оксиду гафнію, легованого германієм, одержаних методом магнетронного напилення. Показано, що при обробках відбувається розділ фаз та утворення нанокристалітів германію. Продемонстровано ефекти пам’яті, які зумовлені присутністю нанокристалітів германію. Визначено оптимальні технологічні умови, що сприяють одержанню максимального ефекту пам’яті.